سبک زندگیکسب و کار ایرانی

ترک خانه توسط زن

وقوع عقد نکاح میان زن و مرد آن ها را به زوجیت یک دیگر در می آورد. این عقد مانند سایر عقود ذکر شده در حقوق و تکالیفی را بر زوجین بار می کند. یکی از مهم ترین این تکالیف که در قانون مدنی، به آن توجه ویژه شده است، تکلیف زن، به زندگی زیر یک سقف با مرد است.

زنان، ممکن است با دلایل موجه و یا غیر موجه، اقدام به ترک منزل همسر خود نمایند و به همین دلیل، امکان ایفای وظایف زناشویی از بین خواهد رفت. ترک خانه توسط زن، در صورتی که با عذر موجهی نظیر اعتیاد، بد دهنی مرد، نداشتن امنیت جانی زن و مواردی نظیر این ها نباشد، زن را با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر که در قانون آمده، مواجه خواهد کرد. در ادامه، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر را بیان می کنیم.

ترک کردن خانه توسط زن

بر اساس قانون مدنی، زن مکلف است تا در مقابل شوهر، از وی تمکین نماید. یکی از مهم ترین مصادیق تمکین زن از شوهر را می توان تحت عنوان لزوم سکونت زن، در محل اقامت زوج دانست. بر این اساس، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است، سکونت کند و بدون اجازه و رضایت وی، یا بدون عذر موجه، اقدام به ترک منزل، ننماید. درغیر این صورت با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار​ در قانون، مواجه خواهد شد.

Leaving the house by the woman

پیامدهای ترک خانه توسط زوجه چیست؟

حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر یا حکم فرار زن شوهردار،در قانون مدنی مشخص شده است.

ضمانت اجرای ترک منزل به شرح زیر هست:

  • جدی ترین ضمانت اجرای ترک خانه توسط زن، آن است که به سبب اتفاق افتادن عدم تمکین از سوی زن، ، توسط زن از بین می رود و مرد، دیگر الزامی بابت پرداخت نفقه به زوجه، نخواهد داشت.
  • دومین پیامدی که ترک منزل توسط زن به همراه دارد، عدم اجرای شرط تنصیف اموال در هنگامی است که مرد، اقدام به طلاق می کند. چنانچه ترک منزل توسط زن، به اثبات رسیده باشد و حکم نشوز زن، صادر شده باشد، در هنگام طلاق، مرد دیگر ملزم به اجرای شرط تنصیف اموال که در عقد نامه آمده است، نخواهد بود.
  • سومین پیامد از پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن، در خصوص امکان ازدواج مجدد مرد می باشد. به این دلیل که ترک منزل توسط زن، عسر و حرج ناشی از تجرد را برای مرد نیز می تواند به همراه داشته باشد. مرد می تواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد را به دادگاه ارائه نماید. در این صورت، دادگاه ممکن است که اجازه ازدواج مجدد بدهد و با این حکم، مرد می تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند.

نکته بسیار مهم و قابل توجه در خصوص ترک منزل توسط زن که باید به آن اشاره کرد این است که انجام این اقدام  حکم کیفری و جزایی برای زن در پی نخواهد داشت. منظور از این نکته چیست؟ منظور این است که ترک منزل توزنان، ممکن است با دلایل موجه و یا غیر موجه، اقدام به ترک منزل همسر خود نمایند. چنانچه زن، بدون عذر موجه، اقدام به ترک خانه نماید، با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار که در قانون آمده است، روبرو خواهد شد. حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر در قانون، شامل قطع نفقه زن و امکان ازدواج مجدد مرد، در صورت درخواست از دادگاه، می باشد.

برای مشاوره در خصوص ترک منزل توسط زن و پیامدهای قانونی آن بر اساس قانون مدنی، وقوع عقد نکاح میان زن و مرد، آن ها را به زوجیت یکدیگر در می آورد. همچنین، وقوع این عقد، حقوقی را برای آن ها و تکالیف مختلفی را بر عهده آنان، ایجاد می نماید. یکی از مهم ترین این تکالیف که در قانون مدنی، به آن توجه ویژه شده است، تکلیف زن، به زندگی زیر یک سقف با مرد است.

گاهی، بنا به دلایل مختلف، زنان، اقدام به ترک کردن منزل همسر خود می نمایند و به همین دلیل، امکان ایفای وظایف زناشویی از بین خواهد رفت. ترک منزل توسط زن، در صورتی که با عذر موجهی نظیر اعتیاد مرد، بد دهنی مرد، نداشتن امنیت جانی زن و مواردی نظیر این ها نباشد، زن را با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر که در قانون آمده، مواجه خواهد کرد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم به تعریف ترک کردن خانه توسط زوجه بپردازیم و در ادامه، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر را بیان کنیم. چنانچه سوالاتی پیرامون حکم فرار زن شوهردار دارید، با ما همراه باشید.

ترک کردن خانه توسط زن

بر اساس قانون مدنی، زن مکلف است تا در مقابل شوهر، از وی تمکین نماید. البته، به علت ، در قبال تمکین از شوهر، زن، استحقاق دریافت نفقه را داشته و بنابراین، پرداخت نفقه، از تکالیف مرد است. تمکین، به دو صورت عام و خاص، می باشد. تمکین عام از شوهر، به معنای آن است که زن، باید در امور کلی زندگی خانوادگی، از شوهر خود، تبعیت نموده و تمکین خاص نیز، ناظر بر روابط زناشویی میان زوجین است.

با تعریف ارائه شده از تمکین عام و خاص، یکی از مهم ترین مصادیق تمکین زن از شوهر را می توان تحت عنوان لزوم سکونت زن، در محل اقامت زوج دانست. بر این اساس، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است، سکونت کند و بدون اجازه و رضایت وی، یا بدون عذر موجه، اقدام به ترک منزل، ننماید. درغیر این صورت با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار​ در قانون، مواجه خواهد شد.

اما در مواردی زنان، اقدام به ترک منزل همسر خود می نمایند. در مواردی که زن، بدون توجه به وظیفه قانونی خود و بدون اینکه یکی از موارد موجه عدم تمکین زن وجود داشته باشد، اقدام به ترک منزل و سکونت در محلی غیر از محل اقامت شوهرش کند، می توان از ترک منزل توسط زن سخن گفت. در قانون، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر، بیان شده است. حکم فرار زن شوهردار، شامل مواردی نظیر عدم تعلق نفقه به او می باشد.

ترک منزل، در صورت داشتن عذر موجه و اثبات آن، مسقط  حق زن نمی باشد و در صورت وجود عذر موجه برای ترک منزل، زن می تواند با ارایه دادخواست تقاضای مسکن علی حده و با رای دادگاه، مرد را ملزم به تهیه مسکن جداگانه، برای خود نماید و همچنان از او، نفقه دریافت کند.

پیامدهای ترک منزل توسط زوجه چیست

در قسمت قبل، اشاره شد، ترک منزل توسط زن، پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت. حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر یا حکم فرار زن شوهردار، در قانون مدنی مشخص شده است. در این قسمت، قصد داریم، با عنایت به قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر را، جز در ، مورد تحلیل قرار بدهیم. عواقب ترک منزل توسط زن، به شرح زیر است:

اولین و مهم ترین عواقب ترک خانه توسط زن، آن است که به سبب اتفاق افتادن عدم تمکین از سوی زن، حق مطالبه نفقه، توسط زن از بین می رود و مرد، دیگر الزامی بابت پرداخت نفقه به زوجه، نخواهد داشت. البته، این در صورتی است که ترک خانه از سوی زوجه، توسط زوج به اثبات برسد. ، برای ارایه به دادگاه در مراحل بعد، در این خصوص، کمک کننده خواهد بود.

دومین پیامد و عواقبی که ترک کردن منزل توسط زن، برای او به همراه می آورد، عدم اجرای شرط تنصیف اموال در هنگامی است که مرد، اقدام به طلاق می کند. چنانچه ترک منزل توسط زن، به اثبات رسیده باشد و حکم نشوز زن، صادر شده باشد، در هنگام طلاق، مرد دیگر ملزم به اجرای شرط تنصیف اموال که در عقد نامه آمده است، نخواهد بود.

سومین پیامد از پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن، در خصوص امکان ازدواج مجدد مرد می باشد. به این معنا که اگر ترک خانه توسط زوجه که مصداق بارزی از عدم تمکین محسوب می شود، در دادگاه به اثبات برسد، مرد می تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از تجرد، در دادگاه، دادخواست اجازه ازدواج مجدد ارایه نماید. در این صورت، دادگاه ممکن است که اجازه ازدواج مجدد بدهد و با این حکم ، مرد می تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند.

نکته مهم و قابل توجه، این است که ترک منزل توسط زن، حکم جزایی، به همراه نخواهد داشت. به این معنا که ترک منزل توسط زن، جرم نمی باشد و زن را نمی توان به جرم ترک نمودن منزل، تحت تعقیب کیفری قرار داد. باید توجه داشت، هیچ زنی را نمی توان به زور و حتی با رای دادگاه، به اجبار، ملزم به تمکین نمود.

لذا، اگرچه در قانون، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر، بیان شده است و ترک منزل توسط زن، آثار حقوقی همچون نشوز زوجه و به تبع آن، محرومیت از دریافت نفقه را به وجود می آورد و بهگاهی در پی دعواهای خانوادگی، زن اقدام به ترک منزل می کند. بسیار سوال پرسیده می شود که آیا ترک منزل توسط زن اثر خاصی در روابط مالی و غیرمالی زوجین دارد یا خیر؟ باید بدانیم که بر اساس قانون مدنی، زن موظف به زندگی در خانه مشترک با همسر خود است و ترک منزل بدون عذر موجه، دارای آثاری است که به نظر می رسد اطلاع از آنها برای هر فردی لازم است. پس با ما در این مقاله همراه باشید.

آیا در صورت ترک منزل توسط زن، مرد باید نفقه بدهد؟

اگر زن بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک کند، دیگر مستحق نفقه نخواهد بود و در این حالت او را ناشزه می خوانند. وقتی از عذر موجه صحبت می کنیم، یعنی مواردی مانند این که مرد اعتیاد داشته یا زن خوف از جان یا آبروی خود داشته باشد. در این موارد، دادگاه ضمن تعیین مسکن جداگانه برای زن، نفقه را نیز برایش معین خواهد کرد. پس دقت کنید که ترک منزل بابت دعوا و بگومگوهای ساده، مجوزی برای این کار نیست و زن را از حق نفقه  محروم خواهد کرد.

آیا ترک منزل توسط زن بر مهریه تاثیر دارد؟

در پاسخ باید گفت خیر. یعنی حتی اگر زن بدون عذر موجه خانه را ترک کند باز هم مستحق خواهد بود و درصورتیکه مرد بخواهد او را طلاق دهد، باید مهریه او را بپردازد. البته در مورد شرط تنصیف اموال باید بدانید که اگر در هنگام طلاق زن ناشزه باشد، دیگر اموال مرد بین او و زنش نصف نخواهد شد.

عواقب ترک منزل توسط زن

گفتیم که زن باید در خانه مشترک با همسرش اقامت داشته باشد، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. ترک منزل توسط زن بدون دلیل موجه، دارای عواقبی است که علیه زن خواهد بود. از جمله گفته شد که در این حالت نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت. همچنین ممکن است در صورت تداوم این حالت، دادگاه به مرد مجوز ازدواج مجدد بدهد. همچنین اگر زن خواستار طلاق گرفتن باشد، در این حالت کار دشوارتر بوده و برخی حقوق مالی او مانند نفقه و شرط تنصیف اموال از بین خواهد رفت.

تنظیم اظهارنامه ترک منزل توسط زن

بهترین کار این است که قبل از هرکاری به مشاوره حقوقی مراجعه کنید، مرد اقدام به ارسال اظهارنامه زن یا اظهارنامه ترک منزل توسط زن کند. مرد با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، می تواند اظهارنامه ای به همسر خود بفرستد و در آن مراجعه او به منزل مشترک و تمکین نسبت به شوهر را خواستار شود. البته باید شرایط سکونت در منزل مشترک برای زن فراهم باشد. در صورتیکه زن کماکان اقدام به تمکین در مورد محل سکونت مشترک نکرد، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست عدم تمکین ارائه دهد. در این حال اگر زن دلیل موجهی برای کار خود نداشته باشد، دادگاه او را ملزم به تمکین نسبت به زوج خواهد کرد. اگر باز هم زن اقدام به تمکین نکند، ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهد بود.