سبک زندگی

فرم دادخواست پلیس فتا + راهنمای جامع

 در این مقاله می توانید اقدام به دانلود برگ دادخواست به دادگاه عمومی را دریافت نمایید و فایل word آن را در رایانه خود ذخیره نمایید و برای انواع دادخواست مورد استفاده قرار دهید.

فرم دادخواست word در این بخش از سایت می توانید اقدام به دریافت و دانلود کنید.

نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومی نخستین

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال  و مطالبه وجه التزام

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال  و تسلیم مبیع و بدوا صدور قرار دستور موقت

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال  با کسر بهای پارکینگ

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی  5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال (از سوی وکیل

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد

داد خواست الزام به فک رهن

داد خواست الزام به اجرای تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

داد خواست الزام به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامین خواسته

دادخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین پلاک ثبتی

دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن

دادخواست الزام به اخذ پایان کار, تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دادخواست الزام به تفکیک مورد معامله

دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاک ثبتی و بدوا صدور قرار دستور موقت

دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت

دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهی مالیت مشاغل

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال, اخذ پایان کار و تفکیک و تسلیم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوی وکیل)

دادخواست توقیف عملیات اجرایی, ابطال مزایده, دستور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل (در خصوص مبایعه نامه)

نمونه فرم مبایعه نامه پلاک ثبتی

  • دادخواست تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از تخریب و احداث بنا

دادخواست صدور قرار تامین دلیل و اجرای آن جهت ضبط حضور یا عدم حضور طرفین در دفترخانه