سبک زندگی

شرایط انتقال حق بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: حداقل و حداکثر دریافتی بازنشستگان تحت پوشش این صندوق با توجه به سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است، اما متوسط دریافتی بعد از همسان سازی حقوق ها به حدود 700 هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، علی شیرکانی در نشست خبری درباره نقل و انتقال سوابق بیمه ای میان صندوق های بازنشستگی گفت: نقل و انتقال سوابق بیمه ای در سال گذشته با مصوبه  شورای عالی رفاه صورت پذیرفت و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. 

وی افزود: امروز مشکلی در این زمینه نداریم، هم در تامین اجتماعی و هم صندوق عشایری دستورالعمل های اجرایی صادر شده و نقل و انتقال در حال انجام است. 

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه یکی از اتفاقات خوب در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان همسان سازی مستمری ها بود و بالاترین رضایت را شاهد بودیم اظهار کرد: همسان سازی عدالت محورانه انجام و از اول فروردین 99 هم اعمال شد. به این ترتیب هرکسی در هرسطحی بازنشسته شده بود در سال 99 به یک میزان حقوق دریافت می کنند و شخصی که 12 سال قبل بازنشسته شده با کسی که دوسال قبل بازنشسته شده بود یک حقوق دریافت می کنند.

شیرکانی ادامه داد: حداقل و حداکثر دریافتی ها با توجه به سطوح درآمدی مختلف، متفاوت است اما متوسط دریافتی بعد از همسان سازی به حدود 700 هزار تومان رسیده است. همسان سازی به این معناست که اگر افراد در سطح برابر باشند ولی در سال های متفاوت بازنشسته شده باشند، حقوق مشابه دریافت کنند.

وی با اشاره به تهیه و ارسال آیین نامه جدید صندوق به سازمان برنامه و بودجه گفت: در آیین نامه بر اساس درجه افراد، مدلی طراحی شده و ساختار جدیدی است که اگر کارهای اجرایی اش انجام و جایگزین آیین نامه فعلی شود بحث همسان سازی دیگر موضوعیت پیدا نمی کند و این دغدغه به طور کامل مرتفع می شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه درباره معوقات ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه گفت: صندوق فواصل بیمه ای عدم پرداخت حق بیمه تا زیر یک سال را می پذیرد اما وقتی بیش از یک سال می شود حکم خرید بیمه پیدا می کند که در دنیا هم این امکان وجود ندارد و اینکه مثلا فردی بعد از پنج سال بیاید و بخواهد بیمه خود را در وقفه ایجاد شده بخرد مخالف اصول و قواعد بیمه ای است. وقفه های بیش از یکسال را نمی پذیریم اما به علت ماهیت کار کشاورزان، وقفه تا یکسال و تاخیر چندماهه به طور استثنا در این صندوق قابل قبول است و انجام می شود.

شیرکانی افزود: ساختار بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه اختیاری است و نه اجباری. این بیمه آسودگی خاطر برای بیمه شده فراهم می کند، ما روستاییان را اجبار نمی کنیم که وارد صندوق بیمه اجتماعی شوند، اما برای افزایش شمار تحت پوشش تلاش کرده و از عضویت واجدان شرایط استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه مجموع بیمه شدگان تحت پوشش صندوق از دو میلیون و 100 هزار نفر فراتر رفته، اعلام کرد که از این تعداد حدود یک میلیون و 500 هزار، بیمه شده فعال هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درباره اقدامات ترویجی برای افزایش پوشش بیمه شدگان روستایی عنوان کرد: تلاش کردیم از طریق کارگزاران روستاهای کشور را پوشش و دسترسی را تسهیل کنیم. دسترسی به افراد تحت پوشش از طریق ایجاد سامانه ای بهبود یافته است و امروز شناخت خوبی در همه روستاها به وجود آمده و حداقل یک عضو در هر روستا داریم.

شیرکانی همچنین به انجام اقداماتی برای فعال کردن مجدد پوشش بیمه ای بیمه شدگان غیرفعال که به دلایل مختلفی در مقطعی حق بیمه پرداخت کرده و بعد از صندوق فاصله گرفته اند گفت: 92 هزار نفر در سال گذشته مجدد فعال شدند. در این بخش تمرکز بیشتری داریم.

انتهای پیام

قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا  کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص

ماده 1 -اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف – صندوق بازنشستگی: به کلیه سازمان ها و صندوق های بیمه گر فعال در حوزه بیمه های اجتماعی دولتی و غیر دولتی اطلاق می شود.

ب – بیمه شده: شخصی است که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق های بازنشستگی مشترک صندوق محسوب می شود و با پرداخت حق بیمه امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.

ت –سوابق بیمه ای: مدت زمانی که بیمه شده مشترک هر یک از صندوق های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.

ث– مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی به بیمه شده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط متناسب با سنوات بیمه پردازی پرداخت می گردد.

ج – مستمری جمع :وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمه ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمه پردازی (سنوات پرداخت حق بیمه ) در هر یک از صندوق های بازنشستگی پرداخت می گردد

چ– صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط مشترک آن صندوق بوده است.

ح- صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده در زمان ارائه درخواست مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمه ای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.

 ماده 2 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام انحلال و واگذاری ها رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج  یا به سبب بیمه پردازی و یا تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند امکان پذیر می باشد.

 تبصره 1 – نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی از کارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق ها ممنوع است.

 تبصره 2- کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت نموده یا بنمایند انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می باشد.

 ماده 3 – حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین ماده (2) که به هر یک از صندوق های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است بر اساس تقاضای کتبی بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل می شود. بیمه شده ذی نفع یا سایر بازماندگان قانونی واجد شرایط وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق مقصد ارائه نموده و صندوق مزبور پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط و مقررات ذیربط انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق مبدأ ظرف یک ماه تقاضا مینماید صندوق مبدأ مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق مقصد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

تبصره 1– در مواردی که به سبب تبدیل وضعیت استخدامی گروهی یا تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری به موجب اجرای قوانین، پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازپرداخت به روز حق بیمه ها توسط صندوق مبدا به صندوق مقصد باعث اختلاث در پیش بینی منابع مالی صندوق مبدا می گردد، ضمن انتقال سوابق بیمه شده، هزینه تحمیل شده به صندوق مبدا با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیط یا تهاتر خواهد شد.

تبصره 2 – در صورتی که صندوق های مشمول این ماده طبق مقررات علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت مشترکان خود را در برابر بیماری ها، کمک هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو بیمه نموده باشند هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد سهم درمان به علاوه یک درصد (1%) بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل انتقال کسر می شود.

ماده 4- صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سالهای قابل انتقال به صندوق مقصد را بر اساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت سالانه و با نرخ سود ساده (غیر مرکب)  محاسبه و بروزرسانی و به صندوق پرداخت کند مابه التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی براساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق مبدأ یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد بر مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه های سنوات قابل قبول در صندوق مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق های بازنشستگی قبل از تصویب این قانون توسط صندوق مقصد محاسبه می گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمه شده اخذ می شود.

 تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و افراد ذی نفع تأمین می شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

ماده 5 – نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و یا بالعکس در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (4) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول می گردد.

ماده 6- آن دسته از مشمولان ماده (2) این قانون که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (3) و (4) این قانون ندارند و یا به صورت اختیاری با اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می شوند در چهارچوب شرایط مذکور در بندهای ذیل میتوانند درخواست برقراری (مستمری جمع) نمایند. سوابق بیمه ای این افراد طبق قانون تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی از کار افتادگی و فوت کماکان در صندوق مبدأ محفوظ می ماند:

الف – نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات مورد عمل آخرین صندوق (مقصد) می باشد. شرط برقراری مستمری جمع ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرمای ذیربط به آخرین صندوق مقصد می باشد.

ب – شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه شده اصلی، برقراری و استمرار مستمری، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هر یک از صندوق های بازنشستگی ذی ربط می باشد.

 پ- میزان افزایش مستمری سالانه و شیوه برخورد با اشتغال بکار مجدد بازنشستگان و از کار افتادگان کلی تابع قوانین هر یک از صندوق های ذی ربط خواهد بود.

 ت – میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می گردد: (مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت حقوق یا دستمزد مشمول کور هر سال به حداقل حقوق یا دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر سی ضرب در سنوات بیمه پردازی)

 ث- در برقراری مستمری، جمع صندوق مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر با احتساب مجموع ایام بیمه پردازی نزد هر یک از صندوق ها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی به تناسب سوابق بیمه ای به طور مجزا و مطابق بند ت این ماده با صدور احکام مربوط محاسبه و توسط صندوق ذی ربط پرداخت می شود.

ج- صندوق های بازنشستگی ذی ربط مکلفند به بیمه شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی نمایند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت کنند.

چ – بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات مزایا و انجام تعهدات مربوط که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده می باشند.

 تبصره 1 – صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرائی ذی ربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه شده و انجام اقدامات لازم در این رابطه می باشند.

 تبصره 2 – سوابق بیمه ای افرادی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفاء، اخراج ترک خدمت انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت و تسویه کامل نموده اند مشمول مقررات این ماده نمی باشند.

 تبصره 3 – مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

ماده 7 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت کامل مستمری بیمه شدگان موضوع ماده (6) این قانون زیر ساخت های اجرائی لازم را از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان فراهم نماید به نحوی که هر یک از صندوق های بیمه گر به تناسب مدت پرداخت حق بیمه سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول پرداخت نماید.

تبصره – کلیه صندوق های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه پردازی بیمه شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند وزارت مزبور مکلف است زیر ساخت لازم را برای اطلاع فرد ذی نفع از سوابق خود فراهم نماید.

ماده 8 – آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9 – قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 8665/6/72 و ماده (1) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 8666/10/27 نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/02/13 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف