استانداردهای بتن در صنعت ساختمان

منظور از استانداردهای بتن، استانداردهایی هستند که بر اساس پیشنهادهای رسیده به سازمان ملی استاندارد، توسط این سازمان بررسی و در صورت تایید، تصویب شده اند. استفاده از این استانداردها در موارد فنی پروژه ها توسط کارفرمایان و پیمانکاران الزامی است و کاربرد آن در جهت حفظ یکپارچگی و انسجام پروژه ها و اطمینان از کیفیت مطلوب آن ها است. در ادامه، برخی از مهم ترین استانداردهای مرتبط با بتن ارائه شده است.

استاندار | استاندارد

لیست استانداردهای سیمان و ملات

در این لیست مجموعه ی استانداردهای معتبر دنیا که مربوط به ملات و سیمان هستند جمع آوری شده است. این لیست شامل استانداردهای ASTM, AASHTO, BS, ISO, ISIRI, EN و CSA/ACI می باشد. در لیست زیر تمامی عناوین موجود برای استانداردها جمع آوری شده و شماره ی استانداردهایی که برای این عنوان ها استانداردی دارند، روبروی هر یک از عناوین آورده شده است. لیست زیر شامل 58 عنوان استاندارد از 7 منبع معتبر دنیا برای ملات و سیمان می باشد که تقریبا تمام استانداردهای سیمان و ملات را پوشش داده است. ویژگی های بتن باکیفیت در میزان آب موجود در بتن است

استاندارد ملی شماره 6044

تحت عنوان «ویژگی های » تدوین و تصویب شده است و در آن مواردی مانند واداری در اسلامپ، بتن با حباب هوای داده شده، مخلوط کن ها و همزن ها، الزامات بتن سخت شده، کنترل کیفیت تولید بتن، روش های آزمون و گزارش دهی و… ذکر شده است.

استاندارد ملی شماره 2930

قسمت اول: «الزامات مشترک افزودنی های بتن، ملات و دوغاب» و شامل الزامات عمومی، الزامات ویژه و خوردگی است.
قسمت دوم: به «ویژگی های » می پردازد و در آن الزامات، استانداردهای نمونه برداری، کنترل انطباق، ارزیابی انطباق و نشانه گذاری آمده است.

استاندارد ملی شماره 3201

قسمت اول: به استانداردهای «نمونه برداری بتن تازه» وسایل، روش نمونه برداری و گزارش نمونه برداری می پردازد.
قسمت دوم: «آزمایش های غیر مخرب بتن سخت شده – روش آزمون» است و هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمایش غیر مخرب بتن سخت شده است که عبارتند از:

  • تعیین نمره برجهندگی
  • تعیین سرعت پالس فرا صوت
  • تعیین نیروی بیرون کشیدن

استاندارد ملی شماره 3203

قسمت دوم: تحت عنوان «آزمون تعیین روانی بتن تازه به روش اسلامپ» به بررسی استانداردهای وسایل، نمونه برداری، روش آزمون، نتایج آزمون و گزارش آزمون می پردازد.
قسمت ششم: تحت عنوان «تعیین چگالی بتن تازه – روش آزمون» است و در آن وسایل آزمون، روش نمونه برداری و اجرای آزمون، روش محاسبه و گزارش آزمون بر اساس استانداردها تعریف شده است.
قسمت نهم: استانداردهای «بتن خود متراکم آزمون قیف V شکل» را به همراه اصول، وسایل، آزمونه ها، روش انجام، تکرارپذیری و تجدید پذیری و گزارش آزمون مطرح می کند.

استاندارد ملی شماره 1608

قسمت اول: تحت عنوان «شکل، ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها» است و استانداردهای شکل، ابعاد، رواداری، آزمونه ها و قالب ها تعریف شده است.
قسمت دوم: تحت عنوان «ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت» است و هدف آن تعریف استانداردهای وسایل،نمونه برداری، تهیه و آماده سازی و گزارش است.

استاندارد ملی شماره 7782

«مصالح ساختمانی – بلوک های سیمانی سبک غیر باربر- ویژگی ها» شامل استانداردهای رده بندی، مواد تشکیل دهنده، ویژگی ها، ویژگی ظاهری و نشانه گذاری است.

استاندارد ملی شماره 8591

«بتن سبک-تعیین مدل ارتجاعی استاتیکی فشاری بتن هوادار اتو کلاو شده و یا بتن سبک دانه با ساختار باز –روش آزمون» شامل اساس آزمون، وسایل لازم، آزمونه ها، تعیین مدول ارتجاعی استاتیکی، نتایج آزمون و گزارش است.

استاندارد ملی شماره 8595

تحت عنوان «بتن سبک-تعیین ابعاد قطعات بنایی-روش آزمون» است و هدف از آن ارائه روش تعیین ابعاد، ضخامت پوس ته، جان و عمق حفره های قطعات بنایی ساخته شده از انواع مصالح است.

استاندارد ملی شماره 8596

تحت عنوان «بتن سبک-تعیین مقاومت فشاری بتن هوا دار اتو کلاو دار شده-روش آزمون» است و هدف از آن تعیین وسایل لازم، روش اجرای آزمون، ارائه نتایج و گزارش است.

استاندارد ملی شماره 9680

تحت عنوان «بتن سبک-تعیین چگالی خشک-بتن سبک دانه با ساختار باز» است.

استاندارد ملی شماره 1-706

ملات بنایی – ویژگی ها – قسمت اول: ملات اندودکاری بیرونی و داخلی

استاندارد ملی شماره 2-706

ملات بنایی – ویژگی ها – قسمت دوم: ملات برای کارهای بنایی

استاندارد ملی شماره 3-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت سوم: تعیین روانی ملات تازه ( به وسیله ی میز روانی)

استاندارد ملی شماره 6-9150

ملات بنائی – روش های آزمون – قسمت ششم: تعیین جرم حجمی ملات تازه

استاندارد ملی شماره 7-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هفتم: تعیین مقدار هوای ملات تازه

استاندارد ملی شماره 9-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت نهم: تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح ملات تازه

استاندارد ملی شماره 10-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت دهم: تعیین چگالی انبوهی خشک ملات سخت شده

استاندارد ملی شماره 11-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت یازدهم: تعیین مقاومت خمشی و فشاری ملات سخت شده

استاندارد ملی شماره 12-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت دوازدهم: تعیین مقاومت چسبندگی ملات های اندودکاری بیرونی و داخلی سخت شده، به ملات زیرکار

استاندارد ملی شماره 17-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هفدهم: تعیین مقدار کلرید محلول در آب برای ملات های تازه

استاندارد ملی شماره 18-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت هجدهم: تعیین ضریب جذب آب موئینه ملات سخت شده

استاندارد ملی شماره 19-9150

ملات بنایی – روش آزمون – قسمت نوزدهم: تعیین نفوذ بخار آب ملات های اندودکاری بیرونی و داخلی سخت شده

استاندارد ملی شماره 3205

تحت عنوان «ساخت و عمل آوری آزمونه های بتن در کارگاه – آیین کار» است و در آن استاندارهای مربوط به وسایل، الزامات آزمون، نمونه برداری، اسلامپ، مقدار هوا و دما، قالب گیری آزمونه ها، عمل آوری، انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و گزارش تعریف شده است.

استاندارد ملی شماره 3520

«روش آزمایش برای اندازه گیری مقدار هوای موجود در بتن تازه (روش فشاری)» را مطرح می کند و در آن به موضوعاتی مثل وسایل مورد نیاز، روش اجرا، محاسبات و گزارش پرداخته شده است.

استاندارد ملی شماره 6045

به بررسی ویژگی های «بتن – قطعه های ساخته شده از بتن- سبک متخلخل (اتو کلاو شده )» می پردازد.

استاندارد ملی شماره 6049

استانداردها و ویژگی های «بتن – بلوک ساخته شده از بتنسبک متخلخل (اتو کلاو شده )» را تعریف می کند.

استاندارد ملی شماره 7656

این استاندارد تحت عنوان «بتن – اندازه  گیری پتانسیل واکنش قلیایی – سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده – از روش استوانه سنگی ـ روش آزمون» اساس روش، دستگاه ‎ها و مواد مورد نیاز، نمونه برداری، آزمونه ها، روش آزمون، محاسبات، گزارش و دقت و اریبی را مطرح می کند.

استاندارد ملی شماره 8946

هدف از استاندارد «بتن – اندازه گیری کلرید محلول دراسید در ملات و بتن سخت شده – روش آزمون» ارائه وسایل لازم، مواد شیمیایی لازم، نمونه برداری، آماده سازی نمونه ها، روش آزمون، محاسبات و دقت و خطا است. تمامی استانداردهای ملی بتن ارائه شده، از سایت رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران فراخوان شده اند. هرکدام از استانداردهای ملی بتن آیین نامه های مخصوص به خود را دارند و آشنایی با ویژگی های هر کدام از آن ها برای کارفرمایان و پیمانکاران در امر ساختمان سازی حائز اهمیت است.

منظور از استانداردهای بتن، استانداردهایی هستند که بر اساس پیشنهادهای رسیده به سازمان ملی استاندارد، توسط این سازمان بررسی و در صورت تایید، تصویب شده اند. استفاده از این استانداردها در موارد فنی پروژه ها توسط کارفرمایان و پیمانکاران الزامی است