سبک زندگی

فرم دادخواست رفع تصرف عدوانی + راهنمای جامع

تعریف دستر موقت:

منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه­ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود. فرضاً کسی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری رسما منتقل کند یا اینکه در دعوای تصرف عدوانی زمین زراعی، مدعی علاوه بر رفع تصرف غاصب از دادگاه بخواهد که مانع کشت و زرع غاصب شود. بنابراین دستور موقت عبارت است از « دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی.

لغو دستور موقت

به موارد لغو دستور موقت در بند های بالا اشاره شده است. البته در صورت صدور حکم به بی حقی خواهان، دستور موقت نیز خود بخود لغو خواهد شد. در این صورت، پس از گذشتن یکماه از تاریخ صدور رای قطعی به بی حقی خواهان و عدم مراجعه خوانده جهت دریافت خسارت، از خسارت سپرده شده خواهان نیز رفع اثر می‌شود.

سپردن تامین برای رفع اثر از دستور موقت

سپردن میزان تامین برای رفع اثر از دستور موقت به نظر دادگاه صادر کننده دستور موقت بستگی دارد. معمولا دو برابر مبلغ خسارت احتمالی به عنوان تامین رفع اثر از دستور موقت از خوانده دریافت می‌شود و در بعضی از مواقع که مصلحت اقتضا نماید، این تامین می‌تواند ضمانت نامه بانکی و یا بازداشت ملک باشد. تامین مورد نظر بنا به تشخیص دادرس دادگاه تعیین می‌شود.

درخواست دستور موقت یا دادخواست دستور موقت

برای طرح بعضی از درخواست های حقوقی، از قبیل درخواست تامین خواسته، درخواست تامین دلیل، درخواست دستور موقت، درخواست سازش و…، هر چند متن قانون اشاره به درخواست داشته و حتی درخواست شفاهی را نیز پس از درج در صورت مجلس، قابل پذیرش می داند اما رویه دادگاه‌های حقوقی این است که با توجه به اینکه این گونه درخواست های حقوقی، مستلزم رعایت شرایط دادخواست از لحاظ تعیین خوانده، خواسته و انضمام دلایل و مدارک می باشد و همچنین لازم است تا هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی نیز پرداخت شود، این گونه درخواست های حقوقی باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم دادگاه شود.

در تهران و مراکز استآن‌ها، درخواست صدور قرار تامین خواسته در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طرح می‌شود و در سایر شهرستآن‌ها، مستقیما به دفتر دادگاه تقدیم می‌شود. اما درخواست رفع اثر از دستور موقت، می‌تواند طی لایحه ای به انضمام مدارک و مستندات به دادگاه صادر کننده قرار دستور موقت تقدیم شود و نیازی به تنظیم دادخواست رفع اثر از دستور موقت در فرم های مخصوص دادخواست نیست.

اعتراض به قرار دستور موقت

رسیدگی فرجامی به رد یا قبول درخواست صدور دستور موقت، امکان‌پذیر نیست و همچنین اعتراض به قبول یا رد تقاضای دستور موقت نیز به صورت مستقل قابل پذیرش نخواهد بود. تنها زمانی که تجدید نظر خواهی و یا اعتراض به حکم دادگاه صورت می‌گیرد، می توان به صورت ضمنی از قرار قبول یا رد دستور موقت تجدید نظر خواهی کرد.

تفاوت تامین خواسته و دستور موقت

صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می‌باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)

اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد. (مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)

در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز است. (مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)

در تامین خواسته الزاما مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است. (مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)

در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی‌شود. (مواد 110 و 3144 ق.آ.د.م)

در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می‌شود. ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می‌شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است. (مواد 115 و 3199 ق.آ.د.م)

دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست دستور موقت چه دادگاهی است؟

برای رسیدگی به درخواست دستور موقت دادگاهی صالح است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی باشد مگر اینکه موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد که در این صورت درخواست از دادگاهی خواهد شد که موضوع دستور در حوزه آن دادگاه واقع است، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

البته مشروط بر اینکه صلاحیت ذاتی رعایت شود. به طور مثال چنانچه اصل دعوا در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و در محل، دادگاه انقلاب نباشد، نمی توان از دادگاه عمومی درخواست دستور نمود.

آیا قرار دستور موقت قبل از اجرا، ابلاغ می شود؟

اصل بر این است که  قرار دستور موقت به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود، اما در مواردی که ابلاغ فوری امکان نداشته باشد و با توجه به فوریت موضوع، دادگاه می تواند ابتدا دستور را اجرا و سپس ابلاغ شود.

هزینه دادرسی دستور موقت

رسیدگی به درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل 000/000/ 1 ریال است.


دعوی اجرت المثل ایام تصرف ملک

در این مقاله ، سعی داریم تا  به بررسی دعاوی اجرت المثل ایام تصرف پرداخته  و روش درخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک را برای شما بزرگواران، آموزش دهیم.

در ابتدا باید بدانیم معنی این دعاوی یعنی اجرت المثل ایام تصرف، چیست:

 

اجرت المثل ایام تصرف ملک چیست

تصرف:

به در اختیار گرفتن ملک شخص دیگری و یا استفاده از اموال دیگران بدون کسب رضایت آنها ،تصرف ملک  یا مال میگویند  .

در این حالت می توان اجرت المثل ایام تصرف  ملک را از فرد تصرف کننده ، درخواست نمود.

 

اجرت المثل:

به مبلغ و پولی که در ازای استفاده  بدون مجوز شخصی از مال دیگران، به مالک ملک پرداخته می گردد،  اجرت المثل  ملک می گویند.

مقدار اجرت المثل وابسته به شرایط پرونده و نحوه و میزان استفاده  از ملک و نوع ملک میباشد.

در صورتی که فرد تصرف کننده ملک، از پرداختن اجرت المثل ایام تصرف ملک خودداری کند، مالک  ملک تصرف شده ، حق طرح و ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک خود را به دادگاه قضایی دارد.

 

اجرت المسمی:

اگر در قرارداد  ملک مورد دادخواست ، نرخی مشخص نشده  باشد ، ویا اصلا قراردادی  برای ملک وجود نداشته باشد،

میزان بدهی  متصرف برابر با مبلغی است که کارشناس  ملکی یا قاضی  دادگاه بر اساس مشابه آن ملک ، در عرف جامعه مشخص میکند.

در اصطلاحات حقوقی، این مبلغ جریمه را با عنوان اجرت المثل  ملک می شناسند.

اما در صورت وجود قراردادی برای ملک مورد تصرف و مشخص بودن میزان بهاء ،ارزش ملک یا خدمات و ذکر شدن  آن در قرارداد  میتوان بر طبق همان قرارداد موجود، میزان اجرت المثل ایام تصرف تعیین شود.

در اصطلاحات حقوقی این نوع از اجرت المثل  را، اجرت المسمی  ملک می نامند.

 

روند دادرسی به دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک

یکی از پرونده های مرسوم و متداول که افراد به موجب آن به دادگاه های قضایی مراجعه می نمایند، پرونده های مرتبط با عوض منافع املاک و یا اموالی است که یکی از طرفین دعوی، طرف مقابل را از آن محروم کرده است .

ابن پرونده ها عموما با عنوان دعاوی اجرت المثل ملک مطرح شده، و در این نوع دعاوی، نقش کارشناس ملک، در تعیین مقدار اجرت المثل ملک مورد تصرف، اهمیت زیادی را دارا است.

 

 مطالب مرتبط: دعوی رفع تصرف عدوانی ملک مشاع

 

میتوان اینگونه ذکر کرد، که اساسی ترین نقش در این نوع از پرونده ها  را به نوعی کارشناس دارد.

شاید علت این امر این است که، منظور خواهان پرونده ، از طرح دعوی و مطالبه حقوق خود، دریافت مبلغی میباشد که در صورت عدم وجود قرارداد، کارشناس  ملکی وظیفه تعیین آن را بر عهده دارد.

 

عنوان دعوی اجرت المثل ایام تصرف ملک

عنوان و تیتر این دادخواست در پرونده ها ،مشابه با عنوان زیر میباشد:

“مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک باب منزل مسکونی به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی مطابق نظر کارشناس”

 

شرایط ابطال دادخواست اجرت المثل تصرف ملک

در اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین قیمت اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد نظر قرار کارشناسی صادر می گردد.

پس از صدور  قرار کارشناسی توسط دادگاه، نوبتی برای نظارت، برای ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی ملک معین می شود.

اگر در این شرایط، دستمزد کارشناس ملک، از طرف خواهان پرونده پرداخت نگردد، حکم ابطال دادخواست صدور میشود.

 

اعتراض به کارشناسی پرونده اجرت المثل ایام تصرف ملک

پس از تشکیل جلسه  رسمی دادگاه و تفهیم مفاد قرار به طرفین، نوبتی برای نظارت جهت وصول مبلغ کارشناسی و اعلام نظریۀ کارشناس معین میشود.

پس از دریافت نظریۀ کارشناس ملک، نوبت نظارت دیگری تعیین شده و به طرفین دعوی ابلاغ میگردد تا در مدت یک هفته از تاریخ ابلاغیه ، به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه کنند.

طرفین در این زمان ، نظریه کارشناسی  را مشاهده و دریافت  کرده، و اگر مطالب دیگری برای اضافه کردن به پرونده داشته باشند، چه نظرات نفی مطلب یا چه نظرات اثبات مطلب،بایستی آنهارا بطور کتبی اظهار نمایند.

اگر  در این زمان به نظریه کارشناس، اعتراضی وارد نشود و به نظریۀ یادشده با اوضاع و احوال مشخص و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به صدور حکم مینماید.

اما در صورت وصول اعتراض به نظریه کارشناسی ، حکم ارسال مجدد پرونده به هیئت کارشناسی صادر شده و مراحل بالا مجدداً انجام می شود.

 

مرجع قضایی دارای صلاحیت برای رسیدگی اجرت المثل ایام تصرف

دعوی درخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک به دو دسته  کلی تقسیم بندی می شوند.

دعوی اجرت المثل در پرونده هایی که درخواست مبالغ زیر۲۰میلیون تومان را داشته باشند، برای رسیدگی به شوراهای حل اختلاف  ارجاع داده میشوند .

 اما دادرسی پرونده ها و دعوی هایی که برای بیش از ۲۰میلیون تومان  اقامه شوند، بر عهده  دادگاه های حقوقی کشور میباشد.

در پرونده هایی که تعیین دقیق میزان دقیق اجرت المثل ایام تصرف ملک در توان خواهان پرونده نباشد، خواهان میتواند با ارائه دادخواست تأمین دلیل به کارشناس حقوقی، درخواست تعیین مبلغ دقیق اجرت المثل  ملک را ارائه کند.

 

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی استان تهران

 

با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند :

 

موکل مالک یک باب منزل مسکونی از پلاک ثبتی ………….. اصلی بخش …………  تهران می باشد .

و با عنایت به اینکه خوانده محترم بموجب دادنامه شماره ۸۷۸۷صادره از شعبه نهم کلاسه پرونده ۹۷۰۳۱۳بعنوان مستاجر بوده است.

 

از طرفی از تاریخ انتقال رسمی پلاک فوق الذکر هیچگونه قراردادی با موکل ندارد، بدین منظور خوانده محترم از تاریخ ………………..  هیچگونه اجاره ای پرداخت نکرده است.

 

لذا درخواست پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ………………  لغایت صدور حکم بانضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی تقاضای صدور حکم محکومیت را دارم.

 

 

اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع

مطابق قوانین حقوقی،  تمامی شرکا یک ملک مشاع، برابر با سهم خود از ملک،  در تمام اجزا آن ملک هم  شریک میشوند.

لذا هرکدام از این شریکان، برای  اجازه دخل و تصرف مادی در ملک مشاعی، بایستی اجازه بقیه شرکا یا وراث  آنها را هم داشته باشند.

 با این وجود، شرایطی خاص هم وجود دارد که بعضی از شرکا یا وراث  ملک ، بدون اجازه مابقی سهامداران ملک،  اقدام به دخل و تصرف در ملک مشترک می کنند.

حال در صورتی که یکی از وارثین، بدون اجازه دیگر ورثه در ملک متوفی تصرف بنماید،  بایستی مابقی وراث با طرح یک  اظهارنامه‌  خطاب به وارث متصرف، درخواست رفع تصرف از ملک  را ارائه نماید.

در صورتیکه ورثه متصرف  از دستور رفع تصرف از ملک، خود داری کند ،  مابقی وراث باید دادخواستی حقوقی تحت عنوان تخلیه ملک مشترک به انضمام مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک به دادگاه  قضایی ارائه نمایند.

 

نکته

دقت داشته باشید که وراث باید به هر طریق که میتوانند  ادعای تصرف غیرقانونی وارث متصرف را در ملک مشاع ، ثابت نمایند.

انجام این کار میتواند با مطالبه رسمی ملک مشترک از طریق یک اظهار نامه صورت بگیرد.

روند انجام این کار به این صورت است که ، از زمان  ارائه اظهار نامه رسمی، اجرت ‌المثل ایام تصرف ملک محاسبه میگردد.


در این مطلب به موضوع دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟ اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟

دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟

آیا دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت است یا خیر؟

اتفاق نظر

تعیین مهلت یک ساله یا یک ماهه مربوط به قوانین نسخ شده سابق است. قانون جدید آیین دادرسی مدنی که اختلاطی از قوانین تصرف عدوانی سابق و قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ است فاقد مهلت برای طرح دعواست و طرح سؤال موضوعیت ندارد

دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۸): در ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مدت زمان مشخصی برای طرح دعوای تصرف عدوانی تعیین نشده و لذا بدون توجه به تاریخ تصرفه مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرف أو مورد استفاده و تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیر قانونی از تصرفش خارج شده است. بدیهی است طبق مقررات ماده ۱۶۲ قانون مذکور، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگری ثابت کند.

دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟

لازم به ذکر است اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل ملکی می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و کیفری این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین می توانید با مشاوره حقوقی از طریق واتساپ با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟

نیاز به تقدیم دادخواست در فرمهای مخصوص در دعوای تصرف عدوانی

با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در مورد دعاوی حقوقی، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست آیا می توان این گونه استنباط کرد که حتی نیاز به ارایه فرم دادخواست به شکل حقوقی ندارد و آیا می توان دعاوی این چنین را در ورقه های عادی نوشت و تحویل دادگاه داد؟

اتفاق نظر

 رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی را در خصوص نحوه رسیدگی و حذف تشریفات دادرسی را لازم نمیدانند و ارایه دعوا در فرم دادخواست را لازم می دانند..

دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟دعاوی تصرف عدوانی دارای مهلت است یا خیر؟

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۷): مستفاد از مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت باید روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. در نهایت نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اوراق اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و باید با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود همچنانکه رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به طریق کیفری مذکور در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم باید به سرعت و خارج از نوبت انجام شود.

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.