سبک زندگی

نمونه دادخواست اعلام مفقودی چک به شورای حل اختلاف

چک چیست ؟و نکاتی درباره آن

خریدآزمون های حقوقی و نکات مهم و کاربردی وکالت قضاوت ارشد سر دفتری و مرکز مشاوران  

چک ، سندی است که به موجب آن اشخاص عهده ی بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده ی آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ی آن ندارد.

 

چک در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. ( یعنی در صورت تأمین نبودن قسمت یا بخشی از مبلغ چک که منجر به برگشت خوردن آن می شود ، طبق قوانین و دستورالعملهای موجود می تواند مبلغ باقی مانده را از صادرکننده وصول نماید)

برای صدور اجرائیه ،

توسط دارنده ی چک ، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادر شده به اجرائیات اداره ی ثبت تسلیم می گردد. اجرا درصورتی اجرائیه را صادر می نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد.

دقت

وقتی چکی برگشت می خورد می توان به میزان چک از دادگاه تقاضای توقیف اموال را نمود.این امر ظرف 15 روز باید صورت پذیرد. بعد از انقضای مهلت ، باید با تشخیص دادگاه ، درصدی از مبلغ چک را بابت خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز و سپس تقاضای توقیف اموال نمود.

 

افراد درچک

·        صادرکننده چک : کسی که چک را صادر کرده پرداخت وجه چک از حساب او صورت می گیرد.

·        دارنده چک : کسی که برای اولین بار به برای وصول چک به بانک مراجعه می کند. (چک می تواند در وجه او ، پشت نویسی شده برای او ، در وجه حامل در دست او باشد یا وی قائم مقام  قانونی باشد)

·        ظهرنویس : کسی که  چک در وجه او صادر شده و او در پشت چک ، آن را به دیگری واگذار می نماید.چک ممکن است چندین بار ظهر نویسی گردد.

·        ضامن : کسی که پرداخت وجه چک را ضمانت نموده است.

محکومیت صادر کننده در صورت عدم وجود موجودی(تب الحاقی ماده 2)

دارنده ی چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به :

·        کلیه خسارات وارد شده  بصورت متعارف

·        هزینه های انجام شده به صورت متعارف

قبل  یا  بعد از صدور حکم ، از دادگاه تقاضا نماید.

 

چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول می باشد

 

صادرکننده در تاریخ چک باید معادل مبلغ را در حساب داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از مبلغ را از حساب خارج کرده یا دستور عدم پرداخت بدهدو نیز نباید چک را مورد دار صادر کند که در بانک قابل وصول نباشد.

موجودی حساب کمتر از چک (ماده 5 قانون چک)

در صورتی که دارنده ، به بانک مراجعه نموده و درخواست وجه چک را بنماید و به میزان ذکر شده بر روی چک ، موجودی در حساب نباشد ، بانک موظف است به میزان موجودی حساب وجه به دارنده پرداخت و جهت مابقی به وی گواهینامه ای تسلیم نماید که جانشین اصل چک می باشد . هیچ بانکی نمی تواند از صدور این گواهینامه سرباز زند.

 

تکلیف بانک در مورد برگه های چک

بانک مکلف است بر روی هربرگ چک ، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را ذکر کند.

 

مجازات صدور چک بلا محل

 

·        مبلغ کمتر از 10 میلیون ریال حبس حداکثر تا 6ماه

·        مبلغ از 10 تا 50 میلیون ریال حبس از 6 تا 12 ماه

·        مبلغ بیش از 50 میلیون ریال حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دوسال

صدور چند چک ← مجموع مبالغ مورد نظر خواهد بود.

 

·        مجازات ها در صورتی است که ثابت شود چک بابت معاملات نا مشروع یا بهره ربوی نمی باشد.

 

·        هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک بلامحل صادرکند ، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات آن حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دوسال     می باشد.

 

مجازات

 

·        مجازاتهای یاد شده بدون شکایت دارنده ی چک میسر نیست.

·        دارنده 6 ماه از تاریخ چک فرصت دارد برای وصول چک به بانک مراجعه نماید.

·        تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را مطرح نماید.

·        کسی که چک ، پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد

 

مگر←  انتقال قهری باشد.

مثال

فردی چک واجد شرایطی را به بانک برده و برگشت می زند و قبل از شکایت کیفری فوت می کند.

وراث وی به دلیل انتقال قهری این چک ، امکان طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده را خواهند داشت.

 

دقت

فردی چکی را صادر و فوت می نماید.این چک جنبه ی کیفری ندارد.در صورت طرح شکایت موقوفی تعقیب صادر می شود.تنها می توان علیه ورثه دادخواست مطالبه ی وجه داد.

نکته

در صورتی که می خواهید حق شکایت کیفری برای شما محفوظ بماند ، اما فرد دیگری آن را وصول کند ، باید مشخصات خود را در پشت چک قید نموده و ذکر کنید آقای X به نمایندگی از طرف شما جهت دریافت چک معرفی می شود.

 

انتقال چک به شخصی دیگر ، یا واگذاری حقوق نسبت به چک به هر نحو دیگر،باعث موقوف شدن شکایت کیفری می شود.

 

 

در کدام موارد چک قابل پیگیری کیفری نیست؟

 

·        ثابت شود چک سفید امضا شده است.

·        هرگاه پرداخت چک ، منوط به انجام شرطی شده باشد.

·        هرگاه چک بابت ضمانتی صادر شده باشد.

·        چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور ، مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.

 

صادر کننده چک یا ذینفع قانونی آن می تواند در موارد زیر دستور عدم پرداخت چک را بدهد :

               •مفقود شدن چک

               •سرقت شدن چک

               •کلاهبرداری

               •خیانت در امانت

بانک با احراز دستور دهنده ، برگه گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می نماید.

 

دارنده ی چک می تواند علیه صادر کننده دستور شکایت کند.

درصورت اثبات ، دستور دهنده به مجازات ماده ی 7 قانون و همچنین جبران کلیه ی خسارات محکوم می گردد.

دستوردهنده،پس از اعلام به بانک ،ظرف یکهفته باید شکایت خود را تسلیم مقامات قضایی کرده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید ، در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر ، بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام خواهد نمود.

پرداخت چکهای تضمینی موقوف نمی شود مگر اینکه بانک ادعای جعل نماید.

درصورت اثبات ، حق شکایت دارنده چک محفوظ می باشد.

 

تضامن در مسؤولیت

 

امضا کننده ی چک و دارنده حساب هردو ضامن پرداخت وجه چک بوده و هرگونه اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن ، علیه هردو صادر می شود،مگر اینکه امضا کننده ثابت کند عمل صاحب حساب موجب عدم پرداخت چک شده است ، یعنی مثلا صاحب حساب در روز پرداخت وجه ، حساب را خالی کرده باشد (این مورد بیشتر در شرکتها یا حسابهای مشترک پیش می آید).

مسؤولیت مدنی پشت نویسان چک به قوت خود باقی است.

 

دقت :

درصورتی که دارنده ی چک ظرف 15 روز (در صورتی که در همان صادر شده ادا شود و 45 روز در صورتی که در نقطه ی دیگری از کشور صادر شده باشد) ، به بانک مراجعه کرده و بانک گواهی عدم پرداخت چک را صادر نماید ، می تواند همزمان علیه صادر کننده و ظهرنویس یا ظهرنویسان شکایت کرده و محکومیت تضامنی ایشان را به پرداخت وجه چک درخواست کند. (م 315 ق . ت.)

چک در همان محلی که صادر شده باید ادا شود

اداره حقوقی قوه قضائیه :

اقامتگاه صادر کننده ، همان مکان صدور چک محسوب می گردد ، مگر این که صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد.

 

اصل مهم

 

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند.این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهتاعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است.

بانک موظف است حساب فردی را که ؛ چک بی محل کشیده و تعقیب آن منجر به صدورکیفرخواست گردیده ؛ را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.

در صورت عدم دسترسی به متهم در اقامتگاه قانونی ، احضار وی بوسیله درج در مطبوعات صورت خواهد پذیرفت.

 

 

اصل استقلال امضا

درصورت وجود چند امضا در ظهر چک ، حتی در صورت مجعول بودن یکی از امضا ها ، مابقی افراد در برابر دارنده چک مسؤولیت تضامنی دارند.

 

 

وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی

وصف تجریدی به این معنا می باشد که فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقی، تأثیری بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقی طرفین قابل تسری به شخص یا اشخاص ثالث نیست و این حفظ شدن اعتبار به دلیل موضوعیت داشتن سند تجاری است. مثلا اگر چک چند دست چرخیده و در این میان ، دو نفر در این فرآیند ، با هم به اختلاف حساب خورده اند نمی توانند مانع پرداخت چک شوند ، چراکه افراد بعد از آنان هیچ دخالتی در این اختلاف نداشته اند.

 

مثال

حسن با رضا معامله ای نموده و چک را پرداخت می کند. سپس رضا با محمد معامله ای را انجام و چک منتقل می شود و سپس محمد با شهرام معامله ای را انجام داده و چک به او منتقل می شود. در صورتی که :

حسن با رضا  یا

یا رضا با محمد

دچار اختلاف شوند نمی توانند مانع پرداخت چک به شهرام شوند.

 

خلاصه

 

·        دارنده ی چک بایستی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک ، به بانک مراجعه و تقاضای وجه چک را بنماید.

درصورت :

                                                                                                      عدم موجودی

                                                                                                      کسر موجودی

                                                                                                      مسدود بودن حساب

بایستی بلافاصله از بانک تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید.

 

·        به سه طریق می توان وجه چک بلا محل را مطالبه نمود :

 

                                                                                                                                                                       طرح دعوی کیفری

                                                                                                                                                                       طرح دعوی حقوقی

                                                                                                                                                                       اجرای ثبت

کلمات کلیدی:

خرید آزمون های حقوقی ائم از وکالت قضاوت ارشد سردفتری و مرکز مشاوران/پیام نورچک بانکی به انگلیسی
چک بانکی تضمین شده
چک بانکی جعلی
چک بانکی رمزدار
چک بانکی صادرات
چک بانکی جدید
چک بانکی تضمینی
چک بانکی رمزدار چیست
چک بانکی صیاد
    1
چک بانکی به انگلیسی    چک بانک به انگلیسی
چک بین بانکی به انگلیسی
چک بانکی به زبان انگلیسی
اصطلاحات چک بانکی به انگلیسی
معنی چک بانکی به انگلیسی
چک ضمانت بانکی به انگلیسی
چک تضمین شده بانکی به انگلیسی
    2
چک بانک به انگلیسی    چک بانکی به انگلیسی
چک بین بانکی به انگلیسی
چک بانکی به زبان انگلیسی
اصطلاحات چک بانکی به انگلیسی
معنی چک بانکی به انگلیسی
چک ضمانت بانکی به انگلیسی
چک تضمین شده بانکی به انگلیسی
    3
چک بین بانکی به انگلیسی        3
چک بانکی به زبان انگلیسی        3
اصطلاحات چک بانکی به انگلیسی        3
معنی چک بانکی به انگلیسی        3
چک ضمانت بانکی به انگلیسی    چک تضمین شده بانکی به انگلیسی
    3
چک تضمین شده بانکی به انگلیسی        3
چک بانکی تضمین شده    چک بانکی تضمین شده چیست
چک بین بانکی تضمین شده
نمونه چک بانکی تضمین شده
چک تضمین شده بانکی
تفاوت چک بین بانکی و تضمین شده
عکس چک بانکی تضمین شده
تصویر چک بانکی تضمین شده
چک بانکی تضمین شده بانک ملت
فرق چک بانکی و تضمین شده
    2
چک بانکی تضمین شده چیست    چک تضمین شده بانک چیست
    3
چک بین بانکی تضمین شده    تفاوت چک بین بانکی و تضمین شده
چک تضمین شده بین بانکی چیست
    3
نمونه چک بانکی تضمین شده    نمونه چک تضمین شده بانک ملی
نمونه چک تضمین شده بانک ملت
نمونه چک تضمین شده بانک مسکن
    3
چک تضمین شده بانکی    چک تضمین شده بانکی چیست
چک تضمین شده بین بانکی
نمونه چک تضمین شده بانکی
چک تضمین شده بانکی به انگلیسی
چک تضمین شده بانکی مدت دار
چک تضمین شده بانک ملی
چک تضمین شده بانک ملت
قوانین چک تضمین شده بانکی
مشخصات چک تضمین شده بانکی
    3
تفاوت چک بین بانکی و تضمین شده        3
عکس چک بانکی تضمین شده    تصویر چک بانکی تضمین شده
عکس چک تضمین شده بانک ملی
    3
تصویر چک بانکی تضمین شده    عکس چک بانکی تضمین شده
تصویر چک تضمین شده بانک ملی
    3
چک بانکی تضمین شده بانک ملت        3
فرق چک بانکی و تضمین شده    تفاوت چک بین بانکی و تضمین شده
    3
چک بانکی جعلی    چک بانکی تقلبی
چک بین بانکی جعلی
    2
چک بانکی تقلبی    چک بین بانکی تقلبی
تشخیص چک بانکی تقلبی
    3
چک بین بانکی جعلی    چک بین بانکی تقلبی
    3
چک بانکی رمزدار    چک بانکی رمزدار چیست
چک بانکی رمزدار
چک رمزداربین بانکی
چک رمزدار بانک ملت
چک رمزدار بانک ملی
چک رمزدار بانک صادرات
چک رمزدار بانک شهر
چک رمزدار بانک پاسارگاد
چک رمزدار بانک تجارت
    2
چک بانکی رمزدار چیست    چک بین بانکی رمزدار چیست
چک رمزدار بانکی چیست
چک رمز دار بین بانکی چیست
    3
چک بانکی رمزدار    چک بانکی رمزدار چیست
چک رمزداربین بانکی
چک بین بانکی رمزدار چیست
چک بین بانکی رمزدار
چک رمز دار بانکی
نمونه چک رمزدار بانکی
چک های رمزدار بانکی
فرق چک بانکی و رمزدار
تفاوت چک بانکی و رمزدار
    3
چک رمزداربین بانکی        3
چک رمزدار بانک ملت    عکس چک رمزدار بانک ملت
استعلام چک رمزدار بانک ملت
نمونه چک رمزدار بانک ملت
کارمزد چک رمزدار بانک ملت
چک تضمینی رمزدار بانک ملت
فرم چک رمزدار بانک ملت
    3
چک رمزدار بانک ملی    عکس چک رمزدار بانک ملی
هزینه چک رمزدار بانک ملی
استعلام چک رمزدار بانک ملی
نمونه چک رمزدار بانک ملی
چک تضمین شده رمزدار بانک ملی
    3
چک رمزدار بانک صادرات    عکس چک رمزدار بانک صادرات
نمونه چک رمزدار بانک صادرات
    3
چک رمزدار بانک شهر        3
چک رمزدار بانک پاسارگاد    عکس چک رمزدار بانک پاسارگاد
    3
چک رمزدار بانک تجارت    نمونه چک رمزدار بانک تجارت
    3
چک بانکی صادرات    چک بانک صادرات
چک بین بانکی صادرات
چک بانکی بانک صادرات
نمونه چک بانکی صادرات
استعلام چک بانک صادرات
چک صیاد بانک صادرات
نمونه چک بانک صادرات
دسته چک بانک صادرات
چک کلر بانک صادرات
    2
چک بانک صادرات    چک بانک صادرات ایران
استعلام چک بانک صادرات
چک صیاد بانک صادرات
نمونه چک بانک صادرات
دسته چک بانک صادرات
چک کلر بانک صادرات
چک سپهر بانک صادرات
چک رمزدار بانک صادرات
چک صیادی بانک صادرات
    3
چک بین بانکی صادرات    نمونه چک بین بانکی تجارت
چک بین بانکی تجارت
چک بین بانکی بانک تجارت
    3
چک بانکی بانک صادرات    چک بین بانکی بانک صادرات
    3
نمونه چک بانکی صادرات    نمونه چک بانک صادرات
نمونه چک بانک صادرات جدید
نمونه چک صیاد بانک صادرات
نمونه چک بین بانکی تجارت
نمونه چک پرشده بانک صادرات
نمونه چک تضمینی بانک صادرات
نمونه چک صیادی بانک صادرات
نمونه چک خام بانک صادرات
نمونه دسته چک بانک صادرات
    3
استعلام چک بانک صادرات    استعلام چک بانک صادرات
استعلام چک بانک صادرات ایران
استعلام چک برگشتی بانک صادرات
استعلام وضعیت چک بانک صادرات
استعلام دسته چک بانک صادرات
استعلام چک های برگشتی بانک صادرات
سامانه استعلام چک برگشتی بانک صادرات
استعلام موجودی چک بانک صادرات
استعلام چک صیاد بانک صادرات
    3
چک صیاد بانک صادرات    دسته چک صیاد بانک صادرات
نمونه چک صیاد بانک صادرات
استعلام چک صیاد بانک صادرات
تصویر چک صیاد بانک صادرات
چک طرح صیاد بانک صادرات
عکس چک صیاد بانک صادرات
نحوه نوشتن چک صیاد بانک صادرات
نمونه دسته چک صیاد بانک صادرات
    3
نمونه چک بانک صادرات    نمونه چک بانک صادرات جدید
نمونه چک صیاد بانک صادرات
نمونه چک پرشده بانک صادرات
نمونه چک تضمینی بانک صادرات
نمونه چک صیادی بانک صادرات
نمونه چک خام بانک صادرات
نمونه دسته چک بانک صادرات
نمونه چک رمزدار بانک صادرات
نمونه چک نوشته شده بانک صادرات
    3
دسته چک بانک صادرات    دسته چک بانک صادرات
دسته چک صیاد بانک صادرات
درخواست دسته چک بانک صادرات
گرفتن دسته چک بانک صادرات
شرایط دسته چک بانک صادرات
دریافت دسته چک بانک صادرات
استعلام دسته چک بانک صادرات
تعویض دسته چک بانک صادرات
عکس دسته چک بانک صادرات
    3
چک کلر بانک صادرات        3
چک بانکی جدید    چک جدید بانک مرکزی
چک جدید بانک ملی
چک جدید بانک ملت
چک های بانکی جدید
قانون چک بانکی جدید
چک جدید بانک صادرات
چک جدید بانک سپه
چک جدید بانک تجارت
چک جدید بانک کشاورزی
    2
چک جدید بانک مرکزی    چک های جدید بانک مرکزی
دسته چک جدید بانک مرکزی
تصویر چک جدید بانک مرکزی
قوانین جدید چک بانک مرکزی
قانون جدید چک بانک مرکزی
طرح جدید چک بانک مرکزی
ایران چک جدید بانک مرکزی
عکس چک جدید بانک مرکزی
چک فرمت جدید بانک مرکزی
    3
چک جدید بانک ملی    دسته چک جدید بانک ملی
نمونه چک جدید بانک ملی
تصویر چک جدید بانک ملی
عکس چک جدید بانک ملی
دست چک جدید بانک ملی
نحوه نوشتن چک جدید بانک ملی
شرایط گرفتن دسته چک جدید بانک ملی
نحوه نوشتن چک های جدید بانک ملی
چک های جدید بانک ملی
    3
چک جدید بانک ملت    دسته چک جدید بانک ملت
دسته چک جدید بانک ملت
نحوه نوشتن چک جدید بانک ملت
نحوه نوشتن چک های جدید بانک ملت
چک های جدید بانک ملت
نمونه چک جدید بانک ملت
نوشتن چک جدید بانک ملت
تصویر چک جدید بانک ملت
دست چک جدید بانک ملت
    3
چک های بانکی جدید    چک های جدید بانک مرکزی
چک های جدید بانک سپه
چک های جدید بانک تجارت
چک های جدید بانک کشاورزی
دسته چک های جدید بانک ملی
دسته چک های جدید بانک صادرات
فرمت جدید چک های بانکی
چک های جدید بانک ملی
چک های جدید بانک ملت
    3
قانون چک بانکی جدید    قانون جدید چک بین بانکی
قانون جدید صدور چک بانکی
    3
چک جدید بانک صادرات    نمونه چک جدید بانک صادرات
دسته چک های جدید بانک صادرات
چک های جدید بانک صادرات
عکس چک جدید بانک صادرات
تصویر چک جدید بانک صادرات
نحوه نوشتن چک جدید بانک صادرات
فرمت جدید چک بانک صادرات
نمونه دسته چک جدید بانک صادرات
    3
چک جدید بانک سپه    چک های جدید بانک سپه
نمونه چک جدید بانک سپه
دسته چک جدید بانک سپه
تصویر چک جدید بانک سپه
طرز نوشتن چک جدید بانک سپه
عکس جدید چک بانک سپه
طریقه نوشتن چکهای جدید بانک سپه
    3
چک جدید بانک تجارت    چک های جدید بانک تجارت
دسته چک جدید بانک تجارت
نوشتن چک جدید بانک تجارت
نحوه نوشتن چک جدید بانک تجارت
دسته چکهای جدید بانک تجارت
    3
چک جدید بانک کشاورزی    نمونه چک جدید بانک کشاورزی
چک های جدید بانک کشاورزی
دسته چک جدید بانک کشاورزی
دسته چکهای جدید بانک کشاورزی
نحوه نوشتن چکهای جدید بانک کشاورزی
    3
چک بانکی تضمینی    چک تضمینی بانکی چیست
چک تضمینی بانک ملی
چک تضمینی بانک ملت
چک تضمینی بانک تجارت
چک تضمینی بانک
چک تضمینی بانک صادرات
چک تضمینی بانک سپه
چک تضمینی بانک مسکن
چک تضمینی بانک آینده
    2
چک تضمینی بانکی چیست    چک تضمین شده بانکی چیست
چک تضمین شده بانک ملی چیست
چک تضمینی بانک چیست
چک تضمینی بانک ملت چیست
    3
چک تضمینی بانک ملی    چک تضمینی بانک ملی ایران
چک تضمین شده بانک ملی ایران
چک تضمین شده بانک ملی چیست
نمونه چک تضمینی بانک ملی
تصویر چک تضمینی بانک ملی
استعلام چک تضمینی بانک ملی
نمونه چک تضمین شده بانک ملی
استعلام چک تضمین شده بانک ملی
عکس چک تضمینی بانک ملی
    3
چک تضمینی بانک ملت    چک تضمینی بانک ملت چیست
چک تضمین شده بانک ملت
نمونه چک تضمینی بانک ملت
عکس چک تضمینی بانک ملت
چک تضمین شده بانک ملت چیست
چک تضمینی رمزدار بانک ملت
نمونه چک تضمین شده بانک ملت
چک بانکی تضمین شده بانک ملت
    3
چک تضمینی بانک تجارت        3
چک تضمینی بانک    چک تضمینی بانک
چک تضمینی بانک تجارت
چک تضمینی بانک صادرات
چک تضمینی بانک آینده
چک تضمینی بانکی چیست
چک تضمینی بانک سپه
چک تضمینی بانک قوامین
چک تضمینی بانک کشاورزی
چک تضمینی بانک انصار
    3
چک تضمینی بانک صادرات    چک تضمین شده بانک صادرات
نمونه چک تضمینی بانک صادرات
عکس چک تضمینی بانک صادرات
    3
چک تضمینی بانک سپه    چک تضمین شده بانک سپه
نمونه چک تضمینی بانک سپه
    3
چک تضمینی بانک مسکن    چک تضمین شده بانک مسکن
نمونه چک تضمین شده بانک مسکن
    3
چک تضمینی بانک آینده    چک تضمین شده بانک آینده
    3
چک بانکی رمزدار چیست    چک بین بانکی رمزدار چیست
چک رمزدار بانکی چیست
چک رمز دار بین بانکی چیست
    2
چک بین بانکی رمزدار چیست    چک رمز دار بین بانکی چیست
تفاوت چک رمزدار بانکی و بین بانکی چیست؟
    3
چک رمزدار بانکی چیست    چک رمزدار بین بانکی چیست
تفاوت چک رمزدار بانکی و بین بانکی چیست؟
    3
چک رمز دار بین بانکی چیست        3
چک بانکی صیاد    چک صیاد بانک ملی
چک صیاد بانک ملت
چک صیاد بانک سپه
چک صیاد بانک صادرات
چک صیادی بانک ملی
چک صیادی بانک ملت
چک صیاد بانک انصار
چک صیادی بانک صادرات
چک صیاد بانک رفاه
    2
چک صیاد بانک ملی    دسته چک صیاد بانک ملی
نمونه چک صیاد بانک ملی
تصویر چک صیاد بانک ملی
چک طرح صیاد بانک ملی
عکس چک صیاد بانک ملی
مشخصات چک صیاد بانک ملی
استعلام چک صیاد بانک ملی
شکل چک صیاد بانک ملی
قالب چک صیاد بانک ملی
    3
چک صیاد بانک ملت    چک صیاد بانک ملت
نمونه چک صیاد بانک ملت
دسته چک صیاد بانک ملت
تصویر چک صیاد بانک ملت
چک طرح صیاد بانک ملت
استعلام چک صیاد بانک ملت
مشخصات چک صیاد بانک ملت
چک های صیاد بانک ملت
تعویض چک صیاد بانک ملت
    3
چک صیاد بانک سپه    دسته چک صیاد بانک سپه
نمونه چک صیاد بانک سپه
تصویر چک صیاد بانک سپه
عکس چک صیاد بانک سپه
نحوه نوشتن چک صیاد بانک سپه
    3
چک صیاد بانک صادرات    دسته چک صیاد بانک صادرات
نمونه چک صیاد بانک صادرات
استعلام چک صیاد بانک صادرات
تصویر چک صیاد بانک صادرات
چک طرح صیاد بانک صادرات
عکس چک صیاد بانک صادرات
نحوه نوشتن چک صیاد بانک صادرات
نمونه دسته چک صیاد بانک صادرات
    3
چک صیادی بانک ملی    چک صیاد بانک ملی چیست
چک های صیادی بانک ملی
نمونه چک صیاد بانک ملی
نمونه چک های صیادی بانک ملی
دسته چک صیادی بانک ملی
تصویر چک صیادی بانک ملی
عکس چک صیادی بانک ملی
    3
چک صیادی بانک ملت    چک های صیادی بانک ملت
نمونه چک صیادی بانک ملت
استعلام چک صیادی بانک ملت
عکس چک صیادی بانک ملت
تصویر چک صیاد بانک ملت
    3
چک صیاد بانک انصار    دسته چک صیاد بانک انصار
نمونه چک صیاد بانک انصار
    3
چک صیادی بانک صادرات    نمونه چک صیادی بانک صادرات
دسته چک صیادی بانک صادرات
    3
چک صیاد بانک رفاه    دسته چک صیاد بانک رفاه
    3
دادخواست چک برگشتی
دادخواست چک حقوقی
دادخواست چک بلامحل
دادخواست چک مفقودی
دادخواست چک و تامین خواسته
دادخواست چک با تامین خواسته
دادخواست چک تضامنی
دادخواست چک مفقود شده
دادخواست چک برگشتی کیفری
    1
دادخواست چک برگشتی    دادخواست چک برگشتی کیفری
دادخواست چک برگشتی
نمونه دادخواست چک برگشتی
تنظیم دادخواست چک برگشتی
متن دادخواست چک برگشتی
فرم دادخواست چک برگشتی
دادخواست حقوقی چک برگشتی
هزینه دادخواست چک برگشتی
دادخواست برای چک برگشتی
    2
دادخواست چک برگشتی کیفری    دادخواست چک بلامحل کیفری
مراحل شکایت چک برگشتی کیفری
نحوه شکایت چک برگشتی کیفری
شکایت از چک برگشتی کیفری
نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی
    3
دادخواست چک برگشتی    دادخواست چک برگشتی کیفری
نمونه دادخواست چک برگشتی
    3
نمونه دادخواست چک برگشتی    نمونه دادخواست چک برگشتی شورای حل اختلاف
نمونه دادخواست چک برگشتی حقوقی
نمونه دادخواست چک برگشتی شرکت
نمونه دادخواست چک برگشتی
نمونه دادخواست چک بلامحل
نمونه دادخواست چک بلامحل
نمونه دادخواست مطالبه چک برگشتی
نمونه دادخواست برای چک برگشتی
نمونه شکایت چک بلامحل
    3
تنظیم دادخواست چک برگشتی    نحوه تنظیم دادخواست چک برگشتی
نحوه تنظیم دادخواست چک برگشتی
نحوه تنظیم دادخواست چک بلامحل
نحوه تنظیم شکایت چک برگشتی
    3
متن دادخواست چک برگشتی    متن دادخواست چک برگشتی حقوقی
متن دادخواست چک برگشتی برای شورای حل اختلاف
متن دادخواست چک بلامحل
متن دادخواست برای چک برگشتی
متن شکایت برای چک برگشتی
متن شکایت نامه چک برگشتی
متن شکایت کیفری چک برگشتی
متن شکایت از چک برگشتی
متن شکایت بابت چک برگشتی
    3
فرم دادخواست چک برگشتی    فرم شکایت چک برگشتی
فرم دادخواست چک بلامحل
برگ دادخواست چک برگشتی
نمونه فرم دادخواست چک برگشتی
فرم شکایت چک بلامحل
نمونه فرم شکایت چک برگشتی
فرم شکایت نامه چک برگشتی
    3
دادخواست حقوقی چک برگشتی    نمونه دادخواست حقوقی چک برگشتی
مراحل دادخواست حقوقی چک برگشتی
متن دادخواست چک برگشتی حقوقی
    3
هزینه دادخواست چک برگشتی    هزینه شکایت چک برگشتی
هزینه شکایت چک بلامحل
هزینه شکایت از چک برگشتی
هزینه های شکایت چک برگشتی
    3
دادخواست برای چک برگشتی    نمونه دادخواست برای چک برگشتی
متن دادخواست برای چک برگشتی
دادخواست چک برگشتی
دادخواست چک برگشتی کیفری
دادخواست حقوقی چک برگشتی
دادخواست مطالبه چک برگشتی
دادخواست اعسار برای چک برگشتی
طریقه نوشتن دادخواست برای چک برگشتی
دادخواست اعسار چک برگشتی
    3
دادخواست چک حقوقی    نمونه دادخواست چک حقوقی
دادخواست حقوقی چک برگشتی
هزینه دادخواست چک حقوقی
نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل
محل دادخواست حقوقی چک
نمونه دادخواست چک برگشتی حقوقی
دادخواست حقوقی چک بلامحل
متن دادخواست چک حقوقی
فرم دادخواست حقوقی چک
    2
نمونه دادخواست چک حقوقی    نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل
نمونه دادخواست چک برگشتی حقوقی
نمونه شکایت حقوقی چک
نمونه فرم دادخواست حقوقی چک
نمونه دادخواست شکایت حقوقی چک
نمونه دادخواست چک علیه شخص حقوقی
نمونه شکایت چک برگشتی حقوقی
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک اشخاص حقوقی
    3
دادخواست حقوقی چک برگشتی    نمونه دادخواست حقوقی چک برگشتی
مراحل دادخواست حقوقی چک برگشتی
متن دادخواست چک برگشتی حقوقی
    3
هزینه دادخواست چک حقوقی    هزینه شکایت چک حقوقی
    3
نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل        3
محل دادخواست حقوقی چک        3
نمونه دادخواست چک برگشتی حقوقی    نمونه شکایت چک برگشتی حقوقی
    3
دادخواست حقوقی چک بلامحل    نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل
    3
متن دادخواست چک حقوقی    متن شکایت چک حقوقی
متن دادخواست چک برگشتی حقوقی
    3
فرم دادخواست حقوقی چک    نمونه فرم دادخواست حقوقی چک
    3
دادخواست چک بلامحل    دادخواست چک بلامحل کیفری
نمونه دادخواست چک بلامحل
متن دادخواست چک بلامحل
نمونه دادخواست چک بلامحل
فرم دادخواست چک بلامحل
نحوه تنظیم دادخواست چک بلامحل
نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل
نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل
دادخواست صدور چک بلامحل
    2
دادخواست چک بلامحل کیفری    نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل
    3
نمونه دادخواست چک بلامحل    نمونه دادخواست چک بلامحل
نمونه شکایت چک بلامحل
نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل
نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل
نمونه شکایت کیفری چک بلامحل
نمونه دادخواست صدور چک بلامحل
نمونه شکایت صدور چک بلامحل
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک بلامحل
    3
متن دادخواست چک بلامحل    متن شکایت چک بلامحل
متن شکایت کیفری چک بلامحل
    3
نمونه دادخواست چک بلامحل    نمونه دادخواست چک بلامحل
نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل
نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل
نمونه دادخواست صدور چک بلامحل
نمونه دادخواست کیفری صدور چک بلامحل
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک بلامحل
    3
فرم دادخواست چک بلامحل    فرم شکایت کیفری چک بلامحل
فرم شکایت چک بلامحل
نمونه فرم دادخواست چک بلامحل
    3
نحوه تنظیم دادخواست چک بلامحل        3
نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل        3
نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل    نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل
نمونه شکایت کیفری چک بلامحل
فرم شکایت کیفری چک بلامحل
نمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل
نمونه شکایت کیفری صدور چک بلامحل
نمونه شکواییه کیفری چک بلامحل
    3
دادخواست صدور چک بلامحل    نمونه دادخواست صدور چک بلامحل
نمونه دادخواست کیفری صدور چک بلامحل
    3
دادخواست چک مفقودی    دادخواست ابطال چک مفقودی
نمونه دادخواست چک مفقودی
دادخواست اعلام مفقودی چک
نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی
دادخواست چک مفقود شده
دادخواست مطالبه وجه چک مفقودی
متن دادخواست مفقودی چک
    2
دادخواست ابطال چک مفقودی    نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی
دادخواست ابطال چک مفقود شده
    3
نمونه دادخواست چک مفقودی    نمونه شکایت چک مفقودی
نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی
نمونه دادخواست اعلام مفقودی چک
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک مفقودی
نمونه دادخواست مفقودی دسته چک
    3
دادخواست اعلام مفقودی چک    نمونه دادخواست اعلام مفقودی چک
متن دادخواست اعلام مفقودی چک
    3
نمونه دادخواست ابطال چک مفقودی        3
دادخواست چک مفقود شده    دادخواست چک گم شده
دادخواست ابطال چک مفقود شده
    3
دادخواست مطالبه وجه چک مفقودی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک مفقودی
    3
متن دادخواست مفقودی چک    متن درخواست مفقودی چک
متن دادخواست اعلام مفقودی چک
    3
دادخواست چک و تامین خواسته    دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه چک و تامین خواسته
دادخواست مطالبه چک وتامین خواسته
    2
دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک همراه تامین خواسته
دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه
دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته
    3
نمونه دادخواست مطالبه چک و تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک همراه تامین خواسته
دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته
    3
دادخواست مطالبه چک وتامین خواسته    دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه چک وتامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته
دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه چک وتامین خواسته
    3
دادخواست چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست چک با تامین خواسته
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته
دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته
دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته
    2
نمونه دادخواست چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته
    3
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته
    3
دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با تامین خواسته
دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته
    3
دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته
    3
دادخواست چک تضامنی    دادخواست مطالبه چک تضامنی
نمونه دادخواست چک تضمینی
دادخواست مطالبه وجه چک تضامنی
    2
دادخواست مطالبه چک تضامنی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک تضامنی
دادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی
    3
نمونه دادخواست چک تضمینی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک تضمینی
نمونه دادخواست ابطال چک تضمینی
نمونه دادخواست مطالبه چک تضمینی
    3
دادخواست مطالبه وجه چک تضامنی    نمونه دادخواست مطالبه وجه چک تضامنی
دادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی
    3
دادخواست چک مفقود شده    دادخواست چک گم شده
دادخواست ابطال چک مفقود شده
    2
دادخواست چک گم شده    دادخواست چک مفقود شده
دادخواست ابطال چک مفقود شده
    3
دادخواست ابطال چک مفقود شده        3
دادخواست چک برگشتی کیفری    دادخواست چک بلامحل کیفری
مراحل شکایت چک برگشتی کیفری
نحوه شکایت چک برگشتی کیفری
شکایت از چک برگشتی کیفری
نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی
    2
دادخواست چک بلامحل کیفری    نمونه دادخواست کیفری چک بلامحل
    3
مراحل شکایت چک برگشتی کیفری        3
نحوه شکایت چک برگشتی کیفری    مراحل شکایت چک برگشتی کیفری
    3
شکایت از چک برگشتی کیفری    مراحل شکایت چک برگشتی کیفری
نحوه شکایت چک برگشتی کیفری
    3
نمونه دادخواست کیفری چک برگشتی    نمونه شکایت کیفری چک برگشت لایحه چک
لایحه چک حقوقی
لایحه چک امانی
لایحه چک کیفری
لایحه چک سفید امضا
لایحه تجدیدنظرخواهی چک
لایحه دفاعیه چک بلامحل
لایحه دفاعیه چک امانی
نمونه لایحه چک بلامحل
    1
لایحه چک    لایحه چک
لایحه چک حقوقی
لایحه چک امانی
لایحه چک کیفری
لایحه چک سفید امضا
لایحه تجدیدنظرخواهی چک
لایحه دفاعیه چک بلامحل
لایحه دفاعیه چک امانی
نمونه لایحه چک بلامحل
    2
لایحه چک    لایحه چک
لایحه چک حقوقی
لایحه چک امانی
لایحه چک کیفری
لایحه چک سفید امضا
لایحه تجدیدنظرخواهی چک
لایحه دفاعیه چک بلامحل
لایحه دفاعیه چک امانی
نمونه لایحه چک بلامحل
    3
لایحه چک حقوقی    لایحه دفاعیه چک حقوقی
نمونه لایحه چک حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی
نمونه لایحه واخواهی چک حقوقی
    3
لایحه چک امانی    لایحه دفاعیه چک امانی
    3
لایحه چک کیفری    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
لایحه دفاعیه چک کیفری
نمونه لایحه کیفری چک
لایحه شکایت کیفری چک
نمونه لایحه واخواهی چک کیفری
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
    3
لایحه چک سفید امضا        3
لایحه تجدیدنظرخواهی چک    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
    3
لایحه دفاعیه چک بلامحل    لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری
نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل
نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل
لایحه دفاعیه صدور چک بلامحل
لایحه دفاعیه در خصوص چک بلامحل
نمونه لایحه دفاعیه صدور چک بلامحل
    3
لایحه دفاعیه چک امانی        3
نمونه لایحه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل
نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل
نمونه لایحه صدور چک بلامحل
    3
لایحه چک حقوقی    لایحه دفاعیه چک حقوقی
نمونه لایحه چک حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی
نمونه لایحه واخواهی چک حقوقی
    2
لایحه دفاعیه چک حقوقی    نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی
    3
نمونه لایحه چک حقوقی    نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی
نمونه لایحه واخواهی چک حقوقی
    3
نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی        3
نمونه لایحه واخواهی چک حقوقی        3
لایحه چک امانی    لایحه دفاعیه چک امانی
    2
لایحه دفاعیه چک امانی        3
لایحه چک کیفری    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
لایحه دفاعیه چک کیفری
نمونه لایحه کیفری چک
لایحه شکایت کیفری چک
نمونه لایحه واخواهی چک کیفری
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
    2
لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
لایحه دفاعیه چک کیفری
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
    3
نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری        3
لایحه دفاعیه چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری
    3
نمونه لایحه کیفری چک    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
نمونه لایحه تجدید نظرخواهی چک کیفری
نمونه لایحه واخواهی چک کیفری
    3
لایحه شکایت کیفری چک        3
نمونه لایحه واخواهی چک کیفری        3
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
    3
لایحه چک سفید امضا        2
لایحه تجدیدنظرخواهی چک    لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
    2
لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
لایحه دفاعیه چک کیفری
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
    3
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک    نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری
نمونه لایحه دفاعیه چک حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه چک برگشتی
نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل
نمونه لایحه دفاعیه جعل چک
نمونه لایحه دفاعیه چک
نمونه لایحه دفاعیه صدور چک بلامحل
نمونه لایحه دفاعیه واخواهی چک
    3
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی چک کیفری    نمونه لایحه دفاعیه چک کیفری
    3
لایحه دفاعیه چک بلامحل    لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری
نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل
نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل
لایحه دفاعیه صدور چک بلامحل
    2
لایحه دفاعیه چک بلامحل کیفری        3
نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل
    3
نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل        3
لایحه دفاعیه صدور چک بلامحل        3
لایحه دفاعیه چک امانی        2
نمونه لایحه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل
نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل
نمونه لایحه صدور چک بلامحل
    2
نمونه لایحه دفاعیه چک بلامحل    نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل
    3
نمونه لایحه دفاعیه در مورد چک بلامحل        3
نمونه لایحه صدور چک بلامحل        3

دیدگاهتان را بنویسید