سبک زندگی

دو مورد از حقوق خود در خانه و خانواده را بنویسید

سوالات درس 1 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

نام درس : من حق دارم | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات متن مطالعات هفتم / درس 1 :: من حق دارم

1- خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است منظور از این حقوق چیست ؟
پاسخ: منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی داشتن آنها را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی٭ می شوند

2- چند مورد از حقوقی را که انسانها از آن برخوردارند را بنویسید؟
پاسخ: برای مثال همه انسان ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند برای تأمین نیازهای خود کار و تلاش کنند، ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشند زیرا خداوند آنها را آزاد آفریده است.

3- آیا کسی می تواند به تنهایی زندگی کند؟ چرا ؟
پاسخ: ما در محله یا شهر و روستا برای رفع نیاز های مادی و معنوی٭ خود از دیگران کمک می گیریم ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و برادر و خواهر و خویشان ارتباط برقرار می کنیم سپس به مدرسه می رویم و آنجا نیز هر روز با معلمان و همکلاسی هایمان ارتباط داریم. وقتی بزرگ تر می شویم، ازدواج می کنیم، صاحب فرزند می شویم، با همسر و فرزندان زندگی می کنیم .

4- در چه صورت افراد حقوقی بر مبنای قوانین یک کشور می توانند داشته باشند.
پاسخ: در صورتی که تبعهٔ آن کشور باشند.

5- نمونه هایی از حقوق خود در خانه را بنویسید
پاسخ: هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد.
فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.
همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.
همه افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.
هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند.

6- نمونه هایی از حقوق خود در مدرسه را بنویسید
پاسخ: هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازه سایردانش آموزان توجّه کنند و مسئولان یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران قائل نشوند
هر دانش آموزی حق دارد نظرش را درباره مشکلات درسی یاروش های آموزشی در مدرسه، مؤدبانه و محترمانه بیان کند
هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد

7- نمونه هایی از حقوق خود در محیط زندگی و کشور را بنویسید
پاسخ: هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.
هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.
همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

 ❤ همگام درس ❤
سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ خداوند در مورد گرامی بودن مقام انسان چه فرموده است؟
جواب:  ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم ….. و آنها را بر بسیاری مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم.

2_ انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می شوند.

3_ مهمترین حق انسان ها چیست؟
جواب:  حق حیات یا زندگی

4_ چند نمونه از حقوق انسان ها را نام ببرید.
جواب:  ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند – یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند – آزاد باشند.

5_ ما از ابتدای تولد با چه کسانی ارتباط برقرار می کنیم؟
جواب:  با مادر و پدر و برادر و خواهر خویشان

6_ تبعه ی یک کشور چه اهمیتی دارد؟
جواب:  تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.

7_ حقوق خود در خانه را نام ببرید.
جواب:  هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد.
فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.
همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

8_ شناسنامه چه چیزی را نشان می دهد؟
جواب:  نشان می دهد که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلق دارم و دین و آئین من چیست.

9_ پدر و مادر ما چگونه به ما محبت می کنند؟
جواب:  پدر و مادر مرا دوست دارند و به من محبت می کنند.
وقتی بیمار می شوم امکانات درمان برایم فراهم می کنند.
وقتی احساس ناراحتی می کنم به من گوش می کنند و کمکم می کنند.

10_ همه افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.

11_ هیچ کس حق ندارد …….
جواب:  دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند.

12_ حقوق خود در مدرسه را نام ببرید.
جواب:  حق دارد در مدرسه به او به اندازه سایر دانش آموزان توجه کنند.
حق دارد نظرش را مودبانه بیان کند.
هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد.

13_ حقوق خود در محیط زندگی و کشور را نام ببرید.
جواب:  هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.
هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.
همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشد.

14_ خداوند در آیه 70 سوره مبارکه اسراء می فرماید : «ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم… و آنها را بر بسیاری از مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم.» این آیه درباره گرامی بودن مقام انسان است.

15_ انسان ها نباید برده و بنده انسان های دیگر باشند؛ زیرا خداوند آنها را آزاد آفریده است.

16_ تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای حقوق آن کشور داشته باشند.

17_ از نظر اسلام، مسخره کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن، گناه بزرگی است.

18_ همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

19_ انسان ها از چه زمانی دارای حقوق طبیعی می شوند؟
الف) ابتدای جوانی ب) ابتدای خلقت و تولد
ج) ابتدای ازدواج د) ابتدای تحصیل
جواب:  ب) ابتدای خلقت و تولد

20_ کدام یک از گزینه های زیر از حقوق هر فرد در خانه و خانواده، نیست؟
الف) برخورداری از محبت و توجه پدر و مادر ب) استفاده از خدمات پزشکی
ج) حق تحصیل کردن و شکوفایی استعداد ها د) حق داشتن عذا، لباس و مسکن
جواب:  ب) استفاده از خدمات پزشکی

21_ حق داشتن نام و نام خانوادگی و شناسنامه، مربوط به کدام حقوق انسان است؟
الف) خانه و خانواده ب) مدرسه د) محیط زندگی د) کشور
جواب:  الف) خانه و خانواده

22_ کدام یک از گزینه های زیر مهم ترین حق انسان ها است؟
الف) حق داشتن امنیت ب) حق برخورداری از تحصیل
ج) حق داشتن نام و شناسنامه د) حق حیات و زندگی
جواب:  د) حق حیات و زندگی

23_ منظور از حق چیست؟
جواب:  منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، شایستگی داشتن آنها را دارد.

24_ دانش آموزان باید نظرات خود را درباره مشکلات درسی یا روش های آموزشی در مدرسه، چگونه بیان کنند؟
جواب:  مؤدبانه و محترمانه

25_ آیا همه انسان ها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و … دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟
جواب:  بله، زیرا همه انسان های کره زمین آفریده خداوند هستند.

26_ دانش آموزان درس خوان باید در مدرسه بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
جواب:  غلط است.

27_ ما در روابطی که بطور موقت با یکدیگر داریم، از حقوقی برخوردار می شویم.
جواب:  غلط است.

28_ خانواده تا حدی که توان مالی دارند باید نیازهای فرزندان را برطرف کنند.
جواب:  صحیح است.

29_ خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است.
جواب:  صحیح است.

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 1 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 2 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید