سبک زندگی

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی

یکی از رایج ترین دعاوی ملکی در خصوص تصرف ملک و غصب می باشد که اکثرا در ملک های مشاعی یا موروثی و اجاره ای یا املاکی که شخص بدون اجازه مالک آن را تصرف کرده و بی هیچ اذنی در ان سکونت می کند رخ می دهد. یکی از راه حل های حقوقی مطالبه اجرت المثل ملک و ایام تصرف می باشد. ما در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم.

اجرت المثل ملک در ایام تصرف چیست؟

اجرت المثل به بهای کارشناسی شده ای گفت می شود که شخص متصرف در مدت زمانی که ملک در تصرفش بوده باید بر اساس نظر کارشناس و حکم دادگاه بها را به مالک بپردازد.

شخصی که تصرف ملک را بی اذن مالک انجام داده یا اذنی که مالک داده برای مدتی و سپس مدت به پایان می رسد شخص متصرف غاصب تلقی می شود و ید غاصب در ایام تصرف ضمانی بر آورد می شود چرا که شخصی که غصب میکند نسبت به تمام موارد مال مورد غصب ضامن است و حتی اگر خسارتی وارد کند علاوه بر اجرت المثل ایام تصرف ملک می توان مطالبه خسارت هم کرد که در این خصوص بهتر است با وکلای مجرب در امور ملکی مشورت کنید تا حق از دست رفته خود را بازگردانید.

اجرت المثل ایام تصرف ملک برای مستاجری که مدت زمان اجاره او پایان یافته و ملک موجر را تخلیه نمی کند می تواند بر اساس قانون قابل مطالبه باشد .

در مورد فوق که ذکر شد می توان به ماده 337 قانون مدنی اشاره کرد که در این ماده در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک عنوان داشته هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل است و … .

در خصوص اجاره باید توجه کرد که قرارداد که منعقد شده مدتش پایان یافته باشد و مالک از سکونت مستاجر بیشتر از ایام قرارداد ناراضی باشد تا بتواند تصرف مستاجر را بر ملک موجر محقق دانست.

مطالبه اجرت المثل در ملک مشاع

در ملک مشاع به فرض چند نفر مالک زمینی هستند با سند مشاعی و یکی از شرکا بدون اذن دیگره شرکا اقدام به تقسیم خودسرانه زمین می کند و در ان بنایی احداث می کند ، عمل این شخص تصرف و غصب است و می توان اجرت المثل ایام تصرف ملک را از وی بر اساس نظر کارشناسین رسمی دادگستری و مشورت با وکلای مجرب در این زمینه اخذ نمود.

همانطور که از ماده 308 قانون مدنی برداشت می شود غصب استیلاء بر مال غیر است به نحوی که غاصب بدون مجوز بر حق دیگری تصرفی کند. یکی دیگر از مسائلی که در تصرف ملک است خلع ید و کوتاه کردن دست متصرف از مال مورد تصرف است. در خصوص دعوای حقوقی خلع ید می توانید با وکلای مجرب در امور ملکی مشورت کنید تا علاوه بر خلع ید متصرف اجرت المثل ایام تصرف ملک را از غاصب مطالبه کنند.

نحوه مطالبه اجرت المثل ملک در ایام تصرف

باید دید دعوی مطالبه اجرت المثل تا حد 50 ملیون تومان است یا بیشتر چرا که اگر تا 50 ملیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل وقوع ملک صالح رسیدگی می باشد اما اگر بیشتر از 50 ملیون تومان باشد  دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح است .

 

اول از همه برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک باید دید که :

-تصرف ملک علنی باشد

-تصرف ملک به صورت پی در پی باشد

-تصرف بدون اذن مالک باشد و هیچ توافقی بابت تصرف بین طرفین حاصل نشده باشدو مالک ناراضی باشد.

-شخص متصرف منتفع شده باشد و ملک را در تصرف خود قرار داده باشد

نکته: رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان)می باشد و این دادخواست دلایل و ضمائم و اسناد و مدارک به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه و با الصاق تمبر و هزینه دادرسی که بر اساس خواسته مقوم می گردد.

در بعضی موارد که خواهان و یا وکیل وی از مبلغ دقیق اجرت المثل اطلاعی ندارند جهت بدست آمدن مبلغ تقریبی موضوع را بدواً به کارشناس با ارائه یک دادخواست تامین دلیل ارجاع می دهند که این مورد در اکثر موارد در شورای حل اختلاف انجام و کارشناس منتخب جهت بررسی موضوع انتخاب و با توجه به نظر ایشان و مبلغ پیشنهادی ابطال تمبر وکالت و هزینه ی دادرسی صورت می پذیرد.

مراحل کارشناسی در مطالبه اجرت المثل ملک در ایام تصرف؟

1) در اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین قیمت اجاره ایام تصرف ملک مورد نظر از   زمان عدم پرداخت اجاره بها قرار کارشناسی صادر می گردد.

2) بعد از صدور قرار، وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.

3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود، با رعایت ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی، وقت دیگری جهت تفهیم و اجرا قرار، با دعوت طرفین و کارشناس تعیین می گردد.

5)بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار، وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریۀ کارشناس تعیین می گردد. ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی.

6- به محض وصول نظریه ی کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطالبی دارند نفیاً یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی.

7)هر گاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و به نظریه ی مزبور با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت با انشاء رای می نماید مواد 260 و 265 قانون آیین دادرسی مدنی

8)هر گاه اعتراض به نظریه کارشناسی واصل شد، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجدداً طی می شود.

 

نمونه دادخواست

در دادخواست زیر یک نمونه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف برای شخصی که مطابق قرارداد اجاره مدت قرارداد پایان یافته و ملک مذکور را تصرف کرده است قرار داده ایم.

 

مشخصات طرفین دعوا خواهان و خوانده

نام……….
نام خانوادگی……….
نام پدر…………
سن………..
شغل……..
محل اقامت  شهرستان – بخش-  دهستان – خیابان-  کوچه-  شماره پلاک-کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک… از پلاک ثبتی….. اصلی بخش …..، به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ…… ریال مطابق نظر کارشناس

دلائل و منضمات دادخواست

1- تصویر مصدق سند مالکیت   2- تصویر مصدق دادنامه ی تخلیه به شماره ….. 3-تصویر وکالتنامه وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با عرض سلام و ادب؛ احتراماً به استحضار عالی می رساند موکل مالک … ملک از پلاک ثبتی ……اصلی بخش ………. می باشد و با عنایت به اینکه خوانده محترم بموجب دادنامه شماره….. صادره از شعبه ………. کلاسه پرونده ……..بعنوان مستاجر بوده است و از  طرفی از تاریخ انتقال رسمی پلاک فوق الذکر هیچگونه قراردادی با موکل ندارد بدین منظور خوانده محترم از تاریخ……هیچگونه اجاره پرداخت نکرده است لذا پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ……… لغایت صدور حکم به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد مواد 198،502،515 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم مقتضی را خواهانیم  قبلاً از همکاری و زحمات حضرتعالی تقدیر و تشکر می نماییم.

محل امضاء – مهر – انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه……………دادگاه…………….رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده……………………..

تاریخ……………………….امضاء

اجرت المثل  ملک در ایام تصرف چیست؟

اجرت المثل به بهای کارشناسی شده ای گفت می شود که شخص متصرف در مدت زمانی که ملک در تصرفش بوده باید بر اساس نظر کارشناس و حکم دادگاه بها را به مالک بپردازد

نحوه مطالبه اجرت المثل ملک در ایام تصرف چگونه است؟

باید دید دعوی مطالبه اجرت المثل تا حد 50 ملیون تومان است یا بیشتر چرا که اگر تا 50 ملیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل وقوع ملک صالح رسیدگی می باشد اما اگر بیشتر از 50 ملیون تومان باشد  دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح است .

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم چیست؟

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان)می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید