سبک زندگی

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز

دستور فروش ملک مشاع

گاهی ممکن است شرکاء یک ملک به هر دلیلی نخواهند به شراکت ادامه بدهند، در این صورت اگر بین مالکین مشاعی در خصوص تقسیم ملک توافقی وجود نداشته باشند در این صورت متقاضی افراز یا تقسیم ملک مشاع باید بدوا به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای افراز نماید. چنانچه ملک مشاع، قابلیت افراز و تقسیم را نداشته باشد خواهان می تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش ملک مشاع را بخواهد.

مشاع مالی است که دو یا چند نفر با نسبت های مشخص در ملکی به صورت اشتراکی مالکیت دارند. بنابراین، هر کدام از مالکین مشاعی در جزء جزء مال، مالکیت دارند. مالکیت مشاعی ممکن است به صورت اختیاری انتخاب شود، به عنوان مثال شخصی ملک مشاعی را از کسی خریداری نماید و در ان مال سهیم شود و یا اینکه اجباری باشد، به عنوان مثال مال به واسطه ارث بردن به شخص برسد.

شما  عزیزان می توانید با انتخاب وکیل ملکی متخصص در دعاوی فروش ملک مشاع، و فقط یکبار حضور در دفتر وکیل و اعطاء به وکیل ملکی، تمامی مراحل درخواست افراز ملک مشاع، اخذ گواهی عدم افراز ملک مشاع، و درخواست فروش ملک مشاع و همچنین اجرای دستور فروش ملک مشاع را به وکلای مجموعه ما بسپارید و در هیچ یک از مراحل رسیدگی، نیازی به حضور شما در دادگاه نمی باشد.

نحوه افراز ملک مشاعی

مطابق ماده یک قانون افراز، افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد، با واحد ثبتی محل وقوع ملک می باشد و واحد ثبت مکلف است با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

در صورتی که ملک قابل افراز باشد اداره ثبت نسبت به تقسیم آن اقدام می نماید و چنانچه بنا به تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، گواهینامه ای به خواهان افراز داده می شود و در آن غیر قابل افراز و تقسیم بودن ملک گواهی می گردد.

 متقاضی افراز باید با به همراه داشتن گواهی نامه عدم افراز و سایر اسناد و مدارک مالکیت، درخواست خود را مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به دادگاه حقوقی تقدیم و دادگاه پس از صدور دستور فروش، آن را  برای اجرای حکم به دایره اجرا می فرستد. مدیر اجرا نسبت به مزایده و فروش مال غیرمنقول اقدام می نماید. بنابراین، دستور فروش ملک مشاع، خواسته شریک ملک مشاع  است برای فروش مال مشاع غیر قابل افراز.

 •  رایی که دادگاه در برابر اینگونه درخواستها صادر می کند دستور است و در قالب حکم یا قرار نیست. دستور فروش ملک مشاع قابل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی نمی باشد.
 •   توجه داشته باشید که دستور فروش چون حکم محسوب نمی شود، نیازی به تقاضای صدور اجرائیه از طرف خواهان نمی باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه خواهان کافی است.
 •   در صورتی که ملک ثبت نشده یا جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد، یا میان شرکا غایب و یا محجوری وجود داشته باشد، متقاضی تقسیم ملک مشاع، باید تقاضای تقسیم را از دادگاه درخواست نماید.
 •  چنانچه ملک مشاع توقیف و یا در رهن باشد، تقاضای دستور فروش ملک مشاع قابلت استماع نمی باشد.
 • دعوای دستور فروش ملک مشاعی دعوای غیر مالی محسوب می شود، مگر در صورتی که اختلاف در مالکیت مطرح باشد.
بیشتر بخوانید: اجرت المثل ایام تصرف

مراحل انجام دستور فروش ملک مشاع

مرحله اول : در صورتی که ملک دارای سند مالکیت رسمی باشد، هر یک از مالکین مشاعی ملک باید با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضایی را مبنی بر افراز ملک مشاع به اداره ثبت تحویل دهد.  پس از آن کارشناس مربوطه با مراجعه به پرونده ثبتی و پرونده را به نقشه بردار ثبت ارجاع می نماید و با تعیین وقت قبلی در حضور همه مالکین مشاعی نقشه برداری انجام می ‌شود. پس از آن صورتجلسه ای تنظیم و به امضاء همه مالکین مشاعی می‌رسد .

سپس تصمیم واحد ثبتی به مالکین ملک مشاعی ابلاغ می ‌شود و این تصمیم ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل می باشد.

مرحله دوم : متقاضی افراز بعد از تهیه گواهی نامه عدم افراز، باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی نسبت به ثبت و ارسال دادخواست دستور فروش ملک مشاع اقدام نماید. در مورد تقسیم اموال مشاع خواهان باید نام  و سایر مشخصات خود و نام تمامی شرکا را در دعوای تقسیم تصریح نماید و همچنین دلایل مالکیت مشاعی و دلیل حقانیت خود را در مال مورد تقاضای تقسیم  به دادگاه صالح تسلیم نماید.

مرحله سوم : در این مرحله دادگاه با بررسی مدارک و مستندات خواهان باید نسبت به صدور دستور فروش ملک اقدام نماید. بعد از اینکه دسنور فروش ملک مشاع صادر شد، ملک از طریق مزایده به فروش می رسد. در مزایده  مال مشاع کارشناس یک قیمت پایه ای برای ملک مشاع تعیین می کند و شخصی برنده مزایده است که بالاترین بها را پیشنهاد داده باشد. توجه داشته باشید که عدم حضور سایر شرکا در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نمی باشد. متقاضی افراز یا همان شخصی که درخواست فروش کرده است می تواند این ملک را خریداری کند.

بیشتر بخوانید: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

فروش ملک مشاعی بدون اجازه شریک

در صورتی که یکی از مالکین مشاعی نسبت به فروش تمام ملک مشاعی اقدام نماید در این صورت فروش نسبت به سهم خود صحیح  اما نسبت به میزان سهم شرکاء دیگر مطابق مقررات قانون مدنی این معامله، معامله فضولی محسوب می شود. توجه داشته باشید که فروش ملک مشاعی بدون اجازه سایر شرکا جرم نیست و  سایر شرکاء می توانند آن معامله را قبول یا رد کنند.

commode-sales-order1

چه کسانی می توانند تقاضای دستور فروش ملک مشاع را بخواهند؟

در صورتی که ملک بین چند نفربه صورت مشاعی باشد هر یک از شرکا می توانند تقاضای دستور فروش ملک مشاعی را بخواهند. در اینصورت باید تمام شریکان طرف دعوا قرار بگیرند. به عنوان مثال اگر ملکی دارای 3 نفرمالک مشاعی باشد و یکی از شرکاء خواهان فروش ملک باشد باید 2 نفر دیگر را به عنوان خوانده  طرف دعوا قرار دهد.

دادگاه صالح در فروش ملک مشاع

دادگاه صالح در فروش ملک مشاع، دادگاه محل وقوع ملک می باشد یعنی جایی که ملک در آنجا واقع شده است.

برای افراز ملک باید کجا برویم؟

برای افراز ملک باید به سند ملک توجه کرد  که دارای دو حالت است :

 • در صورتی که ملک مشاعی دارای سند رسمی است و جریان ثبتی آن تمام شده است باید به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرد.
 • در صورتی که ملک مشاعی دارای سند رسمی نیست و جریان ثبتی آن به پایان نرسیده است در این حالت درخواست افراز در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.

دستور فروش ملک مشاع

مزایده ملک مشاع

در صورتی که ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شود می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت دادخواست دستور فروس ملک مشاع اقدام نمائید. در این خصوص باید گواهی عدم قابلیت افراز را نیز به پیوست دادخواست به دادگاه ارائه دهید.

دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات دستور فروش ملک را صادر و پرونده را برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می کند. در مرحله بعدی ملک توسط کارشناس ارزیابی و به مزایده گذاشته می شود. که پس از فروش ملک سهم هر یک از شرکاء پس از کسر هزینه ها به آنها پرداخت می شود.

هزینه مزایده ملک مشاع

در صورتی که دادگاه دستور فروش را صادر کند و در مرحله اجرای حکم ملک مشاعی به فروش برسد هزینه مزایده ملک مشاع ماده ۱۰ آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع یک بیستم آن (نیم عشر) می باشد.

وکیل متخصص برای فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع  در اغلب موارد با چاش ها و پیچیدگیهایی همراه است در این راستا می توانید خدمات مجموعه گروه وکلای یعقوبی استفاده نمائید.

شما عزیزان می توانید برای مشاوره یا اعطای وکالت و یا تنظیم دادخواست با گروه وکلای یعقوبی تماس بگیرید. همچنین می توانید از طرق مختلف آنلاین، حضوری و تلفنی با مشاوران و وکلای این حوزه مشورت نمائید.

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ محل اقامت: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ محل اقامت: …

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به علاوه کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

تصویر مصدق سند مالکیت

گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران

با سلام و تحیت

احتراماً اینجانب … به موجب سند مالکیت به شماره … مالک دو دانگ از شش ‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … شهرستان … واقع شده در نشانی … می‌ باشم که در حال حاضر به دلیل اختلافات شدید با خواندگان دعوا در نحوه تصرف و استفاده از مال مشاع، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی دستور فروش مال مشاع، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم.

بیشتر بخوانید : تقسیم ترکه ( تقسیم ارث )  و راههای آن

commode-sales-order2

نکات کلیدی دستور فروش ملک مُشاع

 • توجه داشته باشید که تصمیمی که دادگاه برای دستور فروش ملک مشاع صادر می کند صرفا یک دستور است نه حکم. بنابراین، از سوی خوانده دعوا قابل اعتراض نیست.
 • دادخواست دستور فروش ملک مشاع باید به طرفیت تمامی مالکین مشاعی مطرح شود یعنی اسم تمامی شرکا و یا وراث باید در ستون مخصوص خوانده نوشته شود درغیر اینصورت دادخواست رد می شود.
 • در صورتی که ملک مشاعی در توقیف یا بازداشت باشد  دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر می کند.
 • درخواست فروش ملک مشاع زمانی امکانپذیرمی باشد که خواهان دعوا بدوا گواهی غیر قابل افراز بودن ملک مشاعی را از اداره ثبت دریافت کرده باشد.

مستندات قانونی مرتبط با دستور فروش ملک مشاع

ماده ی ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود، با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

ماده ی ۹ آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره ی اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول، اقدام می کند.

ماده ی ۱۰ آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع

وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه ی عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام، تقسیم خواهد شد.

دستور فروش ملک مشاع

سوالات متداول در خصوص فروش مال مشاع

چگونه برای فروش ملک مشاع اقدام کنم؟

برای فروش ملک مشاع در ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه ودرخواست افراز ملک مشاع را بدهید . در صورتی که ملک قابلیت افراز داشته باشد سهم هر کس جدا می شود. ولی اگر ملک قابلیت افراز نداشته باشد باید گواهی عدم امکان افرازرا دریافت و از دادگاه تقاضای دستور فروش را بخواهید.

فروش مال مشاع به دستور دادگاه به چه صورت خواهد بود؟

دادگاه پس از صدور دستور فروش پرونده را به واحد اجرای احکام ارسال می کند. واحد اجرای احکام پس از تشکیل پرونده اجرایی ملک را با نظر کارشناسی ارزیابی و پس از آن به مزایده می گذارد.

درخواست فروش ملک مشاع در صلاحیت کجاست؟

درخواست فروش ملک مشاع در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

آیا دستور فروش ملک مشاعی که در رهن است امکانپذیر است؟

درصورتی که در رهن بانک باشد، امکان فروش آن وجود نخواهد داشت مگر اینکه وام دریافتی تسویه  و فک رهن ملک صورت بگیرد. .

صدور دستور فروش ملک مشاع چقدر زمان می برد؟

صدور دستور فروش ملک مشاع  از زمان ثبت دادخواست تا صدور دستوربه صورت تقریبی 3 الی 6 ماه می باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوی دستور فروش ملک مشاع

 1. تصویر کارت ملی
 2. تصویر و اصل سند مالکیت
 3. گواهی عدم افراز ملک و قطعیت آن

جهت مشاوره حقوقی با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید