نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟؟

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار

نشود (بر خلاف تعهد) نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع (ملک فروخته شده) بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

کلمات کلیدی :

الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی
الزام فروشنده به تحویل مبیع
الزام فروشنده به فک رهن
الزام فروشنده به فک پلاک
الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو
الزام فروشنده
    1
الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی    الزام به تنظیم سند رسمی از طرف فروشنده
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده
    2
الزام به تنظیم سند رسمی از طرف فروشنده        3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده        3
الزام فروشنده به تحویل مبیع    دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع
نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع
    2
دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع    نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع
    3
نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع        3
الزام فروشنده به فک رهن        2
الزام فروشنده به فک پلاک        2
الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو        2
الزام فروشنده    الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی
الزام فروشنده به تحویل مبیع
الزام فروشنده به فک رهن
الزام فروشنده به فک پلاک
الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو
الزام فروشنده
    2
الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی    الزام به تنظیم سند رسمی از طرف فروشنده
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده
    3
الزام فروشنده به تحویل مبیع    دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع
نمونه دادخواست الزام فروشنده به تحویل مبیع
    3
الزام فروشنده به فک رهن        3
الزام فروشنده به فک پلاک        3
الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو        3
الزام فروشنده    الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی
الزام فروشنده به تحویل مبیع
الزام فروشنده به فک رهن
الزام فروشنده به فک پلاک
الزام فروشنده به تنظیم سند خودرو
الزام فروشنده
    3        Level
تنظیم سند رسمی    تنظیم سند رسمی خودرو
تنظیم سند رسمی سرقفلی
تنظیم سند رسمی اجاره
تنظیم سند رسمی به انگلیسی
اظهارنامه تنظیم سند رسمی
شرایط تنظیم سند رسمی
دادخواست تنظیم سند رسمی
مراحل تنظیم سند رسمی
چگونگی تنظیم سند رسمی
    1
تنظیم سند رسمی خودرو    الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
    2
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو    الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در صورت تعاقب ایادی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ماشین
نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ماشین
    3
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو        3
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو    نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ماشین
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ماشین
    3
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ماشین
نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
    3
هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو        3
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو        3
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو        3
تنظیم سند رسمی سرقفلی    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
    2
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
    3
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
    3
الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی        3
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی    دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
    3
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی        3
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی        3
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی        3
تنظیم سند رسمی اجاره    الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
    2
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره    الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
    3
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی    دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
    3
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره    الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
    3
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی        3
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره        3
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره        3
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره        3
تنظیم سند رسمی به انگلیسی        2
اظهارنامه تنظیم سند رسمی    اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم
نمونه اظهارنامه تنظیم سند رسمی
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک
    2
اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم        3
نمونه اظهارنامه تنظیم سند رسمی    نمونه اظهارنامه تنظیم سند رسمی ملک
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
نمونه اظهارنامه جهت تنظیم سند رسمی
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک
    3
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی    اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک
    3
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو    نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
    3
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو        3
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی    نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک
    3
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
    3
اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک    نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک
    3
نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی ملک    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی زمین
    3
شرایط تنظیم سند رسمی    نحوه تنظیم سند رسمی
شرایط الزام به تنظیم سند رسمی
شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
    2
نحوه تنظیم سند رسمی    چگونگی تنظیم سند رسمی
نحوه تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی
نحوه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
نحوه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
روش تنظیم سند رسمی
نحوه الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه نوشتن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی
    3
شرایط الزام به تنظیم سند رسمی    شرایط دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
    3
شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی    ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
    3
دادخواست تنظیم سند رسمی    نمونه دادخواست تنظیم سند رسمی
دادخواست الزام تنظیم سند رسمی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
    2
نمونه دادخواست تنظیم سند رسمی    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی زمین
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
    3
دادخواست الزام تنظیم سند رسمی    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ماشین
نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ماشین
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع        3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ورثه
    3
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره    نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
    3
مراحل تنظیم سند رسمی    مراحل الزام به تنظیم سند رسمی
مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
روش تنظیم سند رسمی
    2
مراحل الزام به تنظیم سند رسمی    نحوه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه نوشتن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
    3
مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی        3
روش تنظیم سند رسمی    مراحل تنظیم سند رسمی
چگونگی تنظیم سند رسمی
نحوه تنظیم سند رسمی
    3
چگونگی تنظیم سند رسمی    چگونگی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
نحوه تنظیم سند رسمی
روش تنظیم سند رسمی
    2
چگونگی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی    نحوه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
نحوه تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی
    3
نحوه تنظیم سند رسمی    چگونگی تنظیم سند رسمی
نحوه تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی
نحوه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
نحوه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
روش تنظیم سند رسمی
نحوه الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه نوشتن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی
    3
روش تنظیم سند رسمی    مراحل تنظیم سند رسمی
چگونگی تنظیم سند رسمی
نحوه تنظیم سند رسمی
    3

دیدگاهتان را بنویسید