سبک زندگی

نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری + راهنمای جامع

نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری یا لایحه دفاعیه کمیسیون ماده صد که در زیر ملاحظه می نمایید فی الواقع دادخواست بدوی اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 در دیوان عدالت اداری است که البته چارچوب و موارد اصلی آن در مرحله تجدیدنظر دیوان نیز قابل استفاده است.

توضیح اینکه لایحه دفاعیه زیر توسط نگارنده(مسعود فریدنی/وکیل دعاوی شهرداری و ماده 100)تنظیم گردیده است ولیکن توجه فرمایید استفاده از آنچه نمونه لایحه دفاعیه کمیسیون ماده 100 شهرداری خوانده می شود،در تمام پرونده های ماده 100، فارغ از شرایط موضوعی و محتویات خاص هر پرونده،به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

هر پرونده و اعتراض به هر رای کمیسیون ماده 100،مطالعه خاص خود و تنظیم دفاعیه ویژه خود را طلب می نماید.

متن و نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیّـت

احتراماً و توکیلاً از ناحیه شاکی با تقدیم وکالتنامه ضمیمه (پیوست 1) و رأی شماره…کمیسیون تجدیدنظر شهرداری منطقه شش …. (پیوست2) ابلاغ شده به تاریخ…(پیوست 3)؛از جهات ماهوی و شکلی ذیل به مفاد رأی تقدیمی و رسیدگی کمیسیون اعتراض می نمایم:

1-بر خلاف آنچه در رأی مورد اعتراض آمده است جریمه بر اساس سال وقوع تخلف تعیین نگردیده است. شایان ذکر است همانطوریکه در گزارش کارشناس منتخب کمیسیون و شهرداری نیز آمده است،بناهای احداث شده به چهار قسمت تقسیم شده است که در سال های متفاوت  1383-1384-1389و 1392 احداث گردیده اند. (پیوست های   ) و بر اساس دادنامه وحدت رویه  به شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی آن  دیوان؛جریمه باید بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین گردد.

وبه موجب تبصره 10 الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری،ارزش معاملاتی هر سال تجدید می شود لذا نبایستی برای تخلفات سابق ،ارزش معاملاتی فعلی را لحاظ نمود.در حالی که در رأی کمیسیون بدوی ( پیوست   ) و رأی کمیسیون تجدیدنظر بر  خلاف واقع تصریح شده است که جریمه بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین شده و به تفکیک اعلامی کارشناس در مورد تاریخ های متفاوت احداث قسمتهای مختلف بنا و مستحدثات توجهی نشده است که این موضوع خود اجحافی بر موکل است.چون با توجه به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن ارزش معاملاتی ساختمان از سال های تصریح شده در نظریه کارشناس تا زمان حاضر (سال 1395) ارزش معاملات جاری چندین برابر بهای معاملاتی املاک در سال های مورد نظر است. .

2- همانطوریکه در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و نیزنظریه کارشناس قید شده است تخلف ساختمانی انجام گرفته از نوع « احداث بنای فاقد پروانه » می باشد و همین مهم در مفاد « فرم تخلف ساختمانی » نیز درج شده است. (پیوست ) و ضمانت اجرای قانونی تخلف مذکور بر اساس تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر ابقاء بنا و مستحدثات باشد؛ به ازای هر متر بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان است مع الوصف معلوم نیست چرا کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر به ارزش معاملاتی ضریب داده و مبلغ گزافی را مورد حکم قرار داده اند؟(پیوست..)

3- به شرح نامه شماره 18516/20 مورخ … شهردار منطقه 6 … با عنوان « اداره محترم مسکن و شهرسازی ( پیوست  ) ملک مورد دعوی دارای کاربری صنایع است و بایستی ارزش معاملاتی این کاربری مورد حکم قرار گیرد و چون تغییرات در کاربری مذکور در سال 88 و در پی تغییراتی که در طرح تفصیلی شهر … صورت پذیرفته است تغییر نموده است پس در مورد آن قسمت از مستحدثاتی که قبل از سال 88 احداث گردیده اند بایستی کاربری صنایع مدنظر قرار گیرد. نه کاربری فعلی که مسکونی باغ شهری است.

4-با تقدیم چهار فقره سند تکبرگی ضمیمه ،دو فقره وکالتنامه رسمی و نیز یک فقره مبایعه نامه عادی و یک فقره اجاره نامه ( پیوست های     ) به عرض می رساند:موکل تنها مالکیت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک های ثبتی مورد دعوی را دارا می باشد و از طرفی بنا و مستحدثات بدون پروانه به اجاره غیر واگذار شده است. و طبیعتاً مالک مشاعی و مستاجر نیز به تعبیر ماده 100 قانون شهرداری « ذی نفع »  محسوب می گردند. در مورد مستأجر از این جهت می توان وی را ذی نفع دانست که ضمانت اجرای نپرداختن جریمه توسط مالک، تخریب بناهای فاقد پروانه است و همین بنای بدون پروانه،موضوع عقد اجاره و محل کسب و کار مستاجر می باشد لذا عدم ابلاغ تخلفات به مالک دیگر و مستاجر  بر خلاف تصریح تبصره های ماده 100 و مخالف آرای وحدت رویه شماره های215-5/11/69 و 832-21/12/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.از طرفی ملک مورد دعوی دارای دو پلاک ثبتی است .ضمناً قید عبارت « و غیره » در رای مورد اعتراض بدون اینکه تخلف به مالک دیگر و مستاجر ملک ابلاغ گردد،افاده مقصود قانونگذار را در لزوم ابلاغ و طرف رسیدگی قرار دادن تمامی ذی نفعان نخواهد کرد.

5-به تصریح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری،کمیسیون ماده 100 بایستی طی اخطاریه ای به ذی نفع اعلام می شد که ظرف 10 روز توضیحات خود را عیناً ارسال دارد و پس از انقضاء مدت مذکور،ظرف یک ماه رأی صادر نماید در حالی که اخطاریه مذکور به هیچ یک از دو مالک مشاعی و مستاجر که همگی « ذی نفع » در موضوع هستند ابلاغ نشده است و مهلت های آمره مذکور در این تبصره رعایت نشده است.

6-در رأی مورد اعتراض مستند قانونی تعیین جریمه معین نشده است و متأسفانه علی رغم آنکه نوع تخلف احداث بنای فاقد پروانه اعلام شده و در فرم خلاف ساختمانی ( پیوست   ) نیز همین عنوان ذکر گردیده است مع الوصف ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون 100 را اعمال نموده اند به طوریکه بسیاری از پرسنل شهرداری نیز شفاهاً اجحاف آمیزبودن رای صادره را به موکل گوشزد نموده اند. در هر حال اصدار رای به صورت کلی و بدون ذکر مستند قانونی و تفاوت در نوع تخلف اعلامی با ضمانت اجرای اعمال شده موجه نمی باشد.

7- مشمول ضریب قرار دادن ارزش معاملاتی بنای احداثی در پرونده حاضر صحیح نیست زیرا تخلف ارتکابی صرفاً احداث بنای بدون پروانه است و نه بنای مازاد بر پروانه و به شرح فرم خلاف ساختمانی و سایر مدارک تقدیمی موکل مازاد بر سطح اشغال یا مازاد بر تراکم، بنایی احداث ننموده است و چون کاربری ملک تا قبل از شهریور سال 88 “صنایع”بوده است و احداث بنا غالباً قبل از این تاریخ بوده است درنتیجه تغییر کاربری نیز رخ نداده است.از سوی دیگر  توجهاً به موقعیت ملک مورد نظر که در منطقه ای دور افتاده و خارج از بافت مسکونی واقع گردیده به طوریکه رغبتی برای خرید و فروش در چنین املاکی وجود ندارد و در وصفی که به شرح مندرجات مبایعه نامه تقدیمی (پیوست شماره     ) هرمتر از ملک مورد نظر تنها به مبلغ…تومان معامله گردیده است، در رای مورد اعتراض به ازای هر متر مربع تخلف،مبلغ … ریال جریمه تعیین شده است!!!در حالی که ملک موکل در پهنه…واقع شده و برابر فرم منصوب در تابلو اعلانات شهرداری(پیوست   ) قیمت هر متر از اراضی واقع در این پهنه …ریال است و چون تخلف، احداث بنای بدون پروانه است موکل به ازای هر متر باید یک دهم از این مبلغ را به عنوان جریمه بپردازد.

التفات فرمایید همانطوریکه از عکسهای مأخوذه از محل بر می آید ( پیوست های   ) ملک مورد نظر فاقد آنچنان ارزشی است که جریمه ای به میزان مندرج در رأی مورد اعتراض را طلب نماید.و تنها انشعاب شهری یعنی برق با هزینه کرد موکل برقرار شده است.

با توجه به آنچه بیان شد و نظر به اینکه شهرداری درصد اجرای مفاد رأی مورد اعتراض است و اجرای رأی مخدوش مذکور به سبب ناتوانی موکل از تأدیه جریمه نقدی سنگین و غیرمتعارف موضوع رأی؛ منتهی به قطع برق و تخریب بنایی می گردد که موضوع عقد اجاره و محل ارتزاق چندین خانواده است؛ نهایتاً در ابتدا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی مورد اعتراض و در ماهیت نقض آن را با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی عدیده معروضه، استدعا دارم.

با تجدید احترام/مسعود فریدنی/وکیل آقای …

ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری و دیوان

شما می توانید جهت مشاوره و گرفتن وقت تنظیم قرارداد وکالت بابت طرح دعاوی شهرداری و اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 با شماره تلفن 09123978117 تماس بگیرید/ از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب در مورد نحوه تنظیم نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تدوین گردیده است.

لطفاً به حقوق نویسنده احترام گذاشته و موقع استفاده از مطالب نام نویسنده و نشانی مطلب را درج فرمایید.


نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه در قانون دیوان عدالت اداری امکان اعتراض شخص ثالث ، ورود شخص

ثالث و جلب ثالث پیش بینی شده است ، از رای صادر شده از شعب بدوی یا نخستین

دیوان عدالت اداری می توان تجدید نظر خواهی نیز کرد . در قانون دیوان عدالت اداری

ضمن مبحث دوم ، مطالبی در خصوص تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری

مورد پیش بینی قرار گرفته است که اطلاع از این شرایط برای طرفین دعوایی که دردیوان

عدالت اداری مطرح شده است ، امری ضروری است . به همین دلیل در این مقاله قصد

داریم به بررسی تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری بپردازیم و شرایط و

مراحل تجدید نظر خواهی در دیوان از جمله آراء قابل تجدید نظر خواهی ، نحوه تجدید نظر

خواهی و مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم .

آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در خصوص موضوع تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری ، سوال مهمی وجود دارد

وآن هم این است که چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری هستند؟

به موجب ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ، ” کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست

یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌ مقام و یا نماینده قانونی آنها ، قابل تجدید نظر خواهی در

شعب تجدید نظر است “ . بنابراین کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری

صادرکرده است قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت و این تجدید نظر خواهی در

شعب تجدید نظر صورت می پذیرد . به این منظور ، هر یک از طرفین دعوا ، قائم مقام و

یاوکلای آنها قادر هستند از آراء صادر شده دیوان در شعب تجدید نظر خواهی اعتراض

کنند .

البته به موجب ماده ۷۴ این قانون ، چنانچه قاضی شعبه صادرکننده رأی در مرحله بدوی

پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علت به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل

پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند . برای دریافت اطلاعات

بیشتر در مورد وظایف دیوان عدالت اداری و جهات تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک

کنید .

نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه است ،

درقانون دیوان عدالت اداری مواردی پیش بینی شده است که بر اساس ماده ۷۰ این

قانون ،” چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ،

سهو قلم  ، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات

رسیده ،

اشکال دیگری ملاحظه نکند ، ضمن اصلاح رای ، آن را تأیید می ‌کند ” . علاوه بر این ، به

موجب ماده ۷۱ این قانون ، در صورتی که شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد

تشخیص نداد ، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند . اما اگر رای صادر شده

راصحیح تشخیص ندهد ، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی

راصادر می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دستور موقت در دیوان عدالت

اداری و قرار اناطه در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در قسمت قبل به بررسی آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه

رسیدگی به درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری پرداخته شد ؛ اما تجدید نظر

خواهی در دیوان عدالت اداری مانند سایر روش های اعتراض به رای در قانون ، منوط به

مهلت مقرر قانونی می باشد که در صورت عدم رعایت این مهلت ، دادخواست تجدید نظر

خواهی رد می شود و قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت . بر اساس قسمت دوم ۶۵قانون

دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روزاست و

برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود . برای دریافت اطلاعات

بیشتر در مورد مهلت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت 

اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری

دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود . دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت

اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت

هایمربوطه آن به دقت تکمیل شوند . لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت

مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده

باشد ؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند .

سامانه ثبت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی با قابلیت ثبت دادخواست تجدیدنظر در دیوان

عدالت اداری با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه

قضائیه رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات

الکترونیک قضایی «تجدید نظر دیوان عدالت اداری» با قابلیت ثبت دادخواست تجدید

نظرگفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شروع فرایند هوشمندسازی قوه

سامانه‌های متعددی را توسعه داده است که هدف آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به

خدمات قضایی بوده است و وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند کارهای قضایی

را به صورت غیرحضوری انجام دهند.

وی افزود: هم‌چنین برای مردم عادی نیز خدمات بسیاری ایجاد شده است مثل صدور

گواهی عدم سوپیشینه در ۴۸ ساعت که به تسریع فرایند کمک کرده است و در سال

گذشته ۶ میلیون مراجعه حضوری را از طریق سامانه‌ها، ساماندهی کردیم.

کاظمی فرد ادامه داد: امروز درارتباط با تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت در خدمتتون

هستیم که امروزه از طریق دفاتر خدمات قضایی در دسترس است و این کار با همت

ریاست دیوان عدالت اداری میسر شده است و می‌توانیم این قول را بدهیم که این خدمت

در آینده دردسترس وکلا، نمایندگان حقوقی و مردم عادی قرار می‌گیرد و امیدداریم

گام‌های تکمیلی هوشمندسازی قوه را انجام دهیم.

در ادامه، حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: نقش سامانه‌ها در دیوان

عدالت اداری که تنها مرجع در حوزه حقوق عمومی کشور است بسیار مهم است از این

جهت که فضا برای عموم مردم باید آماده شود و در اقصی نقاط جمهوری اسلامی باید

ازاین ظرفیت استفاده کنند برای طرح دعوا و شکایت از دستگاه‌های اجرایی که در اصل

۱۷۲و ۱۷۳ قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

وی افزود: بسیار مهم است که در حاکمیت، قانون اساسی این پیش‌بینی را کرده است

که قدرت نباید ابزار تضییع حقوق مردم باشد و مجموعه دیوان عدالت اداری در قوه قضاییه

به همین دلیل شکل گرفته است. در این فضا دسترسی مردم اهمیت بسیار زیادی دارد تا

مردم از خانه، وکیل از دفتر کارش بتواند از سیستم خود وارد این حوزه شوند بدون این‌که

هزینه گزافی به آن‌ها تحمیل شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفاده از ظرفیت برای نظارت درون سازمانی

گفت: در حوزه عملکرد کمی و کیفی از طریق ظرفیت‌های فناوری اطلاعات می‌توانیم

نظارت داشته باشیم و ظرفیت سیستم‌های ما باید تعریف شود. در سال‌های گذشته

فازاول مورد بهره‌برداری قرار گرفت و امروز با پیگیری‌های خوب فاز دوم بهره‌برداری

می‌شودو در این فاز ضرورت حضور افراد در حوزه‌های تجدیدنظر به صورت فیزیکی وجود

ندارد وامیدواریم مرحله سوم این فاز مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به صورت ۱۰۰ درصد در

اختیارمردم قرار گیرد.

 

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از تکمیل رسیدگی به پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری و صدور رای قطعی در شعبه بدوی، رای صادره به

طرفین یا نماینده قانونی آنها به روش های مختلفی ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ طرفین دعوی میتوانند نارضایی و

اعتراض خود نسبت به رای صادره را در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام نمایند. شعب تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شوند. آرا صادره از شعب تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا هستند. اطلاع

کافی طرفین برای تنظیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری امری ضروری است.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل دیوان عدالت اداری اداری تاثیر بسزایی بر روند تجدیدنظر خواهی خواهد داشت. در این

مقاله به شرایط قانونی برای طرح دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

مطابق ماده ۶۵ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام درخواست تجدیدنظر نسبت به کلیه آرا صادر شده

از شعب بدوی دیوان امکان‌پذیر است. همانطور که ارائه دادخواست اولین مرحله برای طرح شکایت در شعب بدوی

است، برای اعلام تجدیدنظرخواهی نیز اولین مرحله ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری است. به

نوعی تمامی مقرراتی که برای طرح شکایت بدوی در دیوان الزامی هستند، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مدنظر

تجدیدنظرخواه قرار گیرند.

مهلت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:

مهلت مقرر برای تسلیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای افرادی که مقیم ایران هستند، ۲۰ روز و برای

افرادی که در ایران اقامت ندارند، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای است. درخواست تجدیدنظر خواهی باید طی مهلت های تعیین

شده تسلیم شود، در غیر اینصورت درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی‌شود و قرار رد دادخواست

تجدیدنظر صادر می‌گردد. درخواست تجدیدنظر خواهی با ارائه دادخواست به شعبه صادرکننده رای، دفاتر اداری و

دبیرخانه صورت می‌پذیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان عدالت اداری به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال

می‌شود.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

فرم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :

الف)مشخصات شخصی و محل اقامت شخص تجدیدنظرخواه

ب)شماره و تاریخ صدور رای که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است.

پ)شعبه ای که رای بدوی را صادر نموده است.

ت)تاریخ ابلاغ رای

ث)دلایل مورد استناد شخص تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تمامی موارد مذکور باید در دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رعایت شوند، در صورت وجود هر نوع ایراد در

دادخواست شعبه، تجدیدنظرخواه را به جهت رفع ایراد مطلع می‌کند و شخص تجدیدنظر خواه باید در اسرع وقت برای

برطرف کردن نقص دادخواست اقدام کند.

اسناد و مدارک باید بصورت رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده همراه با دادخواست تجدیدنظر ارائه شوند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

رعایت نکردن شرایط قانونی یا برطرف نکردن ایرادات در مهلت های مقرر، در مرحله بدوی دلیل بر نقض رای صادره در

شعبه تجدیدنظر نیست. در این شرایط شعبه تجدیدنظر به شاکی اولیه اخطار میدهد که طی مدت ۱۰ روز از ابلاغ نسبت

به برطرف کردن ایرادات اقدام کند. در صورتی که دادخواست دهنده بدوی در مهلت معین اقدام به رفع ایرادات ننماید و

همچنین در جایی که مقام و سمت شخص درخواست دهنده مشخص نباشد، رای صادر شده نقض می‌شود و قرار رد

دعوی صادر می‌گردد.

چنانچه دلیل تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری؛ اشتباهات در اعداد، ارقام، سهوقلم،

مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی باشد و شعبه تجدیدنظر اشکال دیگری در رای مشاهده نکند، پس از اصلاح رای، آن

را تایید می‌کند. ممکن است پس از بررسی شعبه تجدیدنظر دلایل شخص را برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی

وارد نداند، در این‌صورت رای بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد می‌کند. در جایی که شعبه تجدیدنظر، درخواست

تجدیدنظر خواهی را تایید کند، رای شعبه بدوی را نقض و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌نماید. تجدیدنظرخواه و

وکیل وی میتوانند با ارائه نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، از دلایل خود دفاع کنند و مستندات

تجدیدنظرخواهی را بیان کنند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

در این مرحله تقاضای صدور دستور موقت، در صورت تایید فوریت توقف رای و رعایت دیگر ضوابط قانونی از جانب شعبه

تجدیدنظر پذیرفته می‌شود. اجرای دستور موقت نیازمند تایید رئیس دیوان عدالت اداری است.

شعبه تجدیدنظر پس از تایید دلایل و مدارک تجدیدنظرخواه، ظرف یک هفته نسبت به صدور رای تجدیدنظر اقدام می‌کند.

پس از صدور رای تجدیدنظر، رونوشت رای صادره طی مدت ۵ روز به طرفین ابلاغ می‌شود.

رای صادره در شعب تجدیدنظر قطعی هستند، یعنی امکان اعتراض به رای صادره در این شعب، مگر در موارد خاص

قانونی امکان پذیر نمی‌باشد.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن تمامی جوانب و با دانش حقوقی خود افراد را در تمامی مراحل

تنظیم دادخواست، ارائه مدارک، تقدیم نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و… همراهی می‌نماید.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

موسسه تهران وکیل با در اختیار داشتن وکلای متخصص دیوان عدالت اداری در کلیه‌ی مراحل راهنمای اشخاص است.

تنظیم صحیح دادخواست تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری امری است که باید با دقت و رعایت تمامی شرایط

قانونی صورت گیرد. دریافت مشاوره تلفنی حقوقی تخصصی با وکلای دیوان عدالت اداری مجموعه تهران وکیل به

صورت حضوری، تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. مشاوین آنلاین این مجموعه بدون محدودیت در زمان و مکان پاسخگوی

تمامی سوالات شما در زمینه تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری هستند.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

یک نمونه از لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری مورخه …………………..

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سالم و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رساند :

اینجانب …………. فرزند ……………………..مراتب اعتراض خود را  در خصوص دادنامه شماره …………………….. صادره

از ……………. اعلام داشته و تقاضای نقض دادنامه مذکور را با ذکر دلایل زیر خواستارم:

بر طبق بند های ……………….. آیین دادرسی………………..که اعلام می دارد”موارد مورد دخواست اینجانب  به به طور

خلاصه و جداکانه  و اعلام نظر  به همراه دلائل و ضمائم  تقاضای صدور رای   به صورت جداکانه   برای هر یک از موارد

مورد درخواست   که متاسفانه هیئت محترم حل اختلاف  کارگ و کارفرما بدون توجه  به دلائل بنده  و تنها با توجه به

دلائل ارائه شده تویط کارفرما ( که پیوست پرونده می باشند ) و حتی بدون هرگونه توجه به نظریه کارشناس محترم

اداره کار  که تایید بر اعتراضات خواهان می باشد در اقدامی غیر قانونی رای به  نفع کارفرما صادر نموده است.

بر طبق قرار داد اینجانب کارمند شرکت تعاونی روستایی……… و به صورت  کارمزدی بوده ام  و و به صورت شریک در

این زمینه  و اشخاصی که بدین صورت کار می کنند براساس ماده  مگر آنکه قرارداد فیمابین کارفرما و شخص مورد نظر

بر اساس قانون مدنی و خارج از مقررات قانون کار یعنی عدم تبعیت حقو قانون کار شامل این قانون خواهند بود.

کارفرمای بنده در لایحه ارسالی خود بیان داشته است چون بنده برای شروع کار به اداره کار مراجعه ننموده ام  این امر

نشان از شراکت بنده در در کار مذکور دارد . لذا به خدمت  کارفرمای بیان می دارم  هیچ کدام از مطالبات بنده مشمول

 قانون مرور زمان نشده  و بر اساس ماده ۲۲ در هنگام به پایان رسیدن کار باید کلیه مطالبات کارگر به وی پرداخت شده

و در حتی در صورت فوت وی به خانواده وی پرداخت شود.

متاسفانه  بعد از اتمام کار ، آقای ………. که کارفرمای بنده می باشد   بدون هیچ گونه دلیلی و تنها با ادعاهای واهی

منجمله  خرابی دستگاه کارتخوان  ، تعطیلی فروشگاه به دلیل کرونا  ، موجب تضیح حق بنده را فراهم نموده است و

هیئت محترم حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز بودن هیچ گونه دلیل قانونی و تنها به صرف اظهارات کارفرما رای به نفع وی

صادر نموده است  در این زمینه حتی  کارشناس محترم اداره کار نیز با بازدید از محل تمامی اظاهارات بنده را تایید نموده

است که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است . لذا بنده بر طبق دادنامه …………………… دچار تضییع حق شده ام .

حال با توجه به مراتب مذکور  از قاضی محترم رسیدگی کننده تقاضای پیگیری حق اینجانب بر اساس قانون را دارا می

باشم.  لازم به ذکر است که قبل از بنده نیز افراد زیادی در این محل مشغول به کار بوده و کارفرمای محترم برای انها نیز

از همین حیله و ترفند استفاده نموده و انها نیز مدتها در این خصوص دنبال احقاق حق بوده اند . ( در این خصوص حاضر

به اوردن شهود به محضر قاضی محترم بوده و اشتشهادیه محلی نیز به پیوست مدارک می باشد. )  لذا نظر به مراتب

مذکور  تقاضای احقاق حق اینجانب در این خصوص   را از محضر حضرت عالی استدعا دارم .

با تشکرات ویژه …………….

نمونه تکمیل شده دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سالم و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رسانم ؛

عطفبه کلاسه پرونده  …………….. که منتهی به صدور دادنامه شماره …………………….. مورخ . از شعبه ۱۵ بدوی

دیوان عدالت اداری گردیده است،  با توجه به مخالف بودن رای صادره با قوانین موضوعه کشوری  و دولتی ،  مستندا  به

ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض و صدور حکم به نفع

اینجانب  مورد استدعاست .

خلاصه خواسته

حسب قانون «تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای مجلس شورای اسلامی،

سازمان  فنی و حرفه ای ملزم است  با رعایت شرایط موجو در قوانین استخدامی کشور  و  همچنین رعایت  نمودن

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید تعداد ۶۰۰۰ نفر از مربیان مراکز فنی و حرفه ای در مناطق محروم را

استخدام نماید.

حال علی رغم تصویب قانون فوق الذکر و صدور دستور اجرای ان متاسفانه هیچ گونه اقدامی در خصوص استخدام این

افراد انجام نشده است .

علی رغم دادخواست بنده در این خصوص و تقاضای اجرای مصوبه مذکور دیوان عدالت اداری متاسفانه رای به بیحقی

بنده در این خصوص صادر نموده است که باتوجه به دلائل و مدارک پیوستی این مورد از حقوق بنده بوده و براساس

قانون بنده باید هم اکنو در استخدام سازمان فنی و حرفه ای باشم.

لذا نظر به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به احقاق حق اینجانب از محضر حضرات عالی مورد استدعا می باشد.

خواهشمند است اقدامات لازم را در این خصو مبذول فرمایید.

عطف به دادخواست مذکور در نوشتار ارائه شده این نکته به آشکار وجود دارد که انجام هرگونه تجدید نظر خواهی در

دیوان عدالت اداری نیاز به تخصص فراوان در امور قانونی داشته و لذا با توجه به حساسیت تجدید نظر در دیوان عدالت

اداری باید حتما از وکلای مجرب و با تجربه استفاده نمود.

پیگیری پرونده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری به چندین روش مختلف انجام می شود  که در زیر به انها خواهیم پرداخت :

۱- بهترین راه برای پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ( ثنا ) می باشد که

در هر مرحله دیوان با ارسال پیامک روند را به شکایت کننده اطلاع می دهد. علاوه برا این موارد شاکی و متشاکی نیز

می توانند با مراجعه به سامانه ساجد و وارد نمودن کد ملی و رمز عبور خود با استفاده از شماره پرونده روند آن را

مشاهده نمایند.

۲- از موارد مهم در خصوص پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری پیگیری مستقیم آن توسط وکیل در خود دیوان می

باشد.

مدت زمان صدور رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مدت زمان صدور رای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  بستگی به موارد مختلفی منجمله موضوع پرونده ، اسناد و

مدارک پیوستی ، سازمان یا اداره مورد شکایت و …………… دارد. البته قابل بیان است که استفاده از وکیل در این زمینه

می تواند به تسریع روند صدور حکم کمک شایانی نماید.

رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  مطابق  ماده ۶۵  این قانون انجام می شود. بر طبق این ماده تمامی احکام صادره در

دیوان عدالت اداری که از مرحله بدوی صادر شده باشند قابل تجدید نظر در شعبه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

می باشند.

رای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری مگر در موارد بسیار استثنایی غیر قابل اعتراض می باشند و در اکثریت موارد

قطعی می باشند.

 اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

برای اعتراض به رای تجدید نظر دیوان عدالت اداری باید مستنداً از  ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

استفاده نمود.

براساس این ماده  برای شروع روند اعتراض به آراء  در ابتدا باید اقدام به نوشتن و تکمیل دادخواست تجدید نظر نمود و

بعد از آن با ثبت دادخواست و ارائه اسناد و مدارک پیوستی به دیوان درخواست تجدید نظر خود را در دیوان به جریان

بندازیم.

به طور کلی تجدید نظر در دیوان بر خلاف  دادگاههای عمومی و انقلاب برای افراد عادی بسیار دشوار می باشد زیرا در

سطح جامعه افراد بسیار کمتری با این موضوعات دچار درگیری می شوندو سطح عمومیت ان بسیار پایین تر از

دادگاهها می باشد. لذا باتوجه به این موضوعات در هنگان تجدید نظر در دیوان عدالت اداری بهترین گزینه استفاده از

وکلاء با سابقه دادگستری و دیوان در این زمینه می باشد.

از موارد بسیار مهم در روند تجدید نظر در دیوان این می باشد که وکلا قادر به پیگیری مستقیم پرونده در خود دیوان بوده

ومی توانند مستقیما به پرونده دسترسی داشته باشند .

نمونه اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بر اساس مواد ۹۸ تا ۱۰۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری /ارای صادره در شعب تجدید نظر دیوان

تنها در موارد ۱-از موضوع شکایت خارج باشد  ۲- رای به بیشتر از خواسته صادر شده باشد. . ۳-  در حکم صادره تضاد

وجود داشته باشد   ۴- حکم مذکور با سایراحکام صادره در این مورددارای تعارض و تناقض باشد. . ۵- اعتبار یا جعلیت

اسناد ارائه شده به موجب رای مرجع صالح اثبات شده باشد.

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رساند

اینجانب ……………………. نظر به رای صادره مورخه ……………………… به شماره دادنامه …………………………….و

شماره کلاسه پرونده …………………………… در شعبه .. تجدید نظر دیوان عدالت اداری صادر شده است. باتوجه به

اینکه در هنگام صدور رای قادر به ارائه اسناد که در ید متشاکی بودند نبوده و هم اکنون این اسناد در دست بنده می

باشند. لذا تقاضای اعاده دادرسی و اعتراض به رای قطعی صادره از شعبه …………. تجدید نظر را تقاضا دارم.

نحوه اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

براساس ماده۷۵ و  ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری  افراد می توانند  به  رأی تجدید نظر دیوان عدالت اداری در نزد رئیس

دیوان اعتراض نمایند. ، در صورتیکه رئیس دیوان رای را برخلاف شرح یا قانون یا ناشی از اشتباه قاضی تشخیص دهد

 رای صادره در شعبه تجدید نظر را نقض و آن را به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع خواهد داد. مدت زمان اعتراض

به این امر نیز معمولا ۶ تا ۹ ماه  خواهد بود .

 آدرس شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ادرس شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری واقع در تهران – بزرگراه شهید ستاری – بلوار شهید مخبری – تقاطع خیابان

ایران زمین می باشد که افراد  و وکلای محترم انها می توانند برای پیگیری امور خود به آن محل مراجعه نمایند .

شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رسیدگی به آرای بدوی و قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  در شعب تجدید نظر رسیدگی می شود .

در قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواد ۶۵ تا ۷۹ به این موضوع پرداخته شده است و افراد می

تواند براساس این مواد از آرای صادره در دیوان تجدید نظر خواهی نمایند .

شعبه ۲۵  تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شعبه ۲۵ تجدید  دیوان عدالت اداری یکی از شعبات این دیوان می باشد که می توان آرای قابل تجدید نظر  در دیوان

عدالت اداری  را به ان ارجاع داد و در انجا بعد از رسیدگی و بررسی پرونده حم صادر می شود.

علت اشاره به این شعبه خاص دیوان به شکایت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضایه  و تناقض

رای صادره با شعبه دوازده برمی گردد که منجر به صدور رای وحدت رویه شماره هـ/۸۷/۴۸۲ ۵//۱۳۸۷ شده است.

 اسامی قضات شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 1. اسامی قضات شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس قاضی محمد مهری و قاضی و مستشار قاضی غلامحسین خراسانی

 2. اسامی قضات شعبه سوم تجدید نظر دیون عدالت اداری قاضی جواد جباری (قاضی) زین العابدین شجاع (مستشار) علی رضا خلیل زاده ( مستشار )

 3. رئیس شعبه ۴ تجید نظر دیوان عدالت اداری قاضی رامین مرادی وقاضی عبداللهی

 4. ریاست شعبه ۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی محمد رضا شریعت فر و مستشار شعبه ۶ دیوان عدالت اداری قاضی مهدی فرد محمدیان و قاضی هادی کرمانی

 5. اسامی قضات شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اقایان حبیب الله محمدی ( رئیس شعبه ) و قاضی محمد صادق جمشیدی ( مستشار شعبه )

 6. قاضی شعبه ۱۳تجدید نظر دیوان عدالت اداری آقای علی اصغر جعفری ورامینی و قاضی مستشار علی همت کلی وند ( ویژه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور)

 7. قضات شعبه ۱۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس قاضی محمد حسن نژادی – مستشار قاضی ابوالقاسم راد نیا

 8. قاضی شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس نبی الله کرمی مستشار  قاضی فتح الله نعمتی

 9. قاضی شعبه ۲۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری صمد بشارتی فر و مستشار شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری مختار کوشا ( ویژه رسیدگی به آرای هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیروهای مسلح )

 10. رئیس شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی سید کاظم موسوی و مستشار شعبه قاضی علی اکبر رشیدی

 11. ریاست محترم شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر زین العابدین تقوی و مستشار شعبه قاضی دیوان عدالت اداری بنام محمد رضا رفیعی

 12. رئیس شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی فرشید دهقان و مستشار شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد رضا پور قربانی

 13. رئیس شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی مختار کوشا مستشار شعبه ۲۹تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی فرشید دهقان

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری علاوه بر رسیدگی به شکایات بدوی اشخاص در رابطه با سیستم اداری دولتی،

به درخواست تجدیدنظر اشخاص نیز رسیدگی می‌کند. این موضوع که طرفین شکایت نسبت به رای

بدوی رضایت نداشته باشد، بسیار رایج است.

رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در شعب تجدیدنظر دیوان با حضور یک رئیس و

دو مستشار صورت می‌گیرد. پس از ابلاغ رای بدوی به طرفین دعوی، هر یک از طرفین یا وکلای آنان

میتوانند با تنظیم و ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اعتراض خود نسبت به رای صادره

را اعلام نمایند.

تمامی آراء صادره در مرحله بدوی شعب دیوان قابل تجدیدنظر خواهی هستند. علاوه بر آراء صادر

شده در شعب بدوی دیوان ، آراء صادره در هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیئت‌های

رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی و کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

نیز از جهت رعایت نکردن قوانین و مقررات قابلیت تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری را دارند.

تنظیم متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری بایستی با توجه به شرایط و ضوابط مندرج

قانونی صورت گیرد. اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ و اشخاصی که در ایران اقامت

ندارند دو ماه از تاریخ ابلاغ  برای ارائه نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری مهلت دارند.

چنانچه نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری پس از انقضای مهلت های مقرر ارائه

شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. صرفا در صورتی که تجدیدنظر خواه با مدرک و دلیل موجه

ثابت نماید، طرح دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مهلت های قانونی برای وی ممکن

نبوده، در شرایطی به وی مهلت دوباره برای تقدیم دادخواست تجدید نظر اعطا خواهد شد. آراء بدوی

که در مهلت های تعیین شده مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگیرند، قطعی و لازم الاجرا خواهند شد.

در گذشته تقدیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری با مراجعه حضوری صورت می‌گرفت ،اما

امروزه این فرایند به صورت مجازی و آنلاین انجام می‌شود. اشخاص برای دانلود نمونه دادخواست

تجدید نظر دیوان عدالت اداری میتوانند به سایت دیوان مراجعه نمایند و فرم مربوطه را دریافت کنند.

مرحله بعدی تنظیم نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن شرایط مندرج

در قانون است. هر رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند ارائه دادخواست است. حضور وکیل

دیوان عدالت اداری در تکمیل و طرح نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری موجب اطمینان

خاطر تجدیدنظر خواه نسبت به رعایت تمامی موارد قانونی می‌شود.

ماده  ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را به نحو

زیر بیان کرده است؛

الف)در صورتی که شاکی شخص حقوقی باشد ذکر مشخصات شاکی یا تجدیدنظر خواه از قبیل نام

و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شغل، کدملی، تابعیت و محل اقامت اشخاص حقیقی الزامی

است، چنانچه شاکی شخص حقوقی باشد؛ نام، شماره ثبت، محل اقامت اصلی، شماره تماس

شخص حقوقی بایستی در متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری نوشته شود.

ب)دادخواست بدون ذکر مشخصات طرفین غیر قابل قبول است و مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

پس از ذکر مشخصات شاکی یا تجدیدنظر خواه، دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری بایستی

حاوی مشخصات طرف شکایت از قبیل نام و نام خانوادگی، مقام و سمت، نشانی محل مشغولیت به

کار مامور دولت و نام کامل دستگاه مورد نظر باشد.

پ)معمولا دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری توسط وکیل دیوان ارائه می‌شود، در این موارد

ذکر نام و نام خانوادگی و محل اقامت وکیل، نماینده قانونی، قائم مقام شاکی نیز الزامی است.

ت)در متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، شرح موضوع شکایت و خواسته الزامی است،

شعبه رسیدگی کننده باید در رابطه با موضوع مورد تجدیدنظر اطلاعات لازم را داشته باشد، تا بتواند

به موضوع رسیدگی نماید. علاوه بر موضوع شکایت، تجدیدنظر خواه باید جزئیات پرونده را به صورت

کامل در دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری توضیح دهد.

ث)صرفا شکایتی قابلیت رسیدگی دارد که مستند به اسناد و مدارک معتبر ارائه شده باشد. شاکی

باید مدارک و اسنادی که با استناد به آن‌ها اقدام به طرح شکایت نموده، ضمیمه نمونه لایحه

تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری نماید.

ج)به منظور تکمیل دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، در ذیل دادخواست امضا و اثرانگشت

شاکی یا نماینده قانونی یا وکیل یا قائم مقام وی و مهر شخص حقوقی باید درج گردد.

چ)دادخواستی که از سوی نمایندگان قانونی و اشخاص حقوقی ارائه می‌شود، بایستی همراه با

مدرکی باشد که مثبت سمت این اشخاص باشد.

ایرادات و نقایص موجود در متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری بعضا ممکن است منجر به

رد دادخواست گردد. تکمیل و ارائه دادخواست توسط وکیل متخصص دیوان عدالت اداری از رد

دادخواست جلوگیری خواهد کرد و باعث ایجاد اطمینان خاطر شخص تجدیدنظر خواه می‌گردد.

پس از تکمیل دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، شاکی یا وکیل وی دادخواست مذکور را در

سامانه ساجد بارگذاری می‌نمایند. سامانه ساجد سامانه ثبت درخواست ها در حوزه صلاحیتی

دیوان عدالت اداری و پیگیری برخی از آنان است. وکیل دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت با

استفاده از دانش و تجربیات خود اقدام به تکمیل و ارائه دادخواست تجدید نظر می‌نماید.

پس از ارائه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، شعبه تجدید نظر دیوان به بررسی درخواست

و تجدید نظر در رای بدوی می‌پردازد. شعبه رسیدگی کننده در صورتی دلایل دادخواست تجدید نظر

دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواه را مورد قبول بداند، رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای تجدید

نظر می‌کند.

در جایی که شعبه تجدیدنظر، اعتراض به رای بدوی را قابل قبول تشخیص ندهد، رای بدوی را تایید و

دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را رد می‌نماید.

رای صادر شده در مرحله تجدیدنظر لازم الاجرا و قطعی است. تنها در شرایط خاصی قانون گذار

اعتراض به آراء قطعی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. این موارد خاص که بایستی با استناد به قانون

صورت گیرد، اعاده دادرسی نامیده می‌شوند.

اشخاصی که با همراهی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت برای ارائه نمونه

دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری اقدام می‌نمایند، از درصد موفقیت بالاتری نسبت به دیگران

برخوردار هستند. وکیل دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن تمامی شرایط قانونی و مطالعه دقیق

پرونده امکان قبول یا رد دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را بررسی می‌نماید، تا از اتلاف

وقت و هزینه های موکل خود جلوگیری نماید.

گروه وکلای مبنا مشاور با کارد مجرب و وکلای متخصص آماده پاسخ گویی به سوالات اشخاص در

رابطه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری آنان و ارائه مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و

آنلاین می‌باشد.

 

 

برای دریافت فرم لطفا بر روی لینک قرمز کلیک نمایید .

فرم دریافت دادخواست تجدید نظر خواهی دیوان


درخواست تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری

 

کلیه آرا شعب بدوی دیوان از تاریخ اجرای این قانون به در خواست یکی از طرفین یا وکیل

یل قایم مقام و یانماینده قانونی آنها،قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر می

باشد که اشخاص مقیم ایران میتوانند ظرف ۲۰ روز و افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از

تاریخ ابلاغ با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری

دیوان تجدید نظر خواهی نمایند و داد خواست فوق باید روی برگه های مخصوص نوشته

شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظرخواسته

شعبه صاد رکننده رای تجدید نظر خواسته و تاریخ ابلاغ رأی و دلایل و جهات تجدید نظر

خواهی وسایر مواردیکه درداد خواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند علاوه

براینکه در قانون دیوان

درخواست تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری

عدالت اداری امکان اعتراض شخص ثالث، ورود شخص ثالث و جلب ثالث پیش بینی شده

است، از رای صادر شده از شعب بدوی یا نخستین دیوان عدالت اداری می توان تجدیدنظر

خواهی نیز کرد . در قانون دیوان عدالت اداری ضمن مبحث دوم، مطالبی در خصوص تجدید

نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است که اطلاع از

این شرایط برای طرفین دعوایی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، امری

ضروری است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی تجدید نظر خواهی  از

رای در دیوان عدالت اداری بپردازیم و شرایط و مراحل تجدید نظر خواهی در دیوان از جمله

آراء قابل تجدید نظر خواهی، نحوه تجدید نظر خواهی و مهلت تجدید نظر خواهی دردیوان

عدالت اداری را موردبررسی قرار دهیم .

نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه در قانون دیوان عدالت اداری امکان اعتراض شخص ثالث ، ورود شخص

ثالث و جلب ثالث پیش بینی شده است ، از رای صادر شده از شعب بدوی یا نخستین

دیوان عدالت اداری می توان تجدید نظر خواهی نیز کرد . در قانون دیوان عدالت اداری

ضمن مبحث دوم ، مطالبی در خصوص تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری

مورد پیش بینی قرار گرفته است که اطلاع از این شرایط برای طرفین دعوایی که در

عدالت اداری مطرح شده است ، امری ضروری است . به همین دلیل در این مقاله قصدداریم به بررسی تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری بپردازیم و شرایط و

مراحل تجدید نظر خواهی در دیوان از جمله آراء قابل تجدید نظر خواهی ، نحوه تجدید نظر

خواهی و مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم .

آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در خصوص موضوع تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری ، سوال مهمی وجود دارد و

آن هم این است که چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری هستند ؟ به

موجب ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ، ” کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست

یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌ مقام و یا نماینده قانونی آنها ، قابل تجدید نظر خواهی در

شعب تجدید نظر است “ . بنابراین کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری

صادرکرده است قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت و این تجدید نظر خواهی در

شعب تجدید نظر صورت می پذیرد . به این منظور ، هر یک از طرفین دعوا ، قائم مقام و

یاوکلای آنها قادر هستند از آراء صادر شده دیوان در شعب تجدید نظر خواهی اعتراض

کنند .

البته به موجب ماده ۷۴ این قانون ، چنانچه قاضی شعبه صادرکننده رأی در مرحله بدوی

پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علت به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل

پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند . برای دریافت اطلاعات

بیشتر در مورد وظایف دیوان عدالت اداری و جهات تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک

کنید .

نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه است ،

درقانون دیوان عدالت اداری مواردی پیش بینی شده است که بر اساس ماده ۷۰ این

قانون ، ” چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ،

سهو قلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات

رسیده ،اشکال دیگری ملاحظه نکند ، ضمن اصلاح رای ، آن را تأیید می ‌کند ” . علاوه بر این

، به موجب ماده ۷۱ این قانون ، در صورتی که شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را

واردتشخیص نداد ، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند . اما اگر رای صادر شده

راصحیح تشخیص ندهد ، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی

راصادر می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دستور موقت در دیوان عدالت

اداری و قرار اناطه در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در قسمت قبل به بررسی آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه

رسیدگی به درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری پرداخته شد ؛ اما تجدید نظر

خواهی در دیوان عدالت اداری مانند سایر روش های اعتراض به رای در قانون ، منوط

بهمهلت مقرر قانونی می باشد که در صورت عدم رعایت این مهلت ، دادخواست تجدید

نظر خواهی رد می شود و قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت . بر اساس قسمت دوم

۶۵قانون دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز

است و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود . برای دریافت

اطلاعات بیشتر در مورد مهلت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک کنید  .

دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت

اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری

دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود . دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت

اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت

هایمربوطه آن به دقت تکمیل شوند . لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت

مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده

باشد ؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند . برای دریافت

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری و هزینه

تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

سامانه ثبت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی با قابلیت ثبت دادخواست تجدیدنظر در دیوان

عدالت اداری با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه

قضائیه رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات

الکترونیک قضایی «تجدید نظر دیوان عدالت اداری» با قابلیت ثبت دادخواست تجدید

نظرگفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شروع فرایند هوشمندسازی قوه

سامانه‌های متعددی را توسعه داده است که هدف آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به

خدمات قضایی بوده است و وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند کارهای قضایی

را به صورت غیرحضوری انجام دهند.

وی افزود: هم‌چنین برای مردم عادی نیز خدمات بسیاری ایجاد شده است مثل صدور

گواهی عدم سوپیشینه در ۴۸ ساعت که به تسریع فرایند کمک کرده است و در سال

گذشته ۶ میلیون مراجعه حضوری را از طریق سامانه‌ها، ساماندهی کردیم.

کاظمی فرد ادامه داد: امروز درارتباط با تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت در خدمتتون

هستیم که امروزه از طریق دفاتر خدمات قضایی در دسترس است و این کار با همت

ریاست دیوان عدالت اداری میسر شده است و می‌توانیم این قول را بدهیم که این خدمت

در آینده دردسترس وکلا، نمایندگان حقوقی و مردم عادی قرار می‌گیرد و امیدداریم

گام‌های تکمیلی هوشمندسازی قوه را انجام دهیم.

در ادامه، حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: نقش سامانه‌ها در دیوان

عدالت اداری که تنها مرجع در حوزه حقوق عمومی کشور است بسیار مهم است از این

جهت که فضا برای عموم مردم باید آماده شود و در اقصی نقاط جمهوری اسلامی باید از

این ظرفیت استفاده کنند برای طرح دعوا و شکایت از دستگاه‌های اجرایی که در اصل

۱۷۲و ۱۷۳ قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

وی افزود: بسیار مهم است که در حاکمیت، قانون اساسی این پیش‌بینی را کرده است

که قدرت نباید ابزار تضییع حقوق مردم باشد و مجموعه دیوان عدالت اداری در قوه قضاییه

به همین دلیل شکل گرفته است. در این فضا دسترسی مردم اهمیت بسیار زیادی دارد تا

مردم از خانه، وکیل از دفتر کارش بتواند از سیستم خود وارد این حوزه شوند بدون این‌که

هزینه گزافی به آن‌ها تحمیل شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفاده از ظرفیت برای نظارت درون سازمانی

گفت: در حوزه عملکرد کمی و کیفی از طریق ظرفیت‌های فناوری اطلاعات می‌توانیم

نظارت داشته باشیم و ظرفیت سیستم‌های ما باید تعریف شود. در سال‌های گذشته

فازاول مورد بهره‌برداری قرار گرفت و امروز با پیگیری‌های خوب فاز دوم بهره‌برداری

می‌شودو در این فاز ضرورت حضور افراد در حوزه‌های تجدیدنظر به صورت فیزیکی وجود

ندارد وامیدواریم مرحله سوم این فاز مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به صورت ۱۰۰ درصد در

اختیارمردم قرار گیرد.

معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار قوه قضاییه گفت: از این پس مردم،

دستگاه‌های اجرایی و وکلا برای درخواست تجدید نظر احکام بدوی دیوان عدالت اداری

نیازی به مراجعه حضوری ندارند. سال هاست که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به

عنوان درگاه ورودی دستگاه قضایی تعریف شده است و هم اکنون افراد واجد صلاحیت

پس از گذراندن مراحل و فرآیند‌های خاص در هزار و ۱۵۰ دفتر الکترونیک قضایی مشغول

ارائه خدمت به مردم هستند.

وی گفت: تقریباً همه ورودی دستگاه قضایی حتی از دیوان عالی کشور و بحث اعاده

دادرسی در این بستر ایجاد می‌شود و برای دیوان عدالت اداری هم از سال ۹۷ این امکان

فراهم شد که مردم دادخواست‌های بدوی خود را از طریق این دفاتر ارائه کنند.

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری افزود: تا پیش از این اگر مردم و

دستگاه اجرایی به رأی بدوی دیوان اعتراض داشتند و می‌خواستند تجدید نظرخواهی

کنند یا باید به دفاتر استانی دیوان و یا به دبیرخانه مرکزی دیوان عدالت اداری در تهران

مراجعه می‌کردند که از این پس این امکان فراهم شد که مردم و دستگاه‌های اجرایی این

درخواست را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک که در اقصی نقاط کشور پراکنده است

مطرح کنند.

بشیری گفت: بر همین اساس برای دادخواست تجدید نظر احکام دیوان دیگر نیازی به

مراجعه حضوری به دفاتر استانی و یا دفتر مرکزی نیست و علاوه بر این که مردم

می‌توانند از طریق دفاتر الکترونیکی قضایی درخواست دهند از طریق سامانه ساجد

دیوان عدالت اداری هم می‌توانند دادخواست خود را از طریق خودکاربری تقدیم کنند.

وی افزود: البته کسانی که قصد دارند از طریق سامانه ساجد دادخواست دهند حتماً باید

از طریق سامانه ساعد که در کنار این سامانه تعریف شده است دادخواست شان را ثبت

کنند. حتما در این خصوص باید بدون مشورت با مشاوران حقوقی دادخواستی ثبت نشود

چرا که نکات تخصصی در موضوعات دیوان هست که لاجرم فرد باید از یک مشاور بهره‌مند

شود.

بشیری گفت: ما حتی به کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) نیز

رسماً اعلام کردیم که نیازی به مراجعه آن‌ها به دیوان نیست و این بستر فراهم شده

است و دیگر کسی برای ثبت دادخواست و شکایت به دیوان عدالت اداری نیاید.

وی با اشاره به این که فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری برخلاف

دادگستری‌ها کاملاً غیر حضوری است افزود: با این تصمیمی که گرفته شد عملاً از ابتدا تا

انتهای فرآیند دادرسی در دیوان عدالت اداری دیگر نیازی به مراجعه فرد یا دستگاه‌های

اجرایی نیست.

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر

این که چرا مردم تصور می‌کنند که اگر مراجعه حضوری داشته باشند پرونده شان سریع‌تر

رسیدگی می‌شود؟ گفت: همه آنچه که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اتفاق می‌افتد

در دبیرخانه ما هم که ثبت دادخواست صورت می‌گیرد رخ می‌دهد و البته ما بنا داریم

دبیرخانه را هم از این پس مسدود کنیم.

هر دادخواستی که از خدمات دفاتر الکترونیک وارد مجموعه ما می‌شود همان فرآیندی را

طی می‌کند که افراد به دبیرخانه مراجعه کنند پس کسی که مراجعه حضوری می‌کند

هیچ اتفاق خاصی برایش نمی‌افتد و این تصوری اشتباه است.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از تکمیل رسیدگی به پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری و صدور رای قطعی در شعبه بدوی، رای صادره به

طرفین یا نماینده قانونی آنها به روش های مختلفی ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ طرفین دعوی میتوانند نارضایی و

اعتراض خود نسبت به رای صادره را در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام نمایند. شعب تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شوند. آرا صادره از شعب تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا هستند. اطلاع

کافی طرفین برای تنظیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری امری ضروری است.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل دیوان عدالت اداری اداری تاثیر بسزایی بر روند تجدیدنظر خواهی خواهد داشت. در این

مقاله به شرایط قانونی برای طرح دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

مطابق ماده ۶۵ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام درخواست تجدیدنظر نسبت به کلیه آرا صادر شده

از شعب بدوی دیوان امکان‌پذیر است. همانطور که ارائه دادخواست اولین مرحله برای طرح شکایت در شعب بدوی

است، برای اعلام تجدیدنظرخواهی نیز اولین مرحله ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری است. به

نوعی تمامی مقرراتی که برای طرح شکایت بدوی در دیوان الزامی هستند، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مدنظر

تجدیدنظرخواه قرار گیرند.

مهلت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:

مهلت مقرر برای تسلیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای افرادی که مقیم ایران هستند، ۲۰ روز و برای

افرادی که در ایران اقامت ندارند، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای است. درخواست تجدیدنظر خواهی باید طی مهلت های تعیین

شده تسلیم شود، در غیر اینصورت درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی‌شود و قرار رد دادخواست

تجدیدنظر صادر می‌گردد. درخواست تجدیدنظر خواهی با ارائه دادخواست به شعبه صادرکننده رای، دفاتر اداری و

دبیرخانه صورت می‌پذیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان عدالت اداری به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال

می‌شود.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

فرم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :

الف)مشخصات شخصی و محل اقامت شخص تجدیدنظرخواه

ب)شماره و تاریخ صدور رای که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است.

پ)شعبه ای که رای بدوی را صادر نموده است.

ت)تاریخ ابلاغ رای

ث)دلایل مورد استناد شخص تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تمامی موارد مذکور باید در دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رعایت شوند، در صورت وجود هر نوع ایراد در

دادخواست شعبه، تجدیدنظرخواه را به جهت رفع ایراد مطلع می‌کند و شخص تجدیدنظر خواه باید در اسرع وقت برای

برطرف کردن نقص دادخواست اقدام کند.

اسناد و مدارک باید بصورت رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده همراه با دادخواست تجدیدنظر ارائه شوند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

رعایت نکردن شرایط قانونی یا برطرف نکردن ایرادات در مهلت های مقرر، در مرحله بدوی دلیل بر نقض رای صادره در

شعبه تجدیدنظر نیست. در این شرایط شعبه تجدیدنظر به شاکی اولیه اخطار میدهد که طی مدت ۱۰ روز از ابلاغ نسبت

به برطرف کردن ایرادات اقدام کند. در صورتی که دادخواست دهنده بدوی در مهلت معین اقدام به رفع ایرادات ننماید و

همچنین در جایی که مقام و سمت شخص درخواست دهنده مشخص نباشد، رای صادر شده نقض می‌شود و قرار رد

دعوی صادر می‌گردد.

چنانچه دلیل تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری؛ اشتباهات در اعداد، ارقام، سهوقلم،

مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی باشد و شعبه تجدیدنظر اشکال دیگری در رای مشاهده نکند، پس از اصلاح رای، آن

را تایید می‌کند. ممکن است پس از بررسی شعبه تجدیدنظر دلایل شخص را برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی

وارد نداند، در این‌صورت رای بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد می‌کند. در جایی که شعبه تجدیدنظر، درخواست

تجدیدنظر خواهی را تایید کند، رای شعبه بدوی را نقض و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌نماید. تجدیدنظرخواه و

وکیل وی میتوانند با ارائه نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، از دلایل خود دفاع کنند و مستندات

تجدیدنظرخواهی را بیان کنند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

در این مرحله تقاضای صدور دستور موقت، در صورت تایید فوریت توقف رای و رعایت دیگر ضوابط قانونی از جانب شعبه

تجدیدنظر پذیرفته می‌شود. اجرای دستور موقت نیازمند تایید رئیس دیوان عدالت اداری است.

شعبه تجدیدنظر پس از تایید دلایل و مدارک تجدیدنظرخواه، ظرف یک هفته نسبت به صدور رای تجدیدنظر اقدام می‌کند.

پس از صدور رای تجدیدنظر، رونوشت رای صادره طی مدت ۵ روز به طرفین ابلاغ می‌شود.

رای صادره در شعب تجدیدنظر قطعی هستند، یعنی امکان اعتراض به رای صادره در این شعب، مگر در موارد خاص

قانونی امکان پذیر نمی‌باشد.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن تمامی جوانب و با دانش حقوقی خود افراد را در تمامی مراحل

تنظیم دادخواست، ارائه مدارک، تقدیم نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و… همراهی می‌نماید.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

موسسه مبنا مشاور با در اختیار داشتن وکلای متخصص دیوان عدالت اداری در کلیه‌ی مراحل راهنمای اشخاص است.

تنظیم صحیح دادخواست تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری امری است که باید با دقت و رعایت تمامی شرایط

قانونی صورت گیرد. دریافت مشاوره تلفنی حقوقی تخصصی با وکلای دیوان عدالت اداری مجموعه  مبنا مشاوربه

صورت حضوری، تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. مشاوین آنلاین این مجموعه بدون محدودیت در زمان و مکان پاسخگوی

تمامی سوالات شما در زمینه تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری هستند.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

یک نمونه از لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری مورخه …………………..

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سالم و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رساند :

اینجانب …………. فرزند ……………………..مراتب اعتراض خود را  در خصوص دادنامه شماره …………………….. صادره

از ……………. اعلام داشته و تقاضای نقض دادنامه مذکور را با ذکر دلایل زیر خواستارم:

بر طبق بند های ……………….. آیین دادرسی………………..که اعلام می دارد”موارد مورد دخواست اینجانب  به به طور

خلاصه و جداکانه  و اعلام نظر  به همراه دلائل و ضمائم  تقاضای صدور رای   به صورت جداکانه   برای هر یک از موارد

مورد درخواست   که متاسفانه هیئت محترم حل اختلاف  کارگ و کارفرما بدون توجه  به دلائل بنده  و تنها با توجه به

دلائل ارائه شده تویط کارفرما ( که پیوست پرونده می باشند ) و حتی بدون هرگونه توجه به نظریه کارشناس محترم

اداره کار  که تایید بر اعتراضات خواهان می باشد در اقدامی غیر قانونی رای به  نفع کارفرما صادر نموده است.

بر طبق قرار داد اینجانب کارمند شرکت تعاونی روستایی……… و به صورت  کارمزدی بوده ام  و و به صورت شریک در

این زمینه  و اشخاصی که بدین صورت کار می کنند براساس ماده  مگر آنکه قرارداد فیمابین کارفرما و شخص مورد نظر

بر اساس قانون مدنی و خارج از مقررات قانون کار یعنی عدم تبعیت حقو قانون کار شامل این قانون خواهند بود.

کارفرمای بنده در لایحه ارسالی خود بیان داشته است چون بنده برای شروع کار به اداره کار مراجعه ننموده ام  این امر

نشان از شراکت بنده در در کار مذکور دارد . لذا به خدمت  کارفرمای بیان می دارم  هیچ کدام از مطالبات بنده مشمول

 قانون مرور زمان نشده  و بر اساس ماده ۲۲ در هنگام به پایان رسیدن کار باید کلیه مطالبات کارگر به وی پرداخت شده

و در حتی در صورت فوت وی به خانواده وی پرداخت شود.

متاسفانه  بعد از اتمام کار ، آقای ………. که کارفرمای بنده می باشد   بدون هیچ گونه دلیلی و تنها با ادعاهای واهی

منجمله  خرابی دستگاه کارتخوان  ، تعطیلی فروشگاه به دلیل کرونا  ، موجب تضیح حق بنده را فراهم نموده است و

هیئت محترم حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز بودن هیچ گونه دلیل قانونی و تنها به صرف اظهارات کارفرما رای به نفع وی

صادر نموده است  در این زمینه حتی  کارشناس محترم اداره کار نیز با بازدید از محل تمامی اظاهارات بنده را تایید نموده

است که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است . لذا بنده بر طبق دادنامه …………………… دچار تضییع حق شده ام .

حال با توجه به مراتب مذکور  از قاضی محترم رسیدگی کننده تقاضای پیگیری حق اینجانب بر اساس قانون را دارا می

باشم.  لازم به ذکر است که قبل از بنده نیز افراد زیادی در این محل مشغول به کار بوده و کارفرمای محترم برای انها نیز

از همین حیله و ترفند استفاده نموده و انها نیز مدتها در این خصوص دنبال احقاق حق بوده اند . ( در این خصوص حاضر

به اوردن شهود به محضر قاضی محترم بوده و اشتشهادیه محلی نیز به پیوست مدارک می باشد. )  لذا نظر به مراتب

مذکور  تقاضای احقاق حق اینجانب در این خصوص   را از محضر حضرت عالی استدعا دارم .

با تشکرات ویژه

…………….

نمونه تکمیل شده دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سالم و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رسانم ؛

عطفبه کلاسه پرونده  …………….. که منتهی به صدور دادنامه شماره …………………….. مورخ . از شعبه ۱۵ بدوی

دیوان عدالت اداری گردیده است،  با توجه به مخالف بودن رای صادره با قوانین موضوعه کشوری  و دولتی ،  مستندا  به

ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض و صدور حکم به نفع

اینجانب  مورد استدعاست .

خلاصه خواسته

حسب قانون «تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای مجلس شورای اسلامی،

سازمان  فنی و حرفه ای ملزم است  با رعایت شرایط موجو در قوانین استخدامی کشور  و  همچنین رعایت  نمودن

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید تعداد ۶۰۰۰ نفر از مربیان مراکز فنی و حرفه ای در مناطق محروم را

استخدام نماید.

حال علی رغم تصویب قانون فوق الذکر و صدور دستور اجرای ان متاسفانه هیچ گونه اقدامی در خصوص استخدام این

افراد انجام نشده است .

علی رغم دادخواست بنده در این خصوص و تقاضای اجرای مصوبه مذکور دیوان عدالت اداری متاسفانه رای به بیحقی

بنده در این خصوص صادر نموده است که باتوجه به دلائل و مدارک پیوستی این مورد از حقوق بنده بوده و براساس

قانون بنده باید هم اکنو در استخدام سازمان فنی و حرفه ای باشم.

لذا نظر به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به احقاق حق اینجانب از محضر حضرات عالی مورد استدعا می باشد.

خواهشمند است اقدامات لازم را در این خصو مبذول فرمایید.

عطف به دادخواست مذکور در نوشتار ارائه شده این نکته به آشکار وجود دارد که انجام هرگونه تجدید نظر خواهی در

دیوان عدالت اداری نیاز به تخصص فراوان در امور قانونی داشته و لذا با توجه به حساسیت تجدید نظر در دیوان عدالت

اداری باید حتما از وکلای مجرب و با تجربه استفاده نمود.

پیگیری پرونده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری به چندین روش مختلف انجام می شود  که در زیر به انها خواهیم پرداخت :

۱- بهترین راه برای پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ( ثنا ) می باشد که

در هر مرحله دیوان با ارسال پیامک روند را به شکایت کننده اطلاع می دهد. علاوه برا این موارد شاکی و متشاکی نیز

می توانند با مراجعه به سامانه ساجد و وارد نمودن کد ملی و رمز عبور خود با استفاده از شماره پرونده روند آن را

مشاهده نمایند.

۲- از موارد مهم در خصوص پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری پیگیری مستقیم آن توسط وکیل در خود دیوان می باشد.

مدت زمان صدور رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مدت زمان صدور رای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  بستگی به موارد مختلفی منجمله موضوع پرونده ، اسناد و

مدارک پیوستی ، سازمان یا اداره مورد شکایت و …………… دارد. البته قابل بیان است که استفاده از وکیل در این زمینه

می تواند به تسریع روند صدور حکم کمک شایانی نماید.

رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  مطابق  ماده ۶۵  این قانون انجام می شود. بر طبق این ماده تمامی احکام صادره در

دیوان عدالت اداری که از مرحله بدوی صادر شده باشند قابل تجدید نظر در شعبه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

می باشند.

رای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری مگر در موارد بسیار استثنایی غیر قابل اعتراض می باشند و در اکثریت موارد

قطعی می باشند.

 اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

برای اعتراض به رای تجدید نظر دیوان عدالت اداری باید مستنداً از  ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

استفاده نمود.

براساس این ماده  برای شروع روند اعتراض به آراء  در ابتدا باید اقدام به نوشتن و تکمیل دادخواست تجدید نظر نمود و

بعد از آن با ثبت دادخواست و ارائه اسناد و مدارک پیوستی به دیوان درخواست تجدید نظر خود را در دیوان به جریان

بندازیم.

به طور کلی تجدید نظر در دیوان بر خلاف  دادگاههای عمومی و انقلاب برای افراد عادی بسیار دشوار می باشد زیرا در

سطح جامعه افراد بسیار کمتری با این موضوعات دچار درگیری می شوندو سطح عمومیت ان بسیار پایین تر از

دادگاهها می باشد. لذا باتوجه به این موضوعات در هنگان تجدید نظر در دیوان عدالت اداری بهترین گزینه استفاده از

وکلاء با سابقه دادگستری و دیوان در این زمینه می باشد.

از موارد بسیار مهم در روند تجدید نظر در دیوان این می باشد که وکلا قادر به پیگیری مستقیم پرونده در خود دیوان بوده

ومی توانند مستقیما به پرونده دسترسی داشته باشند .

نمونه اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بر اساس مواد ۹۸ تا ۱۰۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری /ارای صادره در شعب تجدید نظر دیوان

تنها در موارد ۱-از موضوع شکایت خارج باشد  ۲- رای به بیشتر از خواسته صادر شده باشد. . ۳-  در حکم صادره تضاد

وجود داشته باشد   ۴- حکم مذکور با سایراحکام صادره در این مورددارای تعارض و تناقض باشد. . ۵- اعتبار یا جعلیت

اسناد ارائه شده به موجب رای مرجع صالح اثبات شده باشد.

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رساند

اینجانب ……………………. نظر به رای صادره مورخه ……………………… به شماره دادنامه …………………………….و

شماره کلاسه پرونده …………………………… در شعبه .. تجدید نظر دیوان عدالت اداری صادر شده است. باتوجه به

اینکه در هنگام صدور رای قادر به ارائه اسناد که در ید متشاکی بودند نبوده و هم اکنون این اسناد در دست بنده می

باشند. لذا تقاضای اعاده دادرسی و اعتراض به رای قطعی صادره از شعبه …………. تجدید نظر را تقاضا دارم.

نحوه اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

براساس ماده۷۵ و  ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری  افراد می توانند  به  رأی تجدید نظر دیوان عدالت اداری در نزد رئیس

دیوان اعتراض نمایند. ، در صورتیکه رئیس دیوان رای را برخلاف شرح یا قانون یا ناشی از اشتباه قاضی تشخیص دهد

 رای صادره در شعبه تجدید نظر را نقض و آن را به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع خواهد داد. مدت زمان اعتراض

به این امر نیز معمولا ۶ تا ۹ ماه  خواهد بود .

 آدرس شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ادرس شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری واقع در تهران – بزرگراه شهید ستاری – بلوار شهید مخبری – تقاطع خیابان

ایران زمین می باشد که افراد  و وکلای محترم انها می توانند برای پیگیری امور خود به آن محل مراجعه نمایند .

شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رسیدگی به آرای بدوی و قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  در شعب تجدید نظر رسیدگی می شود .

در قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواد ۶۵ تا ۷۹ به این موضوع پرداخته شده است و افراد می

تواند براساس این مواد از آرای صادره در دیوان تجدید نظر خواهی نمایند .

شعبه ۲۵  تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شعبه ۲۵ تجدید  دیوان عدالت اداری یکی از شعبات این دیوان می باشد که می توان آرای قابل تجدید نظر  در دیوان

عدالت اداری  را به ان ارجاع داد و در انجا بعد از رسیدگی و بررسی پرونده حم صادر می شود.

علت اشاره به این شعبه خاص دیوان به شکایت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضایه  و تناقض

رای صادره با شعبه دوازده برمی گردد که منجر به صدور رای وحدت رویه شماره هـ/۸۷/۴۸۲ ۵//۱۳۸۷ شده است .

 اسامی قضات شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 1. اسامی قضات شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس قاضی محمد مهری و قاضی و مستشار قاضی غلامحسین خراسانی

 2. اسامی قضات شعبه سوم تجدید نظر دیون عدالت اداری قاضی جواد جباری (قاضی) زین العابدین شجاع (مستشار) علی رضا خلیل زاده ( مستشار )

 3. رئیس شعبه ۴ تجید نظر دیوان عدالت اداری قاضی رامین مرادی وقاضی عبداللهی

 4. ریاست شعبه ۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی محمد رضا شریعت فر و مستشار شعبه ۶ دیوان عدالت اداری قاضی مهدی فرد محمدیان و قاضی هادی کرمانی

 5. اسامی قضات شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اقایان حبیب الله محمدی ( رئیس شعبه ) و قاضی محمد صادق جمشیدی ( مستشار شعبه )

 6. قاضی شعبه ۱۳تجدید نظر دیوان عدالت اداری آقای علی اصغر جعفری ورامینی و قاضی مستشار علی همت کلی وند ( ویژه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور)

 7. قضات شعبه ۱۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس قاضی محمد حسن نژادی – مستشار قاضی ابوالقاسم راد نیا

 8. قاضی شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس نبی الله کرمی مستشار  قاضی فتح الله نعمتی

 9. قاضی شعبه ۲۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری صمد بشارتی فر و مستشار شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری مختار کوشا ( ویژه رسیدگی به آرای هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیروهای مسلح )

 10. رئیس شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی سید کاظم موسوی و مستشار شعبه قاضی علی اکبر رشیدی

 11. ریاست محترم شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر زین العابدین تقوی و مستشار شعبه قاضی دیوان عدالت اداری بنام محمد رضا رفیعی

 12. رئیس شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی فرشید دهقان و مستشار شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد رضا پور قربانی

 13. رئیس شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی مختار کوشا مستشار شعبه ۲۹تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی فرشید دهقان

مطابق با قانون و تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آرای شعب بدوی به جز در مواردی که قطعی محسوب می شوند قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشند.

حال در ذیل به دو نمونه از آرای صادر شده توسط شعب تجدیدنظر جهت اطلاع بیشتر شما اشاره می گردد:

۱- نمونه دادنامه نقض رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری :

با ملاحظه اوراق پرونده مؤدی ملتی ا ست که راد ملیتی اعتبارات شرکت را غیر قابل قبول دانسته و جرایم خبر

قراردادی که به دلیل تاخیر در انجام تعهدات از خریداران اخذ نموده را مشمول مثبت بر ارزش افزوده دسته. هبت حل

اختلاف ملیتی بدون توجه به اعتراض شرکت مودی اقدام به صدور رای کرده بررسی و مطالعه مترویت پرونده حکی از

اینکه شرکت فروشنده به موجب قرارداد های فروش و به دلیل تاخیر در انجام پرداخت مبلغ فروش جرایمی مطرز دريت

کرده که صورتحسابهای شرکت مزدی همین امر است و مدعیست که چون فروش نیست شکل مالیت بر ارزش افزوده

نبوده بر خلاف تصور شرکت مدعی از آنجا که فروش با خرید و یا خدمت که شمول ملیت بر ارزش افزوده هستند. چنته

در صورت پرداخت نذر و یا در موعد مقرر دارای یک نرخ و به صورت تقسيطها پرداخت با تاخیر دارای نرخ مضاعف و

بیشتری بعد با غلبت به اینکه مبنای بچه هزینه تلخیر فروش کالا یا خدمات می باشد. به تبع آن دریافتی بیت فروش کالا

محسوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. این بخش از ادعای شرکت مزدی غیر مرده است. اما درباره چگونگی

پنیرش اعتبار ملیتی مونبان از علیکه مقررات زمان وقوع معامله سوره بلد مع و من اخبار قرار گیرد نه زمان تشخیص و

مضليه ملیت جنبه فروشندگي کلا دارای گواهی نامه ثبت نام در سمنه ملت بر ارزش افزوده در زمان صدور فتنور بلند و

از طرفی صحت مننه ز نير کنترل صورت حساب و اسناد پرداختی شرکت نکلت از خرید داشته باشد. هزینه خرید از این

قبیل فروشندگی باید بدون عذر و بهانه ای پذیرفته شود هر چند در سنوات بعد در(زیست سیاه )و مودیان  فن اخبار

شده باشند و از سویی با توجه به اینکه شرکت مودی از جمن شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند و کم پنیرش

مدارک حساب و مدارک خرید و فروش آن س رم بررسی نقل و همه جانبه است چرا که حسابرسی و رسیدگی به

اسناد آن در چارچوب فنون قبلا نجام گردیدمضف پرونده مگردی شرکت مزدی باید مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود

که با خريد هاي سندي و مدرکی رسیدگی کننده به ارزش افزوده که اعتبرت أن غير قنبر قول تشخیص داده شده توسط

واحد رسیدگی کننده عمنگرد برگشت شده با ته بنابر این رای مورد شکایت به لحاظ اینکه بدون رعایت موارد منكور صادر

گردیده محل ایراد فنونی است لذا تجديد نظر خواهی شرکت تجدید نظر خواه وارد تشخيص مستند به مود ۶۳ و ۷۱ لتون

تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدت اداري ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۲۱و۱۱۵ ۹۸ صادره از شبه

۳ بدری دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شرکت شکی بدوی و نقض رأی مورد شکنیت به شماره ۳۹۸-۹۸۳۱۲

صادره هيت تجدید نظر حل اختلاف ملیتی و رسیدگی مجدد در مرجع مربوط هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷

ق م با رعايت  این داینامه صادر می گردد رأی صادره قطعی است.

۲- نمونه رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع تایید دادنامه بدوی :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره ار شعبه بدوی دیوان با رعایت مقررات قانوني اهدار

باقيه ودلیل قانونی رفع آن وجود نداشته و از ناحيه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابرار

نشده است لذا شعبه ۲۶ نجدبدبطردبواب با در نطر گرفتن مراتب فوق  به اسناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و أبين

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۳۹۲ صمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شمعه بدوی دیوان را ناببد وابرام می کند ،

رای صادره قطعي است.

لوگوی مبنای مشاور