سبک زندگی

فرم دادخواست علیه شهرداری + راهنمای جامع

در نوشتار حاضر به مبحث شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.

تقدیم دادخواست کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری 

 بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی در شعب دیوان عدالت از طریق تقدیم دادخواست می باشد. این دادخواست تفاوت فاحشی با دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. دادخواست روی برگ چاپی مخصوص به زبان فارسی تقدیم می شود. شاکی باید مشخصات خود و طرف دعوی را در دادخواست ذکر نماید. غیر از مشخصات خود باید شرح شکایت را ذکر کرده و ادله آن را نیز به دادخواست ضمیمه نماید.

طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت، رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد می بایست پیوست دادخواست شود و تصویر مدارک باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان ها و یا دفاتر دادگاه های عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. اگر تصدیق مدارک از سوی شاکی ممکن نباشد یا شاکی نتواند تصویری از آن ها را ارائه نماید باید ذیل دادخواست ذکر نماید تا برابر تبصره ۲ ماده فوق اقدام گردد.

 مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون مذکور مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف است در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است.

در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

پس از تنظیم دادخواست برگ دادخواست و ضمایم می بایست از طریق پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفاتر نمایندگی دیوان مستقر در دادگستری مراکز استان ها تحویل شود.

طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری

در شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری سرفأ طرفی که تخلف ساختمانی دارد می تواند به رأی کمیسیون در نزد دیوان اعتراض نماید. در شعب بدوی شهرداری امکان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نخواهد داشت تنها متخلف می تواند چنین اعتراضی به عمل آورد؛ بنابراین شاکی شخصی است که در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان متخلف از قوانین ساختمانی شناخته می شود و مشتکی عنه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد؛ بنابراین شهرداری خود نمی تواند از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان شکایت کند.

در مورد طرفین دعوی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باید گفت شاکی در این حالت هم متخلف ساختمانی و هم شهرداری می باشد در صورتی که از رأی کمیسیون بدوی متضرر شده باشد.

هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت

 تقویم هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان به یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر به دویست هزار ریال و عدم مطالبه هزینه دادرسی همچون طرح دعوی در محاکم دادگستری می تواند ناشی از طبیعت متفاوت دعاوی قابل رسیدگی در دیوان با دعاوی قابل طرح در دادگاههای دادگستری باشد.

تعیین مبالغ مربوط به هزینه دادرسی در شعب دیوان در ماده ۱۹ این قانون از آنجایی که وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص در صلاحیت مقنن است توسط قانون گذار تعیین شده است اما تعدیل هزینه دادرسی به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران در تبصره ماده مذکور نیز بایستی به موجب قانون صورت گیرد.

روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

رسیدگی در شعب دیوان نیز مانند شعب بدوی دادگاه های حقوقی می باشد. ایین رسیدگی به شکایات واصله از آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ مانند رسیدگی به شکایات واصله در سایر زمینه ها، با شکایت طرف پرونده تخلف ساختمانی (ذینفع به غیر از شهرداری به جریان می افتد؛ اما رسیدگی مرحله تجدیدنظر به وسیله هیئت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفا با شکایت و اعتراض شهرداری نسبت به رای شعبه دیوان ممکن می گردد. طبق ماده ۴۳ دیوان عدالت اداری، دیوان می تواند هر یک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید. اگر طرف شکایت اداره دولتی است، آن اداره باید یک نماینده معرفی نماید. در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز که مربوط به شهرداری است اگر دعوی علیه این کمیسیون باشد باید از سوی شهرداری نماینده معرفی شود. طبق تبصره یک ماده مذکور اگر شخص مدعو حاضر شود با ادای توضیح و اگر حاضر نشود با بررسی اوراق پرونده رأی صادر می شود. اگر امکان صدور رأی بدون اخذ توضیح نباشد، شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری پس از وصول شکایت که در فرم های چاپی مخصوص تنظیم و تقدیم دیوان عدالت می گردد. پس از بررسی نسبت به رد یا پذیرش شکایت تصمیم گیری خواهد نمود.

 چنانچه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر پذیرش شکایت باشد، شهرداری مکلف است پرونده تخلفات ساختمانی موضوع شکایت را مجددا برای تصمیم گیری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نماید و کمیسیون مذکور نیز مکلف به رسیدگی مجدد می باشد.

 دیوان عدالت اداری بیشتر در موارد ذیل رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض خواهد کرد

الف) سلب پاسخگویی از ذینفع یا ذی نفعان؛

ب) عدم رعایت مقررات ابلاغ؛

ج) عدم رعایت مدت ۱۰ روز برای پاسخگویی ذی نفع؛

د) عدم رعایت مهلت یک ماهه کمیسیون جهت رسیدگی؛

ه) رعایت نکردن ضوابط شهرسازی در تطبیق تخلف با مقررات مربوطه؛

و) رعایت نکردن تبصره های ماده ۱۰۰ در تطبیق با جریمه؛

 ز) رعایت نکردن ارزش معاملاتی سال احداث اعیانی ها در برقراری جرائم؛

ح) تعیین جریمه بیش از آنچه در قانون مقررشده؛

ط) حضور یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون بدوی در کمیسیون تجدیدنظر؛

ی) عدم رسیدگی دقیق به مدارک و اظهارات مالک و صدور رأی برخلاف واقعیت؛

 ک) رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی خارج از محدوده حریم شهر.

در باب کمیسیون ماده 100 بیشتر بدانید:

وکیل تخلفات موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰

 طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شکایت از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری

دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها در آرای هیات عمومی

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰

ابطال تعرفه عوارض محلی در کمیسیون ماده ۱۰۰

مطالب مرتبط


پرداخت حق کسب و پیشه در قبال ت…


پرسش و پاسخ حقوقی659 views

فسخ معامله از طرف فروشنده


فسخ معامله از طرف فروشنده


پرسش و پاسخ حقوقی684 views

سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص مح...


سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص مح…


مشاوره حقوقی1405 views

تکلیف طلا بعد از طلاق


تکلیف طلا بعد از طلاق


مشاوره حقوقی خانواده3841 views

نمونه مطالبه مهر از ماترک زوج ...


نمونه مطالبه مهر از ماترک زوج …


مشاوره حقوقی خانواده1029 views


وجود حق کسب و پیشه در محل دفات…


پرسش و پاسخ حقوقی480 views


شرایط تعلق گرفتن نفقه به زن


مشاوره حقوقی خانواده6029 views


تحصیل مال از طریق نامشروع


مشاوره حقوقی کیفری3287 views


نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری که در واقع همان متن دادخواست یا شکایت اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری است،صرفاً بر اساس شرایط موضوعی پرونده موکلین،مطرح شده است.

پیشنهاد ما بر این است که به هیچ وجه از متون نمونه دادخواست یا لوایح دفاعیه و آنچه نمونه دادخواست به دیوان عدالت اداری علیه شهرداری خوانده می شود به صورت چشم بسته استفاده ننمایید.

منظور از ارائه متن دادخواست حاضر که خوشبختانه منتهی به صدور حکم به نفع ماکین گردید،صرفاً آشنایی کاربران با نحوه نوشتن دادخواست و لایحه به دیوان عدالت اداری و سبک خاص نگارش متن شکایت در دیوان عدالت اداری خصوصاً در دعاوی و شکایات مرتبط با شهرداریهاست. دادخواست مورد نظر به قرار زیر است:

نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری با وکالت مسعود فریدنی

شاکی: 1-…. 2-…

وکیل شاکی: مسعود فریدنی

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته : بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری  تهران و سپس نقض آن به جهات و دلایل مندرج در شرح دادخواست

شماره و تاریخ تصمیم : اجرای رای شماره … کمیسیون شماره 9 تجدیدنظر ماده 100 شهرداری  تهران

ضمائم و مستندات: وکالتنامه شماره … و …

شرح شکایت :ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت.

احتراماً و توکیلاً یا تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمیمه (پیوست یک)از ناحیه شاکیان به عرض می رساند: اولاً- ملک مورد دعوی در اجاره غیر است و تعطیلی محل موجب بروز خسارات فراوان به مستاجر می گردد و موکلین خواهان اضرار به مشارالیه نیستند لذا صدور دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 بویژه در موضوع تعطیلی محل را استدعا دارم.

ثانیاً-رای مورد اعتراض کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری که در تایید رای بدوی کمیسیون صادر گردیده و در مورخ 9/5/13979 ابلاغ گردیده است(پیوست های دو تا پنج) از جهات عدیده شکلی ماهوی و به ترتیب و تفکیک زیر درخور نقض می باشد لذا ابطال آن را استدعا دارم:

1-ایرادات شکلی در ( نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

1-1 به موجب مندرجات روی و ظهر دو فقره سند مالکیت تکبرگی تقدیمی،موکلین به نحو بالمناصفه مالک رسمی ملک مورد دعوی هستند(پیوست های شش و هفت) در حالی که در آرای کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 نام هیچ یک از موکلین درج نگردیده است.و طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری،مهلت دو ماهه برای تعطیلی محل کسب بایستی به مالک و حتی مستاجر ابلاغ گردد و در تبصره یک ماده 100همان قانون مقرر شده با ارسال ابلاغیه به ذینفع(که مالک فرد اجلای آن است)مهلت ده روزه ای برای ارائه دفاعیه به ذینفع اعطا گردد.بنابراین رسیدگی کمیسیون ماده 100 شهرداری به طرفیت اشخاصی که دارای نفع و سمتی در خصوص ملک موکلین نیستند و دعوی متوجه آنها نیست،خلاف حقوق دفاعی مالک و ناقض اصل تناظر است و چنین رایی علیه موکلین در وضعی که طرف دعوی اداری کمیسیون ماده 100 نبوده اند،قابل اجرا نیست.پس می بایست مجدداً موضوع به طرفیت کلیه اشخاص ذینفع در کمیسیون رسیدگی شود.

1-2با تقدیم دو فقره اجاره نامه ،منعقده بین موکلین و خانم … (جهت دایر کردن مهد کودک) و آقای … (که در محل ملک مبادرت به دایر نمودن فعالیت و دفتر مطبوعاتی نموده است) ( اجاره نامه شامل پیوست های8تا15)؛ به عرض می رساند گویا در زمان بازدید ماموران شهرداری ،مستاجر نخست که در آنجا مهد کودک دایر نموده و این موضوع در رای کمیسیون ها تصریح شده است،متصرف بوده است.ولی توجهاً به تاریخ اجاره نامه آقای …،روشن است که در موقع صدور رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مستاجر اخیر متصرف در ملک بوده است.در این باره به عرض می رساند:

الف) به موجب دادنامه وحدت رویه شماره 832مورخ 21/12/1384هیات عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست های16و17) مستاجر مصداق مفهوم « ذینفع» در اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 است لذا ابلاغ موارد تخلف ساختمانی و حضور آنها در دادرسی کمیسیون مذکور،ضروری است در حالی که هیچ یک از مستاجرین مورد ابلاغ و خطاب کمیسیون قرار نگرفته اند حال آنکه در آرای کمیسیون به فعالیت مهد کودک تصریح شده است.

ب)بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ،موضوع پلمپ و تعطیلی محل و دادن مهلت به مستاجر بایستی رعایت گردد که در مانحن فیه،این موضوع نیز توسط شهرداری و کمیسیون های ماده 100 مغفول مانده است.

1-3 با توجه به مراتب پیش گفته اساساً زمینه دفاع و پاسخگویی موکلین و مستاجرین فراهم نیامده است و بدون استماع دفاعیات اشخاص ذینفع ،حکم به تعطیلی ؛بویژه به ضرر مستاجری است که با گرفتن مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پروانه فعالیت (پیوست18)فعالیت مطبوعاتی آرام،کم تردد و جذابی را در محل شروع نموده به نحویکه حتی مورد استقبال اهالی محل قرار گرفته است،موجه نیست.

2-دفاع ماهوی در (نمونه دادخواست علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری )

2-1 در آرای کمیسیون ماده 100 مستند تخلف و رسیدگی،تبصره بند 24 ماده 100 قانون شهرداری عنوان شده است حال آنکه در این تبصره دایر کردن محل کسب یا پیشه و تجارت در منظقه غیرتجاری به عنوان تخلف معرفی شده است.ولی استفاده از ملک مسکونی به عنوان مهد کودک ،استفاده تجاری به حساب نمی آید زیرا:

-مهد کودک و آموزشگاه ها و مدارس ذاتاً خدمات آموزشی ارائه می نمایند و کاسبی و فعالیت تجاری تلقی نمی شوند.

-طبق دادنامه وحدت رویه شماره 715 مورخ 27/5/1393 که تصویر آن تقدیم می گردد(پیوست های19تا21) فعالیت های آموزشی و مدارس جزو مشاغل مزاحم تلقی نشده اند و مهد کودک نیز از این حیث مشابه آموزشگاه ها و مدارس است.و مزاحمتی ایجاد نمی نماید بلکه اتفاقاً مورد نیاز شهروندان محل است.

-مفاد مواد 2 و 31 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14/9/1395 که اولاً-پیش دبستانی را نیز شامل می شود و ثانیا-موضوع احداث مراکز آموزشی در اماکن مسکونی تجویز شده است،موید آن است که قانونگذار در مقام تسهیل دایر نمودن چنین فعالیت هایی( ولو در اماکن مسکونی) در نقاط مختلف شهر برای تسهیل امور شهروندان است.

-به تصریح بخشنامه شماره 813/649329 مورخ 13/6/1392 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران : مهد کودک ،آموزشگاه ها و مدارس ابتدایی و راهنمایی از جمله مشاغلی هستند که می توانند در اماکن مسکونی مستقر و فعالیت نمایند.

2-2 در مورد موضوع استخر به عرض می رساند: مسقف نمودن استخر با پوشش قابل جابجایی و متحرک که صرفاً برای مصون ماندن از دید همسایگان مجاور انجام گرفته است نه احداث بنا محسوب می گردد و نه تغییر کاربری ،چون کاربری استخر همچنان پابرجاست.

3-2 در مورد فعالیت مستاجر فعلی به عرض می رساند:

الف)طبق پروانه فعالیت تقدیمی (پیوست 18)آقای … به عنوان مدیر مسوول موسسه فرهنگی هنری مهمان نوازان لانه چکاوک مبادرت به دایر نمودن موسسه ای مطبوعاتی در محل ملک نموده است.و این موضوع جزو موضوع فعلیت این موسسه است که در اساسنامه موسسه نیز بدان تصریح شده است.(پیوست 22)و به استناد ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله مصوب 13/12/1377 انجام فعالیت مطبوعاتی در اماکن مسکونی و استیجاری مجاز است.بویژه آنکه ملک مورد دعوی خانه ای قدیمی است و در مجتمع آپارتمانی واقع نشده تا اسباب زحمت مردم گردد.

ب)فعالیت مستاجر فعلی مشمول فعالیت ها و مشاغل موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 22/2/1389 و فهرست مشاغل خانگی مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.زیرا فعالیت ایشان در شمار فهرست مشاغل خانگی مصوب معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغالِ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (بخش نشریات مکتوب )نیز می باشد.پس نه تنها فعالیت ایشان نیز تجاری به حساب نمی آید بلکه بالعکس در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای توسعه مشاغل زودبازده و خانگی است.در بند 4 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصریح شده که برای اشتغال به مشاغل خانگی،نیازی به تغییر کاربری مسکونی نیست.فراتر از این حتی در ماده 11 قانون مذکور،شهرداریها مکلف به تامین مکان مناسب برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل خانگی شده اند.

خلاصه و استدعا

با توجه به مراتب پیش گفته خصوصاً طرف دعوی قرار نگرفتن و عدم ابلاغ هیچ یک از ابلاغ ها به مالکین رسمی(موکلین)و مستاجران و نیز اساساً عدم شمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری بر فعالیت های مطبوعاتی،خدماتی ، آموزشی و مشاغل خانگی مانند آنچه مستاجران ملک، حسب مورد فعالیت نموده یا می نمایند،نقض و ابطال رای مورد اعتراض را خواستارم.

استدعا دارم توجهاً به آثار زیانباری که اجرای حکم تعطیلی محل برای مستاجر دارد مستنداً به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نظر به هزینه های فراوانی که مستاجر در ملک انجام داده است و موکلین از نظر وجدانی قصد کمک به ایشان را دارند و اینکه جبران خسارات ناشی از تعطیلی محل واقعاً بعید به نظر می رسد،نهایتاً مقرر فرمایید تا تعیین تکلیف نهایی موضوع،اجرای رای کمیسیون ماده 100 متوقف گردد.

با تشکر

مسعود فریدنی

وکیل منتخب شاکیان

ارتباط با وکیل شهرداری و دیوان عدالت

شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت ارتباط با وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از رای کمیسیون های مواد 100،77،مشاغل مزاحم،ماده 99،باغات و…مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده پنج و شهرداری ها در خصوص ابطال طرح های جامع و تفصیلی و نیز مصوبات موردی و یا عام الشمول(فراگیر) مراجع پیش گفته و سایر دعاوی شهرداری ها با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید.از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.خدمات وکیل شامل ارائه مشاوره،تنظیم لایحه و دادخواست و قبول وکالت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی می باشد.

مطالب مرتبط:

1- شکایت از شهرداری بابت صدور یا ابطال پروانه ساختمان

2-قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز و عدم اجرای آن

3-درباره کمیسیون ماده 5


فهرست

 1. برای مطالبه خسارت سه رکن باید اثبات شود 
 2. نحوه مطالبه ‏خسارت
 3. تعیین میزان خسارت توسط قانون 
 4. تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی 
  1. تعیین میزان ارش
  2. اجرت‌المثل ‏
  3. میزان ضرروزیان ناشی ازجرم
 5. انواع خسارت قابل مطالبه
  1. خسارات دادرسی
  2. هزینه های دادرسی
  3. حق‌ الوکاله وکیل
  4. هزینه‌های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات  دعوا یا دفاع لازم است
  5. حق ‌الزحمه کارشناسی
  6. هزینه تحقیقات محلی
  7. خسارت ممکن الحصول

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منقول) مشخصات

مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل

محل اقامت| شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک – کدملی

خواهان مشخصات

خواندگان | مشخصات ۱- شهرداری ۲- شرکت مخابرات

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خواندگان به جبران خسارات وارده مقوم بر………….. ریال با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست |۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیمه نامه دادخواست ۳) نظر کارشناس تأمین دلیل فتوکپی مصدق نامه شماره……….. ۵) ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان………………………………………..

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد: مقدمتا معروض میدارد:

حسب محتویات پرونده کلاسه………….. به خواسته تأمین دلیل مطروحه در حوزه………………… شورای حل اختلاف……………………. به جهت احراز علت وقوع حادثه و جلب نظر کارشناس، اگر چه در نظریه ابرازی که به شماره……………. ثبت در دفتر شورا گردیده تقصیر را متوجه خواندگان به نحو اشتراک دانسته با ابهامی که در نظریه کارشناس موجود بود در مقام اخذ توضیح در جلسه مورخ……………..این ابهام مرتفع و وقوع حادثه و علت تامه را عدم ترسیم دیواره حوضچه اعلام شده و در صورتی که ترمیم به عمل می آمد خسارات وارده و به اعتبار دیگر، برخورد وسیله خواهان حادث نمی گردید.

نظریه کارشناس تأمین دلیل به نظر با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتی نداشته و برای دادگاه می تواند قابلیت پیروی را داشته باشد.

 

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

با وصف فوق دعوی موکل به دلایل ذیل وارد و واجد اعتبار قانونی است:

۱) با مفروض بودن علت وقوع حادثه و آن عدم ترمیم دیواره حوضچه مخابرات اگر چه حوضچه موصوف از ناحیه مخابرات جهت توسعه منصوبات احداث گردیده و لیکن حسب قرارداد منعقده ما بین خواندگان که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست گردیده ترمیم کانال های مخابراتی پس از تحویل به عهده شهرداری در مورخ ……. در جلسه دادرسی و نامه شماره ……….. شرکت مخابرات به شهرداری همگی مؤید آن است که امر تحویل صورت پذیرفته زیرا شهرداری……. در پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته به شماره ……. ضابطه تحویل را اعلام احداث حوضچه دانسته و به مخابرات اعلام داشته پس از حفاری نتیجه را به شهرداری اعلام تا نسبت به مرمت حوضچه اقدام گردد که در ما نحن فیه این اعلام صورت پذیرفته، مهمتر آنکه نماینده شهرداری علت عدم مرمت را به دلیل وجود نقص در اقدامات شرکت مخابرات که پس از بازرسی کاشف گردیده دانسته است. ۲) رابطه علیت تام بین وقوع حادثه و عدم ترمیم که ناشی از ترک فعل شهرداری بوده موجود است و قرارداد منعقده از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که بین متعاقدین لازم الاتباع می باشد. اگر چه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری و غیره……را که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده میداند و لیکن در همان مقررات هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور می باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه قرار داده شده است.

۳) در ما نحن فیه ترک فعل که منجر به خسارت گردیده انصافا و منطقا نمی توان آن را تقصیر شخص مستخدم تلقی نمود و بین خسارت و شخص خاص نمی توان ارتباط لازم و کافی برقرار کرد و از طرفی خسارت در اثر قوای قهریه و فورس ماژور نیز نبوده در نتیجه جبران به عهده شهرداری |می باشد.

۴) مضافه ماده مرقوم منحصرا افعال کارکنان را که موجب ایجاد خسارت گردیده مسئول آن را  تعیین نموده؛ به معنی دیگر، ترک فعل که موجب ایجاد خسارت گردیده مشمول آن نبوده و از آن  خروج موضوعی دارد . در نتیجه می بایست به عمومات مراجعه نمود و مسئولیت نهایی بر عهده خوانده ردیف اول بوده که به لحاظ عدم انجام تعهد و ترک فعل که در قرارداد منعقده انجام آن شرط گردیده مورد تعهد وی بوده و سبب ایجاد خسارت به موکل را فراهم نموده است.

بناء به مراتب و معنونه در فوق:

و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و به موجب مستفاد از روح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ رسیدگی و استماع خواسته و  در ما نحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

براساس قوانین ایران هرکس بدون مجوز،عمداً یا درنتیجه  بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی  یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که  به‌ موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید  که موجب ضررمادی یا معنوی شخص دیگرشود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود وهمچنین  درصورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد ،ولی او آن را انجام نداده یا درانجام آن تأخیرداشته باشد.                                                    

برای مطالبه خسارت سه رکن باید اثبات شود 

 • • وجود ضرر

 • • ارتکاب فعل زیان بار

 • • ‏رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده

میزان خسارت ازطریق قانون یا مرجع قضائی تعیین می شود .‏

نحوه مطالبه ‏خسارت

شخص زیان دیده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی وارائه ادله ومدارک، دادخواست مطالبه ‏خسارت راثبت ودادخواست به دادگاه ارجاع می شود.‏                                                                  متقاضی باید درشرح دادخواست مطالبه خسارت، دلیل دعوا ومبلغ ‏جبران خسارت را درتاریخ مورد نظریا درخواست تعیین آن توسط کارشناس را قید نماید وهزینه نهایی ‏به هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل اضافه می شود.‏

 • تعیین میزان خسارت توسط قانون 

قانون گذارمیزان خسارت را تعیین کرده است ودادگاه مکلف است به همان مقدارکه درقانون تعیین شده ،محکوم کند ومشخص ومقطوع می‌باشد وتوافق طرفین بیش ازمقدار قانونی آن قابل اجرا نمی باشد. مانند خسارت هایی ناشی از:

 • عدم انجام تعهد یا تأخیر درانجام تعهد
 • خسارت ازباب تسبیب یا ‏مباشرت
 • دیات درقانون مجازات اسلامی
 • تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی 

قانون گذاردرمواردی تعیین میزان خسارت را با جلب نظرکارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است مواردی مانند :

 • تعیین میزان ارش

ارش دیه غیر مقدراست که میزان آن در شرع تعیین نشده است وبراساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ‏ دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت ‏و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده ، با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر ‏کارشناس میزان آن را تعیین می کند.                                                                       قضات باید با در نظر گرفتن نظر کارشناس ‏پزشکی قانونی ومیزان خسارتی که به فرد وارد شده ، مبلغ ارش را محاسبه کند .

 • اجرت‌المثل ‏

اجرت المثل  می تواند بهای کاری باشد که یک فرد انجام داده یا خسارت ناشی از استفاده ازمال شخص دیگر .

 • میزان ضرروزیان ناشی ازجرم

خساراتی که دراثرارتکاب جرم برفرد وارد شده وبزه دیده باید با دلایل ومستنداتی که داردآن را  دردادگاه اثبات کند.شاکی می تواند با تقدیم شکواییه و قبل ازاعلام ختم دادرسی یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند ‏

براساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی «دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن رابا توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد …»

ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی:  در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند ‏میزان ‏خسارت را درمورد زیرتخفیف دهد:‏       

‏1. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده ‏باشد.‏      

‏2. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب ‏عسرت ‏و تنگدستی واردکننده زیان شود.‏ 

‏3. وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن ‏آن ‏کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد. ‏

انواع خسارت قابل مطالبه

 • خسارات دادرسی

 • هزینه های دادرسی

 • حق‌ الوکاله وکیل

 • هزینه‌های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات  دعوا یا دفاع لازم است

 • حق ‌الزحمه کارشناسی

 • هزینه تحقیقات محلی

 • خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد خوانده می تواند در صورت عدم ذی حقی خواهان ادعای خسارت نماید.

 • خسارت ممکن الحصول

منافع  ممکن ‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد.این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند وچنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند و تشخیص ممکن الحصول بودن وقابل مطالبه بودن منافع برعهده قاضی رسیدگی کننده می باشد .                                                                                        براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص  دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم‏  ‏     ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏ ‏

خواسته یا موضوع ‏      مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مقوم به …………… ریال با جلب ‏نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی

دلایل و منضمات ‏         ‏۱- دادنامه کیفری ۲- تأمین دلیل ۳- گزارش پلیس ۴- استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:‏

خوانده طی اقدام مجرمانه‌ای منجر به ورود خسارت………… اینجانب شده است که پس از ‏شکایت اینجانب در دادسرای ناحیه ………….. پرونده‌ای به شماره کلاسه…………… ‏تشکیل و النهایه پس از صدور قرار مجرمیت دادنامه‌ای به شماره ………….. از دادگاه کیفری ‏دو شعبه ………….. محکومیت وی بر جرم …. صادر شده است و این حکم طی دادنامه ‏شماره ………. دادگاه تجدیدنظر ابرام و تأیید شده است.                                                  ‏با وجود اجرای حکم محکومیت کیفری علیه خوانده  ، نظر به اینکه مسبب این نوع خسارات به ‏استناد دادنامه کیفری خوانده می‌باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ‏جبران ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی ‏مورد تقاضا است.‏

 

 

 

مطالب مرتبط

الزام به انجام تعمیرات اساسی م...


الزام به انجام تعمیرات اساسی م…


مشاوره حقوقی ثبت احوال169 views

اجازه ازدواج به علت خودداری ول...


اجازه ازدواج به علت خودداری ول…


مشاوره حقوقی خانواده138 views

مطالبه وجه وساطت


مطالبه وجه وساطت


مشاوره حقوقی ثبت احوال100 views

دادخواست مطالبه قیمت هدایای دو...


دادخواست مطالبه قیمت هدایای دو…


مشاوره حقوقی خانواده144 views

اعاده دادرسی طاری به جهت وجود ...


اعاده دادرسی طاری به جهت وجود …


مشاوره حقوقی507 views


نمونه رای مرجع تجدیدنظر


پرسش و پاسخ حقوقی363 views


نمونه نتیجه دعوی دوم / اعسار ب…


پرسش و پاسخ حقوقی129 views


بهترین وکیل شهریار+شماره تلفن


وکیل5809 views