سبک زندگی

تمکین مرد در پرداخت مهریه زن باید مدنظر قرار گیرد

: اخبار و اطلاعیه ها

دینا » خانواده » ازدواج » تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین

“;

myFunction();

}
else
{ alert(“اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید”);
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=xmlhttp.responseText;
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=”;
document.getElementById(‘payam’).innerHTML=”
}
}
}

xmlhttp.open(“GET”,”https://www.heyvalaw.com/inc/comments.php?q=”+str+ “&name2=” +str2+ “&text2=” +str3+ “&idcc=” +str4+ “&hiddenrid=” +str5+ “&t1=” +str6,true);
xmlhttp.send();
}

دیدگاهتان را بنویسید