سبک زندگی

فرم دادخواست مطالبه مهریه + راهنمای جامع

نمونه دادخواست مهریه

مهریه یکی از ملاک هایی است که در قانون برای پشتیبانی از حقوق زن قرار گرفته است که بدین ترتیب زن می تواند نسبت به باز پس گیری حق خود که همان مهریه است اقدام کند.

برای مطالبه مهریه می بایست نمونه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه محل سکونت یکی از طرفین ارائه شود تا نسبت به بررسی آن اقدام شود. بسیاری از افراد اقدام به گرفتن مهریه بعد فوت همسرشان می‌کنند که دارای شرایط و قوانین خاص خودش است و بهتر است با وکیلان مجرب در این زمینه مشورت کنند. به طور کلی افراد در موقعیت های گوناگونی اقدام به دادخواست طلب مهریه می کنند که انواع این دادخواست ها در ادامه آورده شده است.

در نوشتن دادخواست مهریه رعایت برخی نکات جزئی و اصلی بسیار قابل توجه و مهم است. از این رو ادبیات و نوشتن دادخواست مهریه اهمیتی دو چندان می یابد. برای ارائه دادخواست مهریه می توانید از نمونه های زیر کمک بگیرید و یا در صورتی که مورد شما جزئیات و نکات بیشتری را در برمی گیرد با مراجعه به وکیل مهریه از وی برای نگارش آن کمک بگیرید.

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید
09122805791

صدورقرار تامين مهريه وتوقيف اموال خوانده به ميزان مهريه (نمونه دادخواست مهریه)

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار مي رساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلاي بهار آزادي(مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد. باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجه ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهاي مهريه مورد استدعاست.

باتشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مطالبه مهريه وتامين خواسته (نمونه دادخواست مهریه)

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز وبدواصدور قرار تامين خواسته از اموال خوانده با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلاي بهار آزادي (مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد.باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجب ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني وهمچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهاي مهريه و همچنين اتخاذ تصميم شايسته به صدور حکم بايسته دائر به وصول مهريه به اينجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزي) با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مهريه

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم، که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلاي بهار آزادي(مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد.باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست اتخاذ تصميم شايسته به صدور حکم بايسته دائر به وصول مهريه به اينجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزي) با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مهريه  (۲)

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ ……… باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامة مذكور به ميزان ريال كلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه مي باشد فلذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدني و تبصره الحاقي ۲۹/۴/۷۶ آيين نامه اجرايي به ماده مذكور و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه مذكور در عقدنامه به ميزان / ريال وفق تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه و جميع خسارات و هزينه دادرسي درحق اينجانب مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مهريه به قیمت روز

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً اينجانب در تاریخ … به موجب عقدنامه ي شماره ي … به عقد دائم خوانده درآمدم. با عنایت به این که مهریه ي اینجانب مبلغ … ريال تعیین گردیده است، نظر به حدوث نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصره ي الحاقی به ماده ي ۱۰۸۲ قانون مدني و بند ب از ماده ي ۱۰۸ و مادهي ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنايت به احتمال نقل و انتقال اموال از سوي خوانده مستند به بند ب از مادهي ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه 

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهي شمارهي … در تاریخ … به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهي اینجانب مقدار … سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاكنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده ي ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ي ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه مهريه به همراه اعسار از هزینه دادرسی

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً به استحضار عالی میرسانم اینجانب به موجب عقدنامه ي رسمی شماره ي …. به زوجیت خوانده درآمدم. مبلغ … ريال به عنوان مهریه ام قرار داده شده است. نظر به این که بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغيير شاخص قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریه ام استنکاف ورزیده است مستند به تبصره ي الحاقی به مادهي ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ي ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ريال بابت مهریه با محاسبه ي آن به قیمت روز بر اساس شاخص اعلامی بانک مركزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از پرداخت هزینه ي دادرسی مستند به ماده ي ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت هزينه ي دادرسی دعوای مطروحه را خواستارم.

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی 

تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً با توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامه ي شماره ي … در تاریخ … با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ … به موجب طلاقنامه ي شماره ي … خوانده را طلاق داده م و نظر به این که در عقدنامه ي مذکور مهریه ي خوانده مقدار … تعداد … سکه بهار آزادی، و یا مبلغ … ريال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در تاریخ … به موجب رسید عادی مورخ … ، گواهی گواهان … ، سند رسمی شماره ي … ، تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کرده ام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق داده ام در حالی که ایشان به موجب ماده ي ۱۰۹۲ قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف مهریه بوده است لذا مستند به ماده ي مرقوم و ماده ي ۲۶۵ قانون استنادی صدور حکم بر محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ … ريال، تأدیه ي مقدار … سکه بهار آزادی را كه بدون استحقاق دريافت داشته است، خواستارم.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی ( نمونه دادخواست مهریه)

صدور حكم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری كرده و تمكین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اكنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست پرداخت اقساطي مهريه 

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

با توجه به اين كه اينجانب به موجب دادنامه ی شمارهی ……. صادرشده از آن دادگاه به پرداخت …… ريال وجه نقد بابت مهريه در حق خوانده محترم محكوم شده ام، نظر به اين كه اينجانب كارمند اداره …..، كارگر شركت ……، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ …… ريال است؛ لذا توان پرداخت محكوم به را به صورت يكجا ندارم؛ لذا صدور حكم بر پذيرش اعسار اينجانب از پرداخت دفعي محكوم به و صدور حكم مبني بر پرداخت مهريه به صورت اقساط را درخواست ميكنم.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه

احتراماً با عنايت به اين كه به موجب عقدنامه شماره ….. صادره در دفتر خانه شماره ………… شهرستان ……………. در تاريخ ………… به عقد دائم خوانده درآمده ام و با توجه به اين كه مهريه اينجانب مقدار ….. سكه بهار آزادي تعيين شده است و خوانده تاكنون از تأديه آن خودداري ورزيده است و با توجه به اين كه خوانده قصد دارد براي فرار از پرداخت بدهي خود به اينجانب مبادرت به انتقال اموال و دارايي خود نمايد مستند به ماده ي ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني صدور قرار تأمين مهريه را استدعا دارم. نظر به اين كه مهريه در معرض تضييع است اجراي قرار تأمين خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادي درخواست مي نمايم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقديم خواهد شد.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید
09122805791

با استفاده از نمونه دادخواست مهریه های فوق الذکر می توانید اقدام به نگارش یک دادخواست و ارائه آن به دادگاه کنید و به این ترتیب نسبت به مطالبه مهریه اقدام کنید.

در بسیاری از موارد دادخواست مهریه به دلیل عدم تمایل به ادامه زندگی ارائه می گردد که در ادامه وارد مراحل درخواست طلاق می شود. در این مورد بهتر است که با مراجعه به وکیل خانواده یا وکیل مهریه مناسب نسبت به طی روند صحیح اقدام کنید.

یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای تجربه کافی در پرونده های خانواده است می تواند موکلین را درباره دعاوی پیش آمده به خوبی راهنمایی و حمایت کند.

قدم اول برای مطالبه مهریه چیست؟

برای مطالبه مهریه می بایست نمونه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه محل سکونت یکی از طرفین ارائه شود تا نسبت به بررسی آن اقدام شود.

در نوشتن دادخواست مهریه چه مسائلی مهم است؟

در نوشتن دادخواست مهریه رعایت برخی نکات جزئی و اصلی بسیار قابل توجه و مهم است. از این رو ادبیات و نوشتن دادخواست مهریه اهمیتی دو چندان می یابد.

برای نوشتن یک دادخواست مهریه از چه کسی می توان کمک گرفت؟

برای ارائه دادخواست مهریه می توانید از نمونه های آورده شده در مقاله کمک بگیرید و یا در صورتی که مورد شما جزئیات و نکات بیشتری را در برمی گیرد با مراجعه به وکیل مهریه از وی برای نگارش آن کمک بگیرید.


در این مطلب نمونه دادخواست مطالبه (مهرالمسمی) را ارائه کرده ایم. درصورتی که به بهترین وکیل تهران برای ارائه این دادخواست به دادگاه نیاز دارید، می توانید از موسسه حقوقی مشاوران  تهران وکیل کمک بگیرید.

دادخواست مطالبه ۱۵۰ عدد سکه یک بهار آزادی طرح جدید بابت مهر از طرف زن / بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای مطالبه مهر به تعداد ۱۵۰ عدد سکه یک بهار آزادی طرح جدید مقوم بر ۵۱ میلیون ریال  با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب / بدوا صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده تا خاتمه رسیدگی

دلائل و منضمات دادخواست (مدرک)  1. دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (یک برگ) ۲- فتوکپی مصدق شناسنامه…. (5 برگ) ۳۔ فتوکپی مصدق سند نکاحنامه……. (۵ برگ) ۲- ثانی دادخواست (۱۲ برگ) |

| شرح دادخواست       ریاست محترم دادگستری شهرستان…… | مجتمع قضایی…………

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش بوستان شهرستان بهارستان استان تهران اسلام علیکم ! احتراما اینجانب اینجانبه… وکیل پایه… دادگستری به شماره پروانه… به وکالت از خواهان به استحضار می رساند: |

  1. 1. نظر به اینکه خوانده صدرالاشعار مطابق سند نکاحنامه به شماره… به تاریخ دفترخانه شماره.. شهرستان …… باصداقی به تعداد ۱۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی همسر شرعی و قانونی موكله (خواهان)| بوده و اکنون قریب به… سال است که زندگی مشترک آغاز شده است.

2-ثمره زندگی مشترک در خلال مدت عقد تاکنون سه فرزند پسر دختر… ساله می باشد / فرزندی ندارند.

3- مع الوصف: مهر حق مسلم و بلامنازع زوجه محسوب و دینی است عندالمطالبه مستقر در ذمه خوانده که به مجرد وقوع عقد نکاح ذمه زوج نسبت به زوجه مشغول می گردد. فلذا بدوأ و مستند به مواد ۱۰۸ الى۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی و اجرای فوری آن تحت تقاضاست

بناء عليهذا، با تقدیم دادخواست حاضر:

و در ماهیت استناد به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی

رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته | از محضر دادگاه مورد استدعاست

با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – اثر انگشت

 

دادخواست مطالبه مهر به تعداد ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی طرح جدید – مقوم بر ۵۱ میلیون ریال و هزينه دادرسی / بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای صدور حكم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار |آزادی طرح جدید بابت مهر مقوم بر ۵۱ میلیون ریال با اجتناب کلبه خسارات ناشی از دادرسی |از باب قاعده نهی نسبيب / بدوأ صدور و اجرای فوری فرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات دادخواست(مدرک)  ۱۔ دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (یک برگ) ۲- فتوکپی مصدق سند نکاح نامه (۳ برگ) ۳. فتوکپی مصدق شناسنامه (یک برگ) ۴- ثانی دادخواست (۶ برگ)

شرح دادخواست         ریاست محترم دادگستری شهرستان ………. مجتمع قضایی ……….

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش گلستان شهرستان بهارستان استان تهران /سلام عليكم / احتراما / اینجانب اینجانبه… وکیل پایه… دادگستری به شماره پروانه… به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

  1. به موجب سند نکاحنامه شماره… تاریخ… تنظیمی در دفترخانه شماره… شهرستان موكله (خواهان) با مهری به تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم خوانده محترم درامده است

۲- ثمره ۳ سال زندگی مشترک / در خلال مدت مذكور…………… فرزند . دختر پسر – ساله می باشد فرزندی ندارند.

3- مع الوصف: مهر از متفرعات نکاح و حق ملم و بلامنازع زوجه و دینی است عندالمطالبه مستقر در ذمه خوانده که به مجرد وقوع عقد ذمه زوج نسبت به زوجه مشغول می گردد فلذا: بدرا و مستند به مواد ۱۰۸ الی ۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی و اجرای فوری آن مورد تقاضا می باشد.

بناء علیهذا:با تقدیم اسناد و مدارک تصدیق شده ابرازی در ۴ ردیف و ۵ برگ به شرح متون دلايل دادخواست حاضر و در ماهیت امر استناد به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و مواد۵۱۹ . ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی،

رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست

با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – اثر انگشت

 

دادخواست مطالبه مهر به نرخ روز بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته (توقیف اموال)

خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهر به مبلغ ….. ریال سال ……… به نرخ روز با احتساب شاخص بانک مرکزی مقوم بر……… ریال به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب بدوا صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک)   1- دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (یک برگ) ۲۔ فتوکپی مصدق سند نکاح نامه (۳ برگ) ۳۔ فتوکپی مصدق شناسنامه (۲ برگ) ۲- ثانی دادخواست (7برگ)

شرح دادخواست            ریاست محترم دادگاه عمومی بخش ………. مجتمع قضایی…………

ریاست محترم دادگستری شهرستان نشتارود / استان مازندران / سلام علیکم / احتراما / اینجانبا اینجانبه… وکیل پایه… دادگستری به شماره پروانه… به وکالت از خواهان به استحضار می رساند: 1

1- به موجب سند نکاحنامه شماره … مورخ… دفترخانه شماره… شهرستان موكله با مهری به مبلغ..ریال | به عقد دانم خوانده محترم درآمده و رابطه زوجیت مابين طرفين محرز وملم است ٢- ثمره ۱۰ سال زندگی مشترک فرزند دختر پسر … ساله به نام… میباشد افرزندی ندارند. ۳- مع الوصف: مهر حق ملم و بلا منازع زوجه و دینی است عندالمطالبه مستقر در ذمه خوانده فلذا: { بدوا رمتدأ به مواد ۱۰۸ الی ۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ به خوانده و با توجه به فراهم بودن ارکان خواسته | سند رسمی) مورد تقاضا میباشد. بناء عليهذا: با تقدیم اسناد تصدیق شده ابرازی در ۴ ردیف و ۶ برگ به شرح ستون دلايل دادخواست حاضر: و در ماهیت امر استناد به تبصره و ماده و آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۷۸/ ۱۰ / ۱۸ هیأت عمومی دیوانعالی | کشور، رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

 

دادخواست مطالبه مهر به نرخ روز

خواسته یا موضوع و بهای آن  تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهر به مبلغ ……… ریال سال….. به نرخ روز مقوم بر… ریال، با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات دادخواست |(مدرک)  1- دليل سمت / فتوکپی مصدق شناسنامه (۲ برگ) ۲- فتوکپی مصدق سند نکاحنامه (۱۰ برگ) |3- ثانی دادخواست (۱۳ برگ)

شرح دادخواست          ریاست محترم دادگاه عمومی بخش ……….مجتمع قضایی…………..

ریاست محترم دادگستری شهرستان …… سلام عليكم / احتراما

اینجانبه . مطابق اسناد و مدارک تصدیق شده پیوست دادخواست در تاریخ… به عقد نکاح دائم خوانده محترم با مهری به مبلغ …………….. ریال درآمده ام

۲- نظر به اینکه مهر از متفرعات نکاح بوده و حق ملم و بلامنازع زوجه محسوب که به محض وقوع عقد ذمه زوج نسبت به زوجه مشغول میگردد و با عنایت به عندالمطالبه بودن مهر، که حقی است شرعی و | قانونی

فلذا بدوأ و مستند به مواد ۱۰۸ و به بعد ق.آ.د.م. ۱۳۷۹. صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته تحت تقاضاست

٣- بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر:

و در ماهیت دعوی رسیدگی و استماع خواسته و اجمالا صدور حکم بر وصول مهر به نرخ روز د الزام خوانده به پرداخت آن به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – اثر انگشت

 

دادخواست مطالبه مهر به نرخ روز با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته (توقیف اموال)

خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای صدور حکم مبنی بر 1- محکومیت خوانده به پرداخت مهر به مبلغ.. ریال سال به ….. نرخ روز مقوم بر….. ریال ۲۔ صدور حکم به اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

3- بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست(مدرک)  ۱- دليل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی (یک برگ) ۲۔ فتوکپی مصدق سند نکاح نامه (۳ برگ) ۳. فتوکی مصدق شناسنامه (۲ برگ) ۲. شهادت شهود 5- فتوکپی مصدق استشهادیه (یک برگ) ۶۔ ثانی دادخواست (۸ برگ)

شرح دادخواست              ریاست محترم دادگاه عمومی بخش… | مجتمع قضایی ……………………

ریاست محترم دادگستری شهرستان مهریز / استان یزد / سلام عليكم / احتراما / اینجانب / اینجانبه… وکیل پایه دادگستری به شماره پروانه … به وکالت از خواهان به استحضار می رساند

1- به موجب سند نکاحنامه شماره … مورخ… دفترخانه شماره … شهرستان… موكله (خواهان) با مهری به | مبلغ ریال به عقد دائم خوانده محترم درآمده و رابطه زواج مابین طرفین محرز و مسلم است.| 2-ثمره ۷ سال زندگی مشترک ۱ فرزند پسر ۴ ساله به نام بابک میباشد.

3-مستفاد از شرع و قانون مدنی، مهر از متفرعات عقد نکاح و حق ملم و بلامنازع زوجه و دینی عندالمطالبه مستقر در ذمه خوانده می باشد

فلذا بدوأ ومستندأ به مواد ۱۰۸ الی ۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته از اموال | بلامعارض خوانده و اجرای فوری آن تحت تقاضاست.

4 – موكله (خواهان) خانه دار و فاقد ممراعاشه و منبع درآمد بوده و بواسطه فقدان تمکن مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمیباشد. :

بناء عليهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و در ماهیت امر استناد به تبصره و ماده و آنین نامه اجرائی قانون الحان یک نعره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۷۸/ ۱۰ / ۲۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مواد ۱۹۸. ۵۰۴ – ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی

رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

اسامی و اقامتگاه شهود خواهان ۱…….. 2……………………….

با تشکر و تجدید احترام

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

(1)به جهت معافیت از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی د جلرکبری از تضییع خراسنه پیشنهاد می گردد بدوا درخواست صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته از اموال خوانده تقدیم می شود و سپس در مهلت ۱۰ روزه دادخواست اصلی همراه با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم گردد.

دادخواست مطالبه مهر/ سکه بهار آزادی / با استناد به قاعده حق حبس مقوم بر ۵۱ میلیون ریال بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

خواسته یا موضوع و بهای آن مطالبه مهر به تعداد ۱۱۲ عدد سکه بهار آزادی طرح جدید / قديم / با استناد و اعمال قاعده حق حبس مقوم بر ۵۱ میلیون ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب/ بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته

دلا ئل و منضمات دادخواست (مدرک) ۱۔ دلیل سمت / وكالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (یک برگ) ۲- فتوکپی مصدق سند نکاح نامه | (۵ برگ) ۳- فتوکپی مصدق شناسنامه (۲ برگ) ۴- ثانی دادخواست (۹ برگ)

شرح دادخواست            ریاست محترم دادگاه عمومی بخش … | مجتمع قضایی…

ریاست محترم دادگستری شهرستان ….. / احتراما / با اهداء سلام اینجانب / اینجانبه … وکیل دعاوی به | شماره پروانه ….. به وکالت از خواهان (موكله) به استحضار می رساند |

1- به موجب سد نکاحنامه به شماره …… مورخ ……. تنظیمی دفترخانه شماره سه دهه،… شهرستان .1 رابطه زواج دائم مابین موكله با خوانده محترم (زوج) محرز و ثابت می باشد.

۲- موكله بعنوان زوجه منکوحه غیرمدخوله پس از گذشت روز ماه سال / از ثبت واقعه نکاح | دانم، از حضور در اقامتگاه خوانده و بالتبع ایفای وظایف و تکالیف زوجیت امتناع و با استناد و اعمال حق حبس خود تمکین از خوانده را منوط و مشروط به تأدیه کل مهر خود به تعداد ۱۱۲ عدد سکه بهار آزادی طرح جدید قدیم مینماید.

٣. به جهت فراهم بودن ارکان خواسته بدوا و مستندا به مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آ.د.م. (مواد تخصصی تأمین خواسته صدور و اجرای فوزی فرار تامین خواسته تقاضا می گردد

بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر و در ماهیت دعوی استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و مواد ۹۸ .۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و نفرالامر پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح منون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام | محل امضاء – مهر- اثر انگشت

 لازم به ذکر است، امکان دریافت مشاوره از یک وکیل مجرب در هرساعت از شیانه روز وجود دار و شما می توانید از مشاوره حقوقی از طریق واتساپ بهره مند شوید.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط


دادخواست توقیف اموال و تأمین خ…


پرسش و پاسخ حقوقی344 views

مطالبه وجه وساطت


مطالبه وجه وساطت


مشاوره حقوقی ثبت احوال98 views

نمونه استشهادیه راجع به مفقودا...


نمونه استشهادیه راجع به مفقودا…


پرسش و پاسخ حقوقی953 views

نمونه استشهادیه راجع به وقوع ت...


نمونه استشهادیه راجع به وقوع ت…


پرسش و پاسخ حقوقی831 views

هزینه دادرسی مطالبه مهریه


هزینه دادرسی مطالبه مهریه


مشاوره حقوقی خانواده10276 views


نامزدم دادخواست حقوقی کارشناسی…


پرسش و پاسخ حقوقی746 views


مطالبه عواید سهم الارث از ماتر…


مشاوره حقوقی ملکی261 views


مطالبه قیمت هدایای دوران نامزد…


مشاوره حقوقی خانواده167 views


نمونه دادخواست مطالبه مهریه از ورثه

خواهان ……………. نام پدر ……………… شغل …………. محل اقامت ……………………………………………………

خواهان ……………. نام پدر ……………… شغل …………. محل اقامت ……………………………………………………

وکیل یا نماینده قانونی ………………….

تعیین دادخواست و بهای آن :

صدور حکم به تادیه مهریه مافی القباله موکله مقوم به مبلغ …………………. ریال با احتساب خسارات وارده دلایل و منضمات دادخواست : کپی مصدق شناسنامه در کارت ملی – کپی مصدق عقد نامه – تصویر مصدق گواهی حصر و راثت – اصل وکالت وکیل

نمونه دادخواست مطالبه مهریه از ورثه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه از ورثه

با سلام

ریاست محترم دادگاه عمومی

احتراما با تقدیم دادخواست حاضر به وکالت از خواهان به استحضار جناب عالی می رساند که خانم ……………. همسر اسبق مرحوم آقای ………………. بوده که وی با عنایت به گواهی حصر وراثت به شماره ……………………. صادره از شعبه ……………… دادگاه عمومی تهران در مورخ …………………… در اقامتگاه ………………………… دار فانی را وداع گفته و موکل بنده از وراث قانونی وی می باشد که طی زندگی مشترکشان بهره ای از مهریه نبرده هم اکنون درخواست دریافت مهریه مافی القباله مورث خویش را که بر ذمه آن مرحوم قرارداد و تا کنون تادیه نگردیه را دارد .

اینجانب تقاضای اخذ تصمیم شایسته دائر بر پرداخت مبلغ مهریه به خواهان به نرخ روز و احتساب کلیه خسارات وارده را با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی دارم .

اگر مشکل پرداخت مهریه دارید تهران وکیل بهترین راه فرار از پرداخت مهریه را در اختیار شما می گذارد

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط

دستور موقت منع از هرگونه اقدام...


دستور موقت منع از هرگونه اقدام…


وکیل کارگر و کارفرما189 views

هزینه دادرسی مطالبه مهریه


هزینه دادرسی مطالبه مهریه


مشاوره حقوقی خانواده10276 views

راه های گرفتن مهریه


راه های گرفتن مهریه


مشاوره حقوقی خانواده6174 views

نمونه رای مرجع تجدیدنظر


نمونه رای مرجع تجدیدنظر


پرسش و پاسخ حقوقی354 views


خلع ید از ملک مشاعی + وکیل


مشاوره حقوقی ملکی626 views


درخواست مهریه از طرف پدر زوجه …


پرسش و پاسخ حقوقی1085 views


بهترین وکیل مازندران + شماره ت…


وکیل1550 views


راه های طلاق زن بدون مهریه


مشاوره حقوقی خانواده1021 views