سبک زندگی

فرم لیست اموال دادخواست اعسار + راهنمای جامع

دفتر حقوقی موکل-در این بخش به این پرسش مهم می پردازیم که آیا جهت اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، پرکردن فرم صورت اموال آنچنانچه در قانون اجرای محکومیت مالی مورد شناسایی شده است و ضمیمه نمودن آن در دادخواست اعسار ضروری می باشد یا خیر؟

جهت تنویر ذهن آنکه اصولاً دعوی اعسار به دو بخش اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به تقسیم می گردد که مفهوم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به این معناست که با عنایت به آنکه طرح هر دعوی در محاکم دادگستری نیازمند پرداخت هزینه ای می باشد که به ان هزینه دادرسی می گویند، چنانچه اشخاص از توان پرداخت یکجای آن برخوردار نباشند، قانونگذار سازوکاری را تعبیه نموده است که اشخاص در صورت اثبات عدم تمکن مالی خود، می توانند موقتا از پرداخت هزینه دادرسی جهت شروع دادرسی معاف گردند.

در خصوص اعسار از محکوم به، شخصی که محکوم گردیده است(محکوم علیه)، قانونگذار بشرح مواد  قانون اجرای محکومیت مالی، پرکردن فرم صورت اموال را ضروری تلقی کرده است که با لحاظ اینکه قانون مذکور صرفاً در خصوص محکومین مالی است می توان اینگونه استنباط نمود که الزام به اشخاصی که می خواهند از پرداخت هزینه دادرسی جهت شروع دعوا معاف گردند، تسری نداشته و چنین اشخاصی از طریق شهادت شهود، می توانند مبادرت به طرح دعوی بنمایند.(با این حال پیشنهاد می گردد فرم مذکور را پر بفرمایید و در عین حال در صورت عدم پرکردن فرم مذکور و ایراد خوانده دعویتان، از دفاع مذکور بهره مند شوید چراکه وفق مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً استشهادیه را بعنوان دلیل بر اثبات اعسار از هزینه دادرسی ضروری تلقی دانسته است)

تاکید می گردد مفاد استشهادیه در دادخواست های اعسار تقدیمی از محاکم دادگستری از اهمیت بسزایی برخوردار است و حتی محاکم فرم اعسارهای موجود در سایت عدل ایران، به نشانی adliran.ir کافی به مقصود ندانسته و حکم به رد دعوی اعسار به لحاظ عدم رعایت تنظیم استشهادیه دانسته اند. در این خصوص می توانید از طریق ارتباط با دفتر حقوقی موکل، از فرم های اختصاصی ما که با شرایط قانونی تنظیم یافته است، بهره مند گردید.

 

دکتر علی رفیعی-وکیل دادگستری