سبک زندگی

فرم دادخواست تامین دلیل + راهنمای جامع

تأمین دلیل اتومبیل

 • دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از دادگاه)
 • دادخواست تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده (از دادگاه)

تأمین دلیل خانه و آپارتمان 

 • دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل ایجاد تغییرات در نماآت ‏ (از دادگاه)
 • دادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل تغییرات در آپارتمان و نماآت(از دادگاه)
 • دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)
 • دادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل عیوب ملک خریداری شده (از دادگاه)

تأمین دلیل مالک و مستاجر

 • دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر (از دادگاه)
 • دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)
 • دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱)(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۱)(از دادگاه)
 • دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (۲)(از دادگاه)
 • دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط (از دادگاه)
 • دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل مستأجر در تخلیه مورد اجاره (از دادگاه)

تأمین دلیل عمومی

 • دادخواست تأمین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تأمین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات (از دادگاه

توقیف اموال و تأمین خواسته

 

 • دادخواست تامین خواسته عمومی (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست تامین خواسته عمومی (از دادگاه)
 • دادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله )
 • دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء ) (از دادگاه)
 • دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
 • دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت / انجام قرارداد / حق الوکاله ) (از دادگاه)
 • دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)

 

توقیف اموال و تأمین خواسته با مطالبه وجه مربوطه

 

 • دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
 • دادخواست فسخ قرارداد بعلت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با تأمین خواسته
 • دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن از مستأجر با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه آب ، برق ،‌گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تأمین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه رسید عادی /فاکتور/ قرض الحسنه با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تأمین خواسته
 • دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه بهائ معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه بهائ معامله ملک غیربا تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (۱)(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری با تامین خواسته (۱)(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (۲) (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه حق الوکاله /حق داوری/حق الزحمه کارشناسی با تامین خواسته (۲) (از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه)
 • دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته (از دادگاه)
 • دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از شورای حل اختلاف)
 • دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته(از دادگاه)


ستاره | عمومی – تامین دلیل به معنای حفظ و یا در جای امن گذاشتن دلیل است. فرض کنید شما درباره خسارتی که دیده اید یا احتمال می‌دهید، دلایل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است و یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده از این دلایل آماده نیستید و هدفتان این است که دلایل فعلا در جای امنی محفوظ بماند. در این صورت بهترین راه این است که تامین دلیل کنید. این مسئله در امور حقوقی بسیار مهم است و دانستن آن در بعضی موارد فوق العاده ضروری است. ما در این گفتار به شرح مسایل و ارائه انواع نمونه دادخواست تامین دلیل می‌پردازیم.

آنچه در این مطلب خواهید خواند…
عدم نمایش
تامین دلیل چیست؟

در دادخواست تامین دلیل چه نکاتی باید قید شود؟

چند نمونه دادخواست تامین دلیل

اعتبار دلایل تامین شده تا چه حد است؟

دادخواست تامین دلیل را به چه مرجعی باید داد؟

درخواست تامین دلیل چه موقع باید داده شود؟

چه کسی صلاحیت اجرای تامین دلیل دارد؟

چند مثال از وضعیتی که تامین دلیل در آن مواقع ضروری است

 

تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، معتذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تامین دلیل در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است».

 

در دادخواست تامین دلیل چه نکاتی باید قید شود؟

دادخواست تامین دلیل مانند سایر دادخواست‌ها، باید در روی فرم چاپی دادخواست‌های معمولی «بدوی» و به تعداد طرفین خواسته‌ی تامین دلیل، به علاوه‌ی یک نسخه باشد. با این توضیح که

 • در ستون «خواهان»؛ مشخصات و نشانی شاکی
 • در ستون «خوانده»؛ مشخصات و نشانی طرف
 • در ستون «خواسته»؛ جمله‌ی «تامین دلیل» را می‌نویسید
 • و در متن دادخواست با ذکر مقدمه، علت تقدیم دادخواست و منظور از آن را نوشته و از دادگاه درخواست جمع آوری و تامین دلیل موجود را می‌نمایید.

 

چند نمونه دادخواست تامین دلیل

۱. تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

نمونه دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد

۲. تامین دلیل در خرید مال غیر منقول

نمونه دادخواست تامین دلیل در خرید مال غیر منقول

۳. تامین دلیل در خرید اتومبیل

نمونه دادخواست تامین دلیل در خرید اتومبیل

۴. تامین دلیل خسارات وارد به منزل

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارات وارد به منزل

اعتبار دلایل تامین شده تا چه حد است؟

تامین دلیل تنها برای حفظ دلایل است و به معنای حقانیت و صحت آن‌ها نمی‌باشد. تشخیص درجه اعتبار و موارد کاربرد آن مطابق با نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود. نسبت به دلایل تامین شده مانند دلایل دیگر، امکان ارائه‌ی دلایلی مخالف نیز امکان پذیر است.

 

دادخواست تامین دلیل را به چه مرجعی باید داد؟

مرجع صالح برای درخواست تامین دلیل، مطابق بند ب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷، «شورای حل اختلاف» محلی  است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه ی آن قرار گرفته و اگر در حوزه ی مربوط شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است.

نکته: گاهی «تامین دلیل» ممکن است شفاهی و بدون تقدیم دادخواست باشد و آن در موردی است که دعوای شما در دادگاه جریان داشته باشد و در ضمنِ دادرسی، از دادگاه تقاضا کنید که برای موضوعی که مورد نظر شماست تامین دلیل شود. در این صورت بدون تقدیم دادخواست جداگانه، دادگاه به تقاضای شما ترتیب اثر خواهد داد.

 

درخواست تامین دلیل چه موقع باید داده شود؟

معمولا دادخواست تامین دلیل قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلایل موجود داده می‌شود؛ ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوایی، احتیاج به دادخواست تامین دلیل پیدا شود.

مثال: شخصی خانه‌ی شما را اجاره کرده و اجاره بها را نپرداخته است. شما برای گرفتن اجاره بها علیه او طرح دعوی می‌کنید و یکی از دلایل خود را معاینه‌ی محل از طرف مراجع قانونی قرار داده اید؛ یعنی خواسته اید که قاضی بیاید و از نزدیک ببیند که مستاجر هنوز در منزل شما سکونت دارد ولی مستاجر برای بی اثر کردن دلیل شما، می‌خواهد قبل از موعد اجرای قرار، خانه را تخلیه کند.

شما در روز تخلیه خبردار می شوید و فورا دادخواست تامین دلیل به دادگاه تقدیم و تقاضا می‌کنید همان روز به محل مورد اجاره بیایند و جریان تخلیه ی منزل شما را صورت مجلس کنند. پس از تنظیم صورت مجلس «تامین دلیل»، رونوشت مصداقی از آن تهیه و ضمیمه ی پرونده ی اصلی دعوا، یعنی «دعوی مطالبه مال الاجاره» می‌کنید و با این ترتیب جلوی سوء نیت و نقشه ی مستاجر را گرفته اید.

 

چه کسی صلاحیت اجرای تامین دلیل دارد؟

 • شخص قاضی صادر کننده ی رای
 • دادرس علی البدل
 • مدیر دفتر دادگاه

هریک از اشخاص بالا، تنها حق صورت برداری از دلیلی که از آن تامین خواسته شده است را دارند و حق ندارند در خصوص مسائل دیگر جست و جو کنند.

هرگاه متقاضی تامین دلیل، خواستار تامین چند دلیل به صورت همزمان باشد، باید از دادگاه تقاضای تامین تمامی دلایل را بکند.

مثلا: از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «معاینه ی محل» ، «جلب نظر کارشناس» و «معاینه ی محل» را به صورت همزمان بکند.

 

چند مثال از وضعیتی که تامین دلیل در آن مواقع ضروری است

مثال اول: خسارت به اتومبیل

اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است. طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست. در این موقع می‌خواهید که خسارات وارده به اتومبیل شما از طریق رسمی «برآورد» شود تا اگر خواستید از طریق شکایت، خسارات را وصول کنید؛ در موقع محاکمه، خسارت وارده بر شما معلوم باشد. در این وضعیت حتما باید دادخواست تامین دلیل دهید.

مثال دوم: طلب در دفتر حساب تاجر یا شرکت تجاری

از یک تاجر یا شرکت تجاری به موجب دفاتر حسابش طلبی دارید و احتمال می‌دهید این تاجر درصدد از بین بردن یا مخدوش کردن دفاتر و حساب سازی باشد؛ در این شرایط شما می‌خواهید قبل از عملی شدن نقشه آن تاجر یا شرکت، دلایل حقانیت شما محفوظ بماند و دلایل حفظ شود. بنابراین باید فورا دادخواست تامین دلیل بدهید. 

مثال سوم: خسارت غیرعمد به ویترین مغازه

شخصی با اتومبیل یا وسیله دیگری به طور غیر عمد، ویترین مغازه‌ی شما را شکسته است. مسلما اگر همان موقع دست از کار و کاسبی کشیده و مغازه را به همان حال گذاشته و به دادگاه شکایت کنید؛ این انتظار که همان ساعت دادگاه حکم صادر کند و طرف شما را به «ترمیم و تعمیر ویترین مغازه » محکوم کند، انتظاری بی جا است! زیرا:

 • اولا دادگاه بدون رسیدگی کامل و با این سرعت نمی‌تواند حکم صادر نماید
 • ثانیا در مدت رسیدگی دادگاه چنانچه مغازه شما به حال خراب و تعطیل بماند به شما زیان اضافی وارد می‌آید و به دلیل آماده نبودن مغازه و وسایل کار، مشتریان خود را از دست می دهید
 • ثالثا در موقع رسیدگی دادگاه به علت نداشتن دلیل محکمه پسند و گذشت زمان، اثبات قضیه و برآورد خسارت برای شما و دادگاه مشکل خواهد بود.

در تمامی این موارد بهترین راه، محفوظ داشتن دلیل از طریق «تامین دلیل » خواهد بود. 

 

سخن آخر

در این مطلب ۴ نمونه دادخواست تامین دلیل را مشاهده کردید و مثال‌هایی از ضرورت و چگونگی این کار را خواندید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. نظرات و پرسش‌های خود را با ما در میان بگذارید و در اسرع وقت منتظر پاسخ کارشناسان ستاره باشید. اگر به هر دلیلی در روند پرونده شکایت خود از وکیل خود ناراضی بودید می‌توانید شرایط و مراحل شکایت از وکیل را در ستاره بخوانید و سپس با کسب اطمینان از جایز بودن شکایت، اقدام به این امر کنید. 

به این مقاله امتیاز دهید


لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/
taamin dalil
_

تامین دلیل کیفری

 یکی از انواع تامین دلیل در قانون می باشد که یکی از راههای حفظ حقوق شخص خسارت دیده و شاکی می باشد. برخی مواقع آثارخسارتی که به افراد وارد می‌شود، در طول رسیدگی قضایی از میان می‌رود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل می‌شود. در چنین مواردی، قانون تامین را پیش بینی کرده است. تأمین  به معنی در امنیت قرار دادن دلیل است. مواردی که شخص ذی‌نفع احتمال دهد که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعان و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، از بین میرود یا در دسترس قرار نمیگیرد، می‌تواند از دادگاه، تأمین آنها را درخواست کند. منظور از تأمین در این مورد ملاحظه و صورت‌برداری از این دلایل است.

معنای تامین دلیل

 در لغت ریشه امن؛

 • و به معنای امن گردانیدن؛
 • امنیت دادن؛
 • امان دادن است؛

و در حقوق هر آن چیزی است که بتواند حقی را برای غیر بر عهده متعهد و یا شخص ثالث تضمین کند. در هر دعوایی خواهان باید دلایلی برای اثبات حقانیت و ادعای خود ارائه کند. گاهی شرایطی پیش می آید که ممکن است تا زمان رسیدگی دادگاه، دلیل خواهان از بین برود. مثال: دلیل حقانیت شخص، شهادت شاهدی است که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارد و زمان بازگشت وی معلوم نیست. در این وضعیت قانون گذار برای حفظ دلیل امکانی فراهم کرده است که به آن تامین دلیل می گویند.

مثال: شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوا یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی‌‏باشید و هدفتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی نگهداری شوند، در این صورت بهترین راه تأمین کیفری است. هرچند تامین  برای حفظ و صورت برداری از ادله است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوا باشد،  بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده دعوا دارد.

تامین دلیل

زمان طرح دادخواست تامین دلیل کیفری

دادخواست تامین کیفری، قبل از طرح دعوا و به منظور حفظ دلائل موجود داده میشود. ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوایی احتیاج به دادخواست تامین پیدا شود. تامین خواسته و تامین دلیل از مباحث آییین دادرسی مدنی که در حقوق ما جزء دعاوی اصلی نبوده و پیرو دعوای اصلی مطرح میشود. لذا آرای صادره از دادگاها در این دو مورد به صورت قرار بوده و هیچکدام قابل تجدید نظر خواهی نیستند و آثار آنها زمانی مشخص میشود که حکم قطعی در خصوص دعوای اصلی صادر شود. در نتیجه قرارهای صادره زمانی صادر میشوند، که مدعی تامین یا تامین خواسته مدعی حقوقی برای خود در آینده می باشد. لذا برای حفظ حقوق خود ناگزیر اقدام به درخواست صدور تامین  یا تامین خواسته برحسب مورد میشود.

تنظیم دادخواست تامین دلیل کیفری

دادخواست تامین دلیل کیفری مانند سایر دادخواست‏ ها باید روی فرم چاپی دادخواست های معمولی بدوی و به تعداد طرف های تامین به علاوه یک نسخه باشد.

در ستون:

 • خواهان، مشخصات و نشانی شاکی؛
 • خوانده مشخصات و نشانی طرف؛
 • خواسته، تامین دلیل را می‏ نویسید؛

در متن دادخواست:

 • با ذکر مقدمه، علت تقدیم دادخواست و منظور از آن را نوشته؛
 • و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل موجود را می‏نمائید.

سایر مقالات  انواع و اقسام دادگاه کیفری و نحوه رسیدگی

مرجع صالح رسیدگی به تامین دلیل کیفری

مرجع رسیدگی به دادخواست تامین‏ کیفری، دادگاه بخش محل است. در حال حاضر دادخواست تامین را  به  شورای حل اختلاف  محل ارائه نمائید .اگر دادخواست تامین  فوری بود یا اینکه تعیین نام و نشانی طرف برای شما غیرممکن باشد در این دو مورد دادگاه بدون احضار طرف تامین دلیل میکند. در بعضی مواقع تقاضای‏ تامین ممکن است شفاهی و بدون تقدیم دادخواست باشد و آن در موردی است که دعوای‏ شما در دادگاه بخش جریان داشته باشد و در ضمن دادرسی از دادگاه تقاضا کنید که برای موضوعی‏ که مورد نظر شما است تامین  شود. در این صورت بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه‏ به تقاضای شما رسیدگی میکند.

صلاحیت تامین دلیل کیفری

دادگاه اختیار دارد تامین را به عهده دادرس‏ علی ‏البدل دادگاه یا مدیر دفتر بسپارد. ولی برای این کار معمولا مدیر دفترها مسئول آن هستند. در حال حاضر دادرس دادگاه با صدور قرار، موضوع تأمین را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را میپذیرند.

تفاوت تامین دلیل کیفری با تامین حقوقی

تامین دلیل کیفری بر خلاف تامین دلیل حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست، اگردر تامین دلیل حقوقی برای دادگاه اثبات شود که تقاضای تامین به دلیل غرض ورزی مطرح شده است، دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی محکوم می کند. اما در تامین دلیل کیفری در این خصوص ساکت است، در تامین دلیل حقوقی قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ میشود و وی حق دارد در مهلت تعیین شده ده روز به این قرار اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی میکند و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند. اما در تامین  کیفری قرار تامین  در دادگاه و نه در دادسرا قطعی و غیر قابل اعتراض است.

شرایط تامین دلیل کیفری

اگر دعوا سند رسمی داشته باشد، دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر به درخواست خواهان بدون گرفتن تامین دلیل از وی نسبت به صدور قرار تامین کیفری اقدام میکند.  در صورتی که تامین  در معرض تضییع یا تفریط باشد تامین کیفری لازم نیست. اسناد تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد مثل برات، سفته، چک به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت پس از اقامه دعوا دادگاه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل مبلغ برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین کیفری توقیف میکند.

تامین دلیل

وکیل کیفری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیِوار مجموعه ی تخصصی از وکلای دادگستری و کارشناسان ارشد حقوق، متخصص در امور کیفری و جرم شناسی، مشاوره و وکالت خود را در پرونده های کیفری:
 • کلاهبرداری،
 • جرم خیانت در امانت،
 • جعل سند،
 • پولشویی،
 • جرایم گمرکی،
 • جرایم پزشکی،
 • تحصیل مال نامشروع
 • و …. اعلام مینماید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد جرایم کیفری را با وکیل متخصص امور کیفری ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 • مشاور حقوقی:
 • 09020038664
 • کانال تلگرام:
 • https://t.me/asaklaw
 • جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:
 • https://www.jivarlaw.com/free-consultation/

free-consultation

 

سایر مقالات  بهترین وکیل کیفری یا جزائی در تهران