سبک زندگی

دریافت حکم کارگزینی فرهنگیان بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1401/1/9 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1395- و جزء¬های (1)، (2)، (4)، (8) و (12) بند (الف) و بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تصویب کرد:

تعیین ضریب افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و بازنشستگان دولت

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنج (57,305) ریال تعیین می شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1402 به میزان چهارهزار و بیست و چهار (4,024) ریال تعیین می شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1402 بر اساس ضریب ریالی سه هزار و هفتصد و نود و چهار (3,794) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/09/1384 هیات وزیران محاسبه و پرداخت می شود.

3- افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1402 به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 تعیین می¬شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393- الزامی است.

4- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

تبصره 1– در اجرای جزء (1) بند (ح) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله بر مبنای طرح های طبقه بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام های پرداخت مربوط را در چهارچوب تبصره ماده مذکور، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

تبصره 2- نظام های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تأیید شورای حقوق و دستمزد می رسد.

5-  (اصلاحی 1402/5/4) در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد (20%) افزایش یافه و به شرح زیر تعیین می شود:

الف- برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مشمولان قانون مزبور و نیز بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29.658.000) ریال.

ب- برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد (16.034.400) ریال.

تبصره 1- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1402 با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29.658.000) ریال کمتر شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یاد شده به مبلغ مذکور مابه التفاوت آن تا مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29.658.000) ریال به سقف تعیین شده، اضافه خواهد شد.

تبصره 2- حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق العاده های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند معادل دویست و هفت میلیون و ششصد و شش هزار (207.606.000) ریال است.

تبصره 3 (اصلاحی 1402/5/4)- در هر صورت رعایت حداقل مبلغ حکم کارگزینی موضوع بند (6) این تصویب نامه در خصوص کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.»

عناوین اقلام پرداختی مشابه موضوع این تبصره در چهارچوب جزء (1) بند (ح) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور مشخص شده و از تاریخ تصویب شورای حقوق و دستمزد لازم الرعایه است.

6- (اصلاحی 1402/5/4) در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب 08/08/1401) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79.270.800) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (79.270.800) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402» در احکام درج می شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می شود.

تبصره 1- (اصلاحی 1402/5/4) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می شود. این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی است .

تبصره 2- مبلغ ریالی «تفاوت تطبیق های موضوع تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و بند (الف) جزء (1) بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» همانند سال 1401 معادل مبالغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال 1400 بر مبنای مفاد تصویب نامه شماره 17799‏/ت58708هـ مورخ 21‏/2‏/1400 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن در حکم حقوق بدون تغییر باقی مانده و مشمول افزایش ضریب سال 1402 نمی شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 اعمال و به صورت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می شود.

7- حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، بیست درصد (20%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش می یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور با اعمال امتیازات جزء (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به نسبت سی سال خدمت، از هفتاد میلیون و هشتصد هزار (70.800.000) ریال کمتر نباشد.

8- در اجرای جزء (3) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با توجه به مفاد ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب (2280) و (1050) و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (16) قانون فوق الذکر به ترتیب به میزان نه میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست(9.174.720) ریال و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و دویست (4.225.200) ریال تعیین می-گردد.

9- مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ماده (38) و (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معادل حکم حقوقی شهید تعیین می شود. بر این اساس به نسبت مدت کارکرد برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان کمتر یا برابر حداقل دریافتی موضوع بند 5 این مصوبه است، به نسبت مدت کارکرد، به میزان هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (79.270.800) ریال و برای والدین شهدایی که حکم حقوقی ایشان مشمول تفاوت تطبیق موضوع بند 5 نیست معادل حکم حقوقی ایشان پرداخت خواهد شد.

10- در اجرای بند (ل) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازوکار پرداخت حق محرومیت از مطب به افراد موصوف با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

دریافت حکم کارگزینی فرهنگیان بازنشسته سال 1401

برای دریافت حکم کارگزینی فرهنگیان بازنشسته با کد پرسنلی بایستی به درگاه پیشخوان وزارت آموزش و پرورش به آدرس https://fish.medu.ir مراجعه کنید. و با وارد کردن کد پرسنلی ئو تکمیل کد امنیتی وارد سایت شوید.

پس از ورود به پورتال شخصی خود، می توانید با ورود به قسمت دریافت حکم کارگزینی، حکم کارگزینی خود را دریافت نمایید.

بخوانید

در این پست با آموزش مرحله به مرحله نحوه دریافت فیش حقوق بازنشستگان کشوری، تامین …

دریافت حکم کارگزینی بازنشستگان تامین اجتماعی

برای دریافت حکم مستمری بگیران تامین اجتماعی ابتدا وارد آدرس https://account.tamin.ir/auth/login شوید.

مشاهده حکم کارگزینی بازنشستگان تامین اجتماعی

کد ملی (همان نام کاربری) و رمز عبور خود را وارد کنید. ( در صورت فراموشی رمز عبور رو گذرواژه را فراموش کرده ام بزنید) در صفحه باز شده کد ملی خود را وارد کرده و روش بازنشانی گذر واژه را روی پیامک قرار دهید.

کد تایید جهت تغییر رمز عبور به شماره موبایل شما ارسال خواهد شد.

پس از دریافت کد را در فیلد کد احراز هویت وارد کنید تا به مرحله گذرواژه جدید منتقل شده و رمز عبور جدید خود را وارد کنید. ( حتما رمز را روی کاغذ یا جای مطمئن ذخیره کنید.

پس از تغییر گذرواژه به صفحه https://account.tamin.ir/auth/login برگردید و کد ملی و رمز عبور جدید خود را وارد کنید. پس از ورود به پنل کاربری خود در منو بالای سایت روی مستمری بگیران —-> حکم مستمری بگیران ——–> مشاهده حکم مستمری بگیران کلیک کنید. (مطابق تصویر زیر)

در صفحه باز شده شماره مستمری سال و ماه مدنظر خود را انتخاب کنید.