سبک زندگی

فرم دادخواست اداره تحقیق اوقاف + راهنمای جامع

دعوای درخواست صدور حکم تولیت ،از جانب مدعی تولیت برای اثبات تولیت خود ،مطرح میگردد. در این مواقع لازم است که خواهان جهت اثبات تولیت خود دلایلی را ارائه دهد. در این مقاله سعی بر این است تا ضمن تعریف تولیت و متولی ، توضیحات مختصری در باب شرایط متولی، عدم تعیین متولی، تولیت اشتراکی، مطرح و سپس زوایای درخواست صدور حکم تولیت را مورد بررسی قرار دهیم.با ما همراه باشید…

تولیت به چه معناست؟

تولیت وقف، به معنای تصدی مال موقوفه از طرف کسی ،به تعیین واقف یا حکم است.

متولی به چه کسی گفته میشود و چه شرایطی را بایستی دارا باشد؟

متولی شخصی است که عهده دار اداره امور موقوفه می گردد.نصب متولی توسط واقف یا حاکم صوزت می گیرد، البته لازم به ذکر است که طبق قانون شخصی که به عنوان متولی انتخاب می شود باید دارای شرایطی باشد.این شرایط عبارتند از :

  • فقها اتفاق نظر دارند که متولی باید عاقل ، بالغ ، رشید و امین باشد.
  • درخصوص شرط عدالت میان فقها اختلاف نظر می باشد.برخی با بررسی نظر فقها گفته اند اگر واقف خود را متولی قرار دهد اجماع برآن است که عدالت در وی شرط نیست.همچنین اگر واقف عدالت را برای متولی شرط کند باید به شرط وی عمل شود.اما در موردی که واقف تولیت را برای دیگری قرار می دهد و متن وقف نامه نیز تصریحی درخصوص عدالت متولی ندارد.موضوع محل اختلاف است.اما نظر اکثریت بر این است که عدالت لازم نیست.
  • وصف امانت وکفایت(قابلیت و شایستگی) را بایستی دارا باشد.
  • متولی می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
  • مسلمان بودن متولی شرط نیست. اما برخی معتقدند در موردی که موقوف علیهم مسلمان باشند،متولی باید مسلمان باشد.
  • ورشکسته ،معسر و مفلس بودن اهمیتی ندارد و این افراد می توانند متولی موقوفه قرار گیرند.

عدم تعیین متولی

هرچند تعیین متولی یکی از ارکانی است که در عقد وقف لازم به نظر می رسد ،اما عدم تعیین متولی خدشه ای به اعتبار وقف وارد نمی سازد.

تولیت اشتراکی

طبق ماده 77 قانون مدنی هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به نحو اجتماع تولیت قرارداده باشد ، تولیت اشتراکی تلقی می شود.

درخواست صدور حکم تولیت

متولی منصوص در وقف نامه نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و یا اداره تحقیق جهت اخذ حکم تولیت ندارد.اما متولیان بعدی بایستی جهت احراز واجد الشرایط بودن امر تولیت و انتساب او به متولی منصوص در وقف نامه، به مراجع ذی صلاح مراجعه نمایند.و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.

مرجع صالح جهت صدور حکم تولیت

متقاضی تولیت طبق بند 1 شق الف ماده 6 آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه می تواند جهت اخذ حکم تولیت به شعب حقوقی اداره تحقیق مراجعه نماید .آرائی که از شعب حقوقی اداره تحقیق درخصوص حکم تولیت صادر می شود قابل اعتراض درمحاکم عمومی دادگستری است.

همچنین متقاضی تولیت می تواند برای اثبات تولیت خود، مستقیما به محاکم دادگستری مراجعه نماید.و اختیارات شعب تحقیق سالب صلاحیت محاکم عمومی نمی باشد.

طرفین دعوی درخواست صدور حکم تولیت

خواهان دعوای صدور حکم بر تولیت، متقاضی تولیت می باشد.خوانده دعوی تمامی افراد مدعی تولیت ،هستند و نیازی به اینکه اداره اوقاف هم خوانده باشد وجود ندارد.

چنانچه درخصوص مالکیت و وقفیت ملک اختلاف وجود داشته باشد ،رسیدگی به خواسته صدور حکم تولیت امکان پذیر نمی باشد.تا زمانی که درخصوص اختلاف در وقفیت ملک رسیدگی و نسبت به ابطال سند مالکیت حکم مقتضی صادر شود.

در دعوای درخواست صدور حکم تولیت ،خواهان می بایست دلیلی جهت اثبات تولیت خود ارائه نماید. چراکه اصل بر عدم تولیت است مگر آنکه تولیت اثبات گردد.در غیر اینصورت حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد.اما در صورتی که پس از بررسی مدارک و مستندات تولیت خواهان محرز گردید حکم تولیت صادر می شود.حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.اما با توجه به بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به تولیت از زمره احکام قابل فرجام خواهی قلمداد نشده است.
اگرچه سعی بر این بود تا اهم مطالب در باب دعوای درخواست صدور حکم تولیت را برایتان به زبانی ساده شرح دهیم اما چنانچه سوالی به ذهنتان متبادر شده است که پاسخ آن را در مقاله مزبور نیافتید گروه وکلای موسسه دادپویان حامی،با کادر متخصص خود در پاسخ گویی به سوالات شما عزیزان اعلام آمادگی مینماید.هم اکنون تماس بگیرید

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 3)


متن حقوقی سند وکالت تولیت (جامع)

 

مورد وکالت: با رعایت مفاد وقفنامه و مقررات شرعی و قانونی و رعایت مصلحت موقوفه در کلیه اقدامات، مراجعه به کلیه مراجع و نهادها و اداره ها اعم از دولتی و عمومی و خصوصی و سازمانها و نهادها و شرکت‌ها و دادگاه‌ها و شوراها و شهرداری و اوقاف و اداره تحقیق و دفاتر و غیره و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و درجه که باشند و اقدام به انجام کلیه امور مربوط به موقوفه موضوع تولیت موکل برابر دادنامه های شماره ………… مورخ ………… شعبه ………… دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ………… و دادنامه شماره ………… مورخ ………… شعبه ………… دادگاه تجدید نظر استان ………… شامل اقدامات مربوط به اجاره رقبات موقوفه، اعم از تجدید و تمدید و تعویض و غیره یا واگذاری اولیه اراضی و املاک موقوفه و تعیین و اخذ پذیره و فسخ و اقاله و تفاسخ اسناد اجاره و اقدام به اجرای کلیه نیات واقف برابر مقررات شرعی و قانونی و برگزاری مراسم ها و اجرای نیات و انجام تشریفات لازم با حق اخذ وجوهات و درآمدها و مطالبات موقوفه از حسابهای سابق موقوفه نزد اداره اوقاف و امور خیریه و یا سایر ادارات و ارگانها و اشخاص به هر مبلغ و میزان و موضوع که باشد و  درخواست پروانه ساختمان و تمدید و تجدید آن و انتخاب مهندس ناظر و حصارکشی و تصرف اموال موقوفه و کشاورزی و کشت کردن و اخذ تسهیلات مربوطه از کلیه ارگان‌ها و جهادکشاورزی و نظام مهندسی و کود و سوخت و پروانه‌ها و مجوزها و تخفیفات و اجرای پروژه‌ها به هر عنوان با هر نوع تعهد و گواهی امضا نسبت به فرم‌های مربوطه و استشهادیه‌های ثبتی و عنداللزوم  تقاضا و اخذ هرگونه گواهی اعم از پایان کار و یا عدم خلاف و شرکت در کمیسیون‌های ماده 100 و 99 و 5 و 12 و 56 و غیره و پرداخت جرایم و دفاع از حقوق موقوفه و تعهد به اجرای احکام کمیسیون ها و نیز تقاضا و اخذ سند یا اسناد مالکیت موقوفه اعم ازاصلی یا المثنی تحت هر پلاک وبخش و مفروزی یا مشاعی و انجام تشریفات ثبتی و تقاضای ادامه عملیات ثبتی املاک موقوفه تا مرحله نهایی آن و مراجعه به کمیسیون های تشخیص در مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی و یا سایر کمیسیون‌های ارگان‌های مختلف و تقاضای تعیین و تغییرکاربری و سایر تقاضاهای مرتبط و اخذ آرا و اعتراض و تجدیدنظرخواهی و رضایت با رعایت مصلحت موقوفه و نیز تقاضای آب و برق و گاز و تلفن ثابت بنام موقوفه و تکمیل پرونده و هراقدام دیگر و پرداخت ودایع و تحویل گرفتن کنتور و دستگاه و لوازم مربوطه و انجام امور موقوفه در هیئت‌های موضوع مادتین 147و 148 اصلاحیه قانون ثبت و یا سایر مقرراتی که بتوان بمانند آن قوانین نسبت به ادامه عملیات ثبتی و اخذ اسناد مالکیت مفروزی یا مشاعی اقدام نمود از جمله قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند و آئین نامه اجرائی آن و قانون ساماندهی و تایید و تنفیذ یا اعتراض به پرونده ها و امضای اوراق و درخواست فرم ها و تقاضای صدور سند مالکیت و توافق و امضای دفاتر توافقی کمیسیون‌ها و پرداخت هزینه و امضای اوراق و اسناد مربوطه و نیز پیگیری امور مالیاتی موقوفه و شرکت در کمیسیون های حل اختلاف و تشخیص مالیاتی و توافق با ممیزین وترتیب پرداخت احتمالی و اخذ کدها و رمزهای مربوطه و ارائه اظهارنامه و اخذ تخفیفات و استفاده از معافیتها تحت هر عنوان اعم از مالیاتی یا دادرسی یا پروانه و عوارض و غیره و هرگونه اقدام لازم دیگر و اخذ تصفیه حساب و هرگونه گواهی و نیز اقدام به حفظ موقوفه و رفع موانع وتصرف وخلع ید و تخلیه از کلیه متصرفین اعم از عدوانی وغیره از طریق کدخدامنشی و یا از طریق محاکم دادگستری یا مراجع اداری و تقدیم هر نوع شکایت و دادخواست به مراجع ذیصلاح و پیگیری کلیه دعاوی مربوط به موقوفه تحت هر عنوان منقول یا غیرمنقول تا مرحله نهایی ختم دادرسی وپیگیری واجرای احکام صادره وتحویل گرفتن محکوم به باحق اقرار، و ارجاع امر به کارشناس و داور و قبول یا رد نظریه کارشناس و داور و اعاده دادرسی و صلح و سازش با اشخاص و استرداد دادخواست یا دعوی یا ترک تعقیب و دعوی تقابل و خسارت و تعیین جاعل و ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ونیز اعتراض به احکام و قرارهای کیفری و حقوقی و اعتراض به رای, تجدید نظرخواهی, فرجام خواهی, ارجاع امر به داوری و تعیین داور, تعیین مصدق و کارشناس, استرداد دادخواست یا دعوی,دعوای خسارت, جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث, ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث, دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن, وکالت در ادعای اعسار و قبول یا رد هرگونه سوگند و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وانتخاب و تعیین وکیل دادگستری درکلیه مراحل رسیدگی و عزل و نصب وکیل در هر مرحله از رسیدگی و تفویض کلیه اختیارات، خصوصا اختیارات ماده 35 و 36 قانون آئین دادرسی مدنی به هر نوع و عنوان و نیز افتتاح و مسدود کردن هرگونه حسابی تحت هر عنوان در هریک از بانک‌های کشور به نام موقوفه و نیز استفاده از هرگونه حسابی که در بانک‌ها یا موسسات و یا اداره اوقاف به نام موقوفه می باشد یا توسط وکیل افتتاح گردد و واریز و اخذ وجه از حساب‌های مفتوحه یا هرگونه حسابی که موقوفه در بانکها و موسسات مالی دارد و اخذ دسته چک و کارت بانکی و عابر بانک و رمز و توکن و OTP و اطلاعات و رمزها و شماره ها و دفاع و احقاق حقوق موقوفه در قبال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحاء در مقام تضییع یا ممانعت یا مزاحمت یا تصرف کلیه حقوقات موقوفه برآمده باشند و با حق انجام کلیه امور موقوفه در اداره تحقیق اوقاف و اخذ گواهی مصرف و یا اخذ یا سایر گواهی‌ها و اسناد مربوطه و تنظیم کلیه اسناد لازم جهت اداره امور موقوفه تحت هر عنوان و عنداللزوم و با رعایت مقررات شرعی و قانونی، عضویت در سامانه سازمان اوقاف با لحاظ مصلحت وقف و انجام کلیه امور مربوطه و با حق تنظیم هرگونه توافقنامه و صورتجلسه و صورتمجلس و رضایتنامه در راستای مصالح موقوفه و با حق تنظیم کلیه اسناد و قراردادها و اخذ مال الاجاره و مطالبات و سود سهام و امتیازات از کلیه اشخاص و شرکت ها و اخذ وجوه و چکها و اعلام به رسید بدون محدودیت و انجام کلیه امور مربوط به تصرف توسط اشخاص خصوصا شهرداری و گرفتن معوض و بدل وقف به نام موقوفه در مورد املاک در مسیر و تصرف شده توسط اشخاص که قابلیت بازگرداندن نداشته باشد( با رعایت مصلحت موقوفه) واضح باشد کلیه اختیارات صرفا جهت امور مربوط به موقوفه موضوع دادنامه‌های مورد اشاره تفویض گردیده است.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات قانونی مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکراراً و مع الواسطه جزئاً یا کلاً با حق عزل و نصب وکلا، دارای اختیار بوده و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

مستند به بند ب ماده 34 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب10فروردین1400، امضاکننده، با اقرار به اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با این سند، اعلام و اظهار نمود، مفاد سند به اینجانب تفهیم و از آن مطلع شدم.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران

 


متون حقوقی سند وکالت تولیت (متولی)

 

مورد وکالت: با رعایت مفاد وقفنامه ها و مقررات شرعی و قانونی و رعایت مصلحت موقوفه در کلیه اقدامات، مراجعه به کلیه مراجع و ارگانها اعم از دولتی و عمومی و خصوصی و سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌ها و دادگاه‌ها و شوراها و دفاتر تحت هر عنوان و درجه که باشند و اقدام به انجام کلیه امور مربوط به موقوفات موضوع تولیت موکل برابر …………. شماره ……… شامل اقدامات مربوط به اجاره رقبات موقوفه، اعم از تجدید و تمدید و تعویض و غیره یا واگذاری اولیه اراضی و تعیین و اخذ پذیره و فسخ و اقاله اسناد اجاره و اقدام به اجرای کلیه نیات مرحوم واقف برابر مقررات شرعی و قانونی و برگزاری مراسم ها و اجرای نیات و انجام تشریفات لازم با حق اخذ وجوهات و درآمدها و مطالبات موقوفه از حسابهای سابق موقوفه نزد اداره اوقاف و امور خیریه و یا سایر ادارات و ارگانها و اشخاص به هر مبلغ و میزان و موضوع که باشد و درخواست پروانه ساختمان و تمدید و تجدید آن و انتخاب مهندس ناظر و حصارکشی و تصرف اموال موقوفه و کشاورزی و کشت کردن و اخذ تسهیلات مربوطه از کلیه ارگانها و جهادکشاورزی و نظام مهندسی و کود و سوخت و پروانه ها و مجوزها و تخفیفات و احداث گلخانه و اجرای پروژه ها به هر عنوان با هر نوع تعهد و گواهی امضا نسبت به فرم های مربوطه واستشهادیه های ثبتی و عنداللزوم تقاضاو اخذ هرگونه گواهی اعم از پایان کار و یا عدم خلاف وشرکت درکمیسیونهای ماده ۱۰۰ و۹۹و پرداخت جرایم و دفاع از حقوق موقوفه و تعهد به اجرای احکام کمیسیون ها و نیز تقاضا و اخذ سند یا اسناد مالکیت موقوفه اعم ازاصلی یا المثنی تحت هر پلاک وبخش و مفروزی یا مشاعی و انجام تشریفات ثبتی و تقاضای ادامه عملیات ثبتی املاک موقوفه تا مرحله نهایی آن و مراجعه به کمیسیون های تشخیص درمسکن وشهرسازی و کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی ویا سایرکمیسیونهای ارگانهای مختلف و تقاضای تعیین و تغییرکاربری و سایر تقاضاهای مرتبط و اخذ آرا و اعتراض و تجدیدنظرخواهی و رضایت با رعایت مصلحت موقوفه و نیز تقاضای آب و برق و گاز و تلفن ثابت بنام موقوفه و تکمیل پرونده و هراقدام دیگر و پرداخت ودایع و تحویل گرفتن کنتور و دستگاه و لوازم مربوطه وانجام امور موقوفه درهیئت های موضوع مادتین ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحیه قانون ثبت و یا سایر مقرراتی که بتوان بمانند آن قوانین نسبت به ادامه عملیات ثبتی و اخذ اسناد مالکیت مفروزی یا مشاعی اقدام نمود از جمله قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند و آئین نامه اجرائی آن و تایید و تنفیذ یا اعتراض به پرونده ها و امضای اوراق ودرخواست فرم ها و تقاضای صدور سند مالکیت و توافق و امضای دفاتر توافقی کمیسیون ها و پرداخت هزینه وامضای اوراق و اسناد مربوطه و نیز پیگیری امور مالیاتی موقوفه و شرکت در کمیسیون های حل اختلاف و تشخیص مالیاتی و توافق با ممیزین وترتیب پرداخت احتمالی و اخذ کدها و رمزهای مربوطه و ارائه اظهارنامه و اخذ تخفیفات و استفاده از معافیتها تحت هر عنوان اعم از مالیاتی یا دادرسی یا پروانه و عوارض و غیره و هرگونه اقدام لازم دیگر و اخذ تصفیه حساب و هرگونه گواهی و نیز اقدام به حفظ موقوفه و رفع موانع وتصرف وخلع ید و تخلیه از کلیه متصرفین اعم از عدوانی وغیره از طریق کدخدامنشی و یا از طریق محاکم دادگستری یا مراجع اداری و تقدیم هر نوع شکایت و دادخواست به مراجع ذیصلاح و پیگیری کلیه دعاوی مربوط به موقوفه تحت هر عنوان منقول یا غیرمنقول تا مرحله نهایی ختم دادرسی وپیگیری واجرای احکام صادره وتحویل گرفتن محکوم به باحق اقرار، و ارجاع امر به کارشناس و داور و قبول یا رد نظریه کارشناس و داور و اعاده دادرسی و صلح و سازش با اشخاص و استرداد دادخواست یا دعوی یا ترک تعقیب و دعوی تقابل و خسارت و تعیین جاعل و ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ونیز اعتراض به احکام و قرارهای کیفری و حقوقی و اعتراض به رای, تجدید نظرخواهی, فرجام خواهی, ارجاع امر به داوری و تعیین داور, تعیین مصدق و کارشناس, استرداد دادخواست یا دعوی,دعوای خسارت, جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث, ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث, دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن, وکالت در ادعای اعسار و قبول یا رد هرگونه سوگند و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی وانتخاب و تعیین وکیل دادگستری درکلیه مراحل رسیدگی و عزل و نصب وکیل در هر مرحله از رسیدگی و تفویض کلیه اختیارات، خصوصا اختیارات ماده ۳۵ و۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی به هر نوع و عنوان و نیز افتتاح و مسدود کردن هرگونه حسابی تحت هر عنوان در هریک از بانک‌های کشور به نام موقوفه و نیز استفاده از هرگونه حسابی که در بانکها یا موسسات و یا اداره اوقاف به نام موقوفه می باشد یا توسط وکیل افتتاح گردد و واریز و اخذ وجه از حسابهای مفتوحه یا هرگونه حسابی که موقوفه در بانکها و موسسات مالی دارد و اخذ دسته چک و کارت بانکی و عابر بانک و رمز و توکن و OTP و دفاع و احقاق حقوق موقوفه در قبال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از انحاء در مقام تضییع یا ممانعت یا مزاحمت یا تصرف کلیه حقوقات موقوفه برآمده باشند و با حق انجام کلیه امور موقوفه در اداره تحقیق اوقاف و اخذ گواهی مصرف و یا اخذ یا سایر گواهی ها و اسناد مربوطه و تنظیم کلیه اسناد لازم جهت اداره امور موقوفه تحت هر عنوان و عنداللزوم و با رعایت مقررات شرعی و قانونی، عضویت در سامانه سازمان اوقاف با لحاظ مصلحت وقف و انجام کلیه امور مربوطه و با حق تنظیم هرگونه توافقنامه و صورتجلسه و صورتمجلس و رضایتنامه در راستای مصالح موقوفه و با حق تنظیم کلیه اسناد و قراردادها و اخذ مال الاجاره و مطالبات و سود سهام و امتیازات از کلیه اشخاص و شرکت ها و اخذ وجوه و چکها و اعلام به رسید بدون محدودیت. واضح باشد کلیه اختیارات صرفا جهت امور مربوط به موقوفات موضوع دادنامه‌های صدرالذکر تفویض گردیده است.
حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات قانونی مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکراراً و مع الواسطه جزئاً یا کلاً با حق عزل و نصب وکلا، دارای اختیار بوده و مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

 

دفتر اسناد رسمی ۶۶۲ تهران