سبک زندگی

نمونه دادخواست فرم دادخواست اعاده دادرسی حقوقی

ستاره | سرویس عمومی – در این مطلب انواع نمونه دادخواست اعاده دادرسی و نحوه ارائه آن در ارتباط با احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی، کیفری، احکام موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین احکام صادره از دیوان عدالت اداری شرح داده می‌شود.
 
آنچه در این مطلب خواهید خواند…
عدم نمایش
اعاده دادرسی در احکام حقوقی

اعاده دادرسی در احکام کیفری

اعاده دادرسی در احکام با استفاده از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی در احکام دیوان عدالت اداری

 

اعاده دادرسی در احکام حقوقی

طبق ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی در موارد زیر می‌توان نسبت به احکام قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود:
۱. موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.
۶. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی احکام قطعی در دعاوی حقوقی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. البته طبق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
برای شروع اعاده دادرسی، لازم است در ابتدا دادخواستی تقدیم دادگاه شود که ضمن آن محکوم علیه حکم، خواهان اعاده دادرسی باشد.
طبق ماده ۴۳۵ آیین دادرسی مدنی موارد زیر باید در دادخواست ذکر شود:
۱. نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
۲. حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳. مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
۴. جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
 

انواع دادخواست اعاده دادرسی

-_ نمونه دادخواست اعاده دادرسی دادگاه عمومی (حقوقی) – فرم خام دادخواست _-

 

نمونه دادخواست اعاده دادرسی دادگاه عمومی  – فرم خام دادخواست دادگاه عمومی

ریاست محترم دادگاه عمومی ….
سلام علیکم؛
احتراما، ضمن تقدیم دادخواست به اطلاع میرساند:
آن دادگاه در پرونده کلاسه …. در ارتباط با وصیت مرحوم …. به واگذاری یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی …. واقع در …. به اینجانب …. دلایل را ناکافی دانسته و به علت در دسترس نبودن وصیتنامه کتبی، رای برعلیه من و عدم واگذاری آپارتمان مذکور صادر نمودید.
وصیت نامه کتبی فوق الذکر نزد یکی از دوستان مرحوم … به امانت گذاشته شده بود و اینک توسط ایشان به من تحویل داده شده است.
حال با در دسترس بودن وصیتنامه که در آن صراحتا به واگذاری آپارتمان با مشخصات فوق به اینجانب ذکر شده است و با استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه محترم خواستارم که ضمن صدور قرار قبول اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به پرونده را با مدرک جدید به دست آمده آغاز نماید.
 
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضا

 

اعاده دادرسی در احکام کیفری

طبق ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری، «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به ‌گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
در نظر داشته باشید که مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در احکام قطعی کیفری دیوان عالی کشور است.
طبق اعلام دیوان عالی کشور ارائه مدارک زیر برای درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی کیفری از سوی محکوم علیه لازم است:
۱. ارائه لایحه و درخواست کتبی خطاب به «ریاست محترم دیوان عالی کشور»
۲. در صورت زندانی داربودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد
۳. تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد در لایحه تقدیمی
۴. قید شماره و تاریخ دادنامه های مورد اعتراض و مراجع صادرکننده آنها
۵. قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی
۶. امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان
۷. ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی.
۸. ارائه دادنامه بدوی اعم از غیابی و واخواهی خوانا و مصدق (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)
۹. ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مربوطه صادره از مراجع تجدید نظر که همه صفحات آن باید برابر مقررات توسط شعبه صادرکننده تصدیق شده باشد (هر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)
۱۰. گواهی قطعیت احکام بدوی موضوع اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد (ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)
۱۱. در صورت تنظیم و تقدیم درخواست توسط وکیل یا و کلای دادگستری، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی
۱۲. در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه ای مصدق از دادنامه  یا دادنامه های صادره از دیوان عالی کشور
۱۳. ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان

 

نمونه متن لایحه درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری

ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و ادب؛
احتراما اینجانب …. فرزند …. وفق دادنامه به شماره …. از سوی دادگاه تجدید نظر استان …. در رابطه با اتهام اکراه و اجبار آقای …. به امضای قراردادفروش ملک متعلق به ایشان، مجرم شناخته شده و به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدم. طبق مدارک جدید بدست آمده از جمله تاریخ مدارک پزشکی آقای …. ،ایشان از تاریخ …. الی …. جهت انجام امور پزشکی و درمانی در خارج از کشور اقامت داشته اند و تاریخ امضای قرارداد فروش ملک تجاری ایشان در همین فاصله زمانی صورت گرفته است، و اینجانب در این مدت هرگز از کشور خارج نشده ام، لذا ادعای آقای …. مبنی بر اکراه و تهدید حضوری من بر ایشان برای امضای قرارداد بی اساس است.
لذا از شما تقاضا دارم نسبت به اعاده دادرسی و لحاظ تاریخ مدارک پزشکی و گذرنامه آقای …. در رسیدگی به پرورنده اقدام نمایید.
باتشکر
نام و نام خانوادگی
امضا
 

اعاده دادرسی در احکام با استفاده از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری

مطابق آنچه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، در صورتی که حکم صادره از دادگاه خلاف شرع بین باشد، رئیس قوه قضائیه میتواند با ارسال پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور، در رابطه با آن حکم درخواست اعاده دادرسی نماید.
برای این منظور لازم است تا درخواستی خطاب به رئیس قوه قضائیه تهیه و به رئیس کل دادگستری استان تحویل شود.

 

نمونه لایحه درخواست اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری

ریاست محترم قوه قضائیه، جناب آقای ….
با عرض احترام و ادب
پیرو پرونده کلاسه …. و دادنامه صادره به شماره …. از شعبه … دادگاه تجدید نظر استان …. مبنی بر احراز جرم سرقت حدی اینجانب ….، در مورد اتومبیل مدل …. دارای پلاک …. متعلق به خانم …. از آن جهت که سرقت در ساعت حوالی ۱۰ صبح روز …. به تاریخ …. صورت گرفته و‌ در هنگام سرقت درب پارکینگ منزل شاکیه باز، و اتومبیل نیز در حالت روشن و با درب باز در پارکینگ قرار داشت، لذا شرایط تحقق سرقت حدی در این مورد به طور کامل وجود ندارد.
به این جهت از آن مقام محترم عاجزانه تقاضا دارم بنا به اختیار داده شده به ریاست قوه قضائیه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به این دلیل که صدور حکم سرقت حدی بدون تحقق همه شرایط آن خلاف شرع بین است، نسبت به صدور درخواست اعاده دادرسی در رابطه با پرونده فوق الذکر ، اقدام نمایید.
پیشتر از بذل توجه آن حضرت نهایت قدردانی و تشکر را دارم.

نام و نام خانوادگی
امضا

 

اعاده دادرسی در احکام دیوان عدالت اداری

در ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است:
« در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.»

مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی شعبه صادر کننده حکم قطعی است. به علاوه لازم است دادخواست در برگ مخصوص تقدیم شود و طبق ماده ۱۰۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاوی  اطلاعات گفته شده درباره دادخواست در ماده ۱۸ همان قانون باشد که به شرح زیر است :
الف- مشخصات شاکی
۱. نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
۲. نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت
۱. نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
۲. نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده ۱۰ این قانون
پ- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت- موضوع شکایت و خواسته
ث- شرح شکایت
ج- مدارک و دلایل مورد استناد
چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
 
انواع دادخواست اعاده دادرسی
-_ نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری – فرم خام دادخواست _-

 

نمونه دادخواست اعاده دادرسی در احکام قطعی صادره از شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری -متن دادخواست

ریاست محترم شعبه …. تجدید نظر دیوان عدالت اداری
ضمن عرض سلام،
احتراما؛
اینجانب …. مالک منزل مسکونی به پلاک ثبتی …. واقع در …. حسب بند الف ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به حکم شماره …. صادره درخصوص دعوای مطروحه جبران خسارت وارده به منزل مسکونی فوق الذکر در اثر گود برداری غیر اصولی شهرداری منطقه …. درخواست اعاده دادرسی دارم.
خواسته مطروحه در دعوای پرونده شماره ….، جبران خسارت توسط شهرداری منطقه …. به مبلغ …. که طبق نظر کارشناسی تعیین شده است بود، حال آنکه حکم، برای توقف عملیات گود برداری مذکور در آن منطقه صادر شده است که مغایر با خواسته دعوا میباشد.
با توضیحات داده شده از آن مقام خواستار صدور قرار قبول اعاده دادرسی و در مرحله بعد اجرای اعاده دادرسی در خصوص خواسته خود هستم.

   با تشکر
نام و نام خانوادگی 
امضا و اثر انگشت

 
 
اگر شما نیز تجربه ای از ارائه دادخواست اعاده دادرسی در دادگاه های مختلف دارید آن را از قسمت ارسال نظر با ما و سایر خوانندگان این مطلب به اشتراک بگذارید.