سبک زندگی

به اموال و دارایی هایی که وقف میشود چه میگویند

سوالات متن مطالعات هشتم درس 2

سوالات درس دوم مطالعات هشتم

نام درس : درس دوم | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس دوم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 2 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

نکته: تعاون تنها به خانه و مدرسه و محله محدود نمی شود.

1 -انفاق چیست؟

پاسخ: افراد از طریق بخشش مال، علم، توانایی ها و وقت خود به کسانی که نیازمند هستند، یاری می رسانند، به این بخشش انفاق می گویند.

2 -افراد نیکوکار و موسسات خیریه چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند؟

پاسخ: گاهی افراد نیکوکار در قالب سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه به یاری نیازمندان یا حل برخی از مشکلات جامعه می پردازند.

3 -برخی از موسسات خیریه و مردم نهاد را نام ببرید؟

پاسخ: انجمن حمایت از بیماران خاص، انجمن های نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگاه های خیریه، موسسات نگهداری و حمایت از ایتام و خیرین مدرسه ساز و کتابخانه ساز.

4 -وقف چیست؟

پاسخ: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه وقف است.

5 -در روزگاران قدیم معمولا چه بناهایی وقف می شدند؟

پاسخ: مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا ، آب انبار و حمام عمومی

6 -موقوفات چیست؟

پاسخ: به اموال و دارایی هایی که وقف می شود موقوفات می گویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که واقف معین نموده است استفاده شود.

7 -علامت زیر نشانگر کدام سازمان است؟سوالات درس 2 مطالعات هشتم با جواب

پاسخ: سازمان اوقاف و امور خیریه

8 -شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شوند؟

پاسخ: هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور هم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونی ها در فعالیتی سرمایه گذاری و همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکت تعاونی تاسیس کرده اند و هریک از آنها را عضور شرکت تعاونی می نامند.

9-شرکت های تعاونی چه ویژگی هایی دارند؟(4مورد)

پاسخ: 1 -براساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با 7 عضو رسمیت پیدا می کند.

2 -اعضا از بین خود هیئت مدیره ای را انتخاب می کنند.

3 -همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند و رای می دهند.

4 -در تعاونی همه افراد باهم برابر هستند یعنی هرکس با هرمقدار سرمایه عضو شود یک حق رای دارد. در حالی که در شرکت های غیرتعاونی هرکس سرمایه و سهامش بیشتر است قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.

5 -در شرکت های تعاونی گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تلاش می کنند.

6-هدف شرکت های تعاونی معموال حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه بهتر برای اعضای آن است.

7 -منافعی که از همکاری و فعالیت گروهی حاصل می شود به طور برابر و یکسان بین همه اعضا توزیع می شود.

10 -هدف شرکت های تعاونی چیست؟

پاسخ: حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه بهتر برای اعضای آن.

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.


سوالات متن مطالعات هشتم درس 2

سوالات درس دوم مطالعات هشتم

سوالات متن مطالعات هشتم درس 2

نام درس : درس دوم | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس دوم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 2 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

نکته: تعاون تنها به خانه و مدرسه و محله محدود نمی شود.

1 -انفاق چیست؟

پاسخ: افراد از طریق بخشش مال، علم، توانایی ها و وقت خود به کسانی که نیازمند هستند، یاری می رسانند، به این بخشش انفاق می گویند.

2 -افراد نیکوکار و موسسات خیریه چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند؟

پاسخ: گاهی افراد نیکوکار در قالب سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه به یاری نیازمندان یا حل برخی از مشکلات جامعه می پردازند.

3 -برخی از موسسات خیریه و مردم نهاد را نام ببرید؟

پاسخ: انجمن حمایت از بیماران خاص، انجمن های نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگاه های خیریه، موسسات نگهداری و حمایت از ایتام و خیرین مدرسه ساز و کتابخانه ساز.

4 -وقف چیست؟

پاسخ: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه وقف است.

5 -در روزگاران قدیم معمولا چه بناهایی وقف می شدند؟

پاسخ: مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا ، آب انبار و حمام عمومی

6 -موقوفات چیست؟

پاسخ: به اموال و دارایی هایی که وقف می شود موقوفات می گویند و کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که واقف معین نموده است استفاده شود.

7 -علامت زیر نشانگر کدام سازمان است؟سوالات درس 2 مطالعات هشتم با جواب

پاسخ: سازمان اوقاف و امور خیریه

8 -شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شوند؟

پاسخ: هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور هم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونی ها در فعالیتی سرمایه گذاری و همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکت تعاونی تاسیس کرده اند و هریک از آنها را عضور شرکت تعاونی می نامند.

9-شرکت های تعاونی چه ویژگی هایی دارند؟(4مورد)

پاسخ: 1 -براساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با 7 عضو رسمیت پیدا می کند.

2 -اعضا از بین خود هیئت مدیره ای را انتخاب می کنند.

3 -همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند و رای می دهند.

4 -در تعاونی همه افراد باهم برابر هستند یعنی هرکس با هرمقدار سرمایه عضو شود یک حق رای دارد. در حالی که در شرکت های غیرتعاونی هرکس سرمایه و سهامش بیشتر است قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.

5 -در شرکت های تعاونی گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تلاش می کنند.

6-هدف شرکت های تعاونی معموال حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه بهتر برای اعضای آن است.

7 -منافعی که از همکاری و فعالیت گروهی حاصل می شود به طور برابر و یکسان بین همه اعضا توزیع می شود.

10 -هدف شرکت های تعاونی چیست؟

پاسخ: حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه بهتر برای اعضای آن.

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.