سبک زندگی

فرم درخواست سرمایه گذاری خارجی + راهنمای جامع

فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)

 سرمایه گذاری های خارجی كه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته میشود، از تسهیلات و حمایتهای مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست كتبی از سوی سرمایه گذاری خارجی و رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه است.
 پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در چارچوب روشهای زیر است. 

الف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ب: سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری)،( بیع متقابل )و(مشاركت مدنی)

 از سال 1334،چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتا“ در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است .

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام و هدایت فعالیتهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج كشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات كاربردی، برگزاری همایشها و سمینارها، همكاریهای مشترك با موسسات و سازمانهای بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاهها در جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.
 

 فایل word نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)1
 فایل pdf نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)1

 فایل word نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)2
 فایل pdf نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)2
 فایل word نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)3
فایل pdf نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)3

 فایل word نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)4
 فایل pdf نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی) 4