عمومیکسب و کار ایرانی

چگونه کنتور اب را بخوانم؟

کنتور آب هوشمند یک نوع جدید از کنتورهای آب در سال های اخیر است. همچنین در کنتور آب هوشمند یک کارت آی سی وجود دارد. صفحه و روش خواندن کنتور آب اساساً مشابه کنتورهای دیجیتالی آب است. از این گذشته، به عنوان یک نوع کنتور آب با آی سی کارت، باید کارت را شارژ کنیم تا عملکرد عادی کنتور آب هوشمند هنگام استفاده از آن تضمین شود. در استفاده از کنتور آب باید به محیط تمیز کنتور آب توجه کرد و از خوردگی ناشی از مواد اسیدی و قلیایی روی کنتور آب جلوگیری کرد. علاوه بر این، ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که کنتور آب در طول دوره ضد رطوبت است.

ارقام مشکی کنتور آب | اعلام کارکرد کنتور آب

یکی از مواردی که همواره در هر آپارتمان از موضوعات مشاجره است، هزینه آب و یا گاز اشتراکی است. هزینه این دو مورد توسط آپارتمانی یا کنتور گاز اختصاصی برای هر واحد قابل محاسبه است. در این مقاله به شما آموزش می دهیم چطور هزینه مصرف آب هر واحد را توسط کنتور آب فرعی ( آپارتمانی ) محاسبه نمایید. لازم به ذکر است این مقاله برای محاسبه هزینه مصرف آب هر واحد بوده منتهی از این روش برای محاسبه مصرف گاز واحد ها نیز می توان به شکل مشابه استفاده نمود.

در صورتی که همواره با همسایه های خود بر سر میزان مصرف آب، دعوا و مشاجره دارید، می توانید با آپارتمانی برای هر واحد، معیار دقیقی برای مصرف هر واحد داشته باشید. لازم به ذکر است نصب کنتور آب آپارتمانی نیاز به تایید سازمان آب ندارد چراکه تنها یک معیار برای اندازه گیری مصرف خود ساکنین است و توسط مامور سازمان آب قرائت نمی شود.

به منظور محاسبه هزینه آب هر واحد در ساختمان (فرمول محاسبه قبض آب 1400)، لازم است حجم آب مصرفی توسط هر واحد و حجم کل آب مصرف شده در آن ماه را داشته باشید. هر دو مورد فوق توسط اعداد نمایش داده شده روی کنتور های آب فرعی و کنتور آب اصلی ( انشعابی ) قابل رویت است.

1) ابتدای دوره مصرف را مشخص کنید

ابتدای دوره مصرف از زمانی محاسبه می شود که مامور اداره آب اقدام به خواندن اعداد روی کنتور آب اصلی نماید. در این زمان لازم است شما اعداد روی کنتور آب هر واحد را بردارید. دقت کنید که مامور اداره آب همواره در یک روز به خصوص و یه ساعت جهت قرائت رقم کنتور مراجعه نمی کند و این روز ها می تواند اندکی متفاوت باشد اما بهتر است با ساکنین توافق شود که به عنوان مثال مرجع اعداد روز ابتدای ماه باشد. به این شکل حتی اگر مقدار مصرف یک واحد در یک ماه کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی محاسبه شود، این مقدار در ماه بعد جبران می شود. ( البته در صورتی که مبالغ جریمه ای مانند مصرف بیش از حد روی قبض شما اعمال شود این روش دقت کافی نخواهد داشت ) به مثال در تصاویر دقت کنید :

نکته : ابتدای هر دوره به معنی انتهای دوره قبلی است.

2) مقدار مصرف آب هر واحد در آن دوره محاسبه شود.

به این منظور کافی است رقم ابتدای دوره بعد را از رقم پیشین کم کنید و به این شکل حجم آب مصرف شده توسط هر واحد قابل محاسبه است. فرمول فرمول محاسبه قبض آب 1400 در ادامه آورده شده است.

نحوه قرائت کنتور آب

بسیاری از ما می پرسند نحوه صحیح قرائت کنتور آب به چه صورت است؟ باید در نظر داشته باشید در کنتور های آب فرعی اعداد قرمز لیتر بوده در حالی که اعداد مشکی متر مکعب است و ملاک محاسبه آب بها و قبض آب، همان متر مکعب است؛ لذا به عنوان مثال اگر شماره کنتور آب و عدد قبلی باشد، ابتدا لازم است این دو عدد را ازهم کم کنیم که حاصل 23403 خواهد بود، سپس عددی که لازم است در آب بهای کنتور آب ضرب شود،  خواهد بود.

نکته: در مثال زیر اعداد تماماً متر مکعب است، یعنی اعداد قرمز در آن لحاظ نشده است!

3) مصرف کل آب ساختمان در دوره مشخص را محاسبه کنید.

در صورتی که روی قبض مقدار حجم مصرفی نوشته شده است می توانید این مقدار را از روی قبض قرائت کنید. در غیر این صورت همانند مرحله 2 این مقدار را از حاصل تفریق دو مقدار ابتدای دوره به دست آورید.

4) درصد مصرف هریک از مشترکین را محاسبه کنید.

به این منظور لازم است مقدار محاسبه شده مصرف هر واحد ( مرحله 3 ) را بر مقدار مصرف کل تقسیم کنید.

5) هزینه مصرف آب هر واحد را محاسبه کنید.

مقدار به دست آمده در مرحله 4 را در هزینه قبض ضرب کنید. به این شکل هزینه مصرف هر واحد به دست می آید.
در مثال فرض می کنیم مبلغ قبض 100 هزار تومان باشد :

6) هزینه مصرف آب مشاء برای هر واحد را محاسبه کنید.

به این منظور پس از محاسبه تک تک واحد ها در مرحله 5 و حاصل جمع آنها باید حاصل را از هزینه قبض کم کنید. مقدار به دست آمده هزینه آب مشاء ساختمان برای مصارفی مانند آبیاری درخت ها، موتورخانه و تمامی مواردی که در کنتور فرعی محاسبه نشده است می باشد.

7) مبلغ قابل پرداخت توسط هر واحد را محاسبه کنید.

مقدار به دست آمده در مرحله 6 را بر تعداد واحد ها تقسیم کرده و حاصل را به مقدار به دست آمده در مرحله 5 بیافزایید. سپس مقدار به دست آمده را به ساکنین اعلام نمایید.

در نهایت جهت اطمینان از درستی انجام محاسبات فوق باید هزینه واحد ها را با هم جمع کنید. مجموع موارد فوق بایستی با مقدار قبض برابر باشد.

نکات مهم :

  • دقت کنید اگر آب گرم شما توسط موتورخانه تامین شود، مصرف آن در بخش مشاء آورده می شود که نادرست خواهد بود ( چرا که مصرف واحد ها متفاوت است ) به این منظور لازم است کنتور آب گرم نیز تهیه شود. ( در صورت استفاده از پکیج یا آبگرمکن داخل واحد نیازی نیست )
  • محاسبات فوق اندکی ضریب خطا دارند که هم به دلیل تعیین دوره های اندازه گیری بوده و هم نیاز به رند کردن هزینه ها جهت پرداخت مشترکین وجود دارد.
  • در صورت خراب بودن کنتور آب حتی یکی از واحد ها، هزینه کل واحد ها تحت الشعاع قرار می گیرد.
  • بهتر است قرائت رقم های کنتور آب تماماً و همواره توسط یک فرد مورد اعتماد انجام گیرد.