سبک زندگی

فرم دادخواست طلاق word + راهنمای جامع

 

طبق حقوق ایران معسر به کسی گفته می شود که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.و حتی عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

 

در این مطلب نمونه  استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی را دانلود کنید.

 

اعسار انواع مختلفی دارد: اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوبه

 

 استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی:

گاهی پیش می آید که میزان خواسته مبلغ زیاد است و در نتیجه هزینه دادرسی آن دعوا آنقدر زیاد است که خواهان توایی پرداخت آن را ندارد در همین راستا قانونگذار تدبیری اندیشیده است تا به خاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی حقوق خواهان ضایع نشود.  طبق ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی  معسر از هزینه دادرسی کسی است که : به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

دعوای اعسار از هزینه دادرسی به دو طریق اقامه می شود:
1- درخواست اعسار از هزینه دادرسی ضمن دادخواست اصلی انجام می شود.
2- درخواست اعسار از هزینه دادرسی ضمن ارائه دادخواست مستقل انجام می شود.

 

 

در ذیل نمونه ای از استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی را مطالعه می فرمایید که توسط گروه وکلای آسا  تهیه شده است.

 

 

استشهادیه اعسار ازهزینه دادرسی:

 

بدینوسیله از کسانی که علم و اطلاع دارند اینجانب……………………………..فرزند……………………به شماره شناسنامه……………………….  صــــارده از………………………… شـــماره ملی……………….. با شــــغل………………………………بـــه نشانـی………………………………………………………….که وسیله امرار ومعاش من………………………..می باشد به دلیل عدم تمکن مالی و نداشتن دارایی کافی قادر به پرداخت یک جاي هزینه دادرسی،به مبلغ………………………………………ریال نمی باشم.

لذا استدعا دارد مراتب فوق را با تکمیل فرم ذیل گواهی نمایند.

امضاءخواهان اعسار

 

گواه اول:

اینجانب………………………….فرزنـد…………………….بشـماره شناسـنامه………………صـادره از………………بـه نشانی ……………………………………………………………………………………..   کــــــــه از طریــــــــق…………………………. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظـر گـرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم

امضاء گواه اول

 

گواه دوم:

اینجانب…………….فرزنـد………….بشـماره شناسـنامه………………صـادره از………بـه نشـانی:………………………………………………………………………………………………………………………………………..   کــــــــه از طریــــــــق…………………………. از وضعیت مالی و زندگانی خواهان اعسار مطلع بوده و با التزام به راستگویی و در نظـر گـرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم

 

امضاء گواه دوم

 

دانلود نمونه استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی به صورت PDF

دانلودنمونه استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی به صورت WORD

 

جهت اثبات اعسار ، علاوه بر استشهادیه که امر الزامی است ، بهتر است فرم صورت اموال را نیز تکمیل نمایید و به همراه استشهادیه خود ضمیمه دادخواست اعسار نمایید.

 

دانلود نمونه فرم صورت برداری اموال به صورت PDF

 

 

جهت انعقاد قرارداد در رابطه با طرح دعوای اعسار با ما در ارتباط باشید. 22350512