سبک زندگی

فرم دادخواست مهریه + راهنمای جامع

نمونه دادخواست مهریه

مهریه یکی از ملاک هایی است که در قانون برای پشتیبانی از حقوق زن قرار گرفته است که بدین ترتیب زن می تواند نسبت به باز پس گیری حق خود که همان مهریه است اقدام کند.

برای مطالبه مهریه می بایست نمونه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه محل سکونت یکی از طرفین ارائه شود تا نسبت به بررسی آن اقدام شود. بسیاری از افراد اقدام به گرفتن مهریه بعد فوت همسرشان می‌کنند که دارای شرایط و قوانین خاص خودش است و بهتر است با وکیلان مجرب در این زمینه مشورت کنند. به طور کلی افراد در موقعیت های گوناگونی اقدام به دادخواست طلب مهریه می کنند که انواع این دادخواست ها در ادامه آورده شده است.

در نوشتن دادخواست مهریه رعایت برخی نکات جزئی و اصلی بسیار قابل توجه و مهم است. از این رو ادبیات و نوشتن دادخواست مهریه اهمیتی دو چندان می یابد. برای ارائه دادخواست مهریه می توانید از نمونه های زیر کمک بگیرید و یا در صورتی که مورد شما جزئیات و نکات بیشتری را در برمی گیرد با مراجعه به وکیل مهریه از وی برای نگارش آن کمک بگیرید.

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید
09122805791

صدورقرار تامین مهریه وتوقیف اموال خوانده به میزان مهریه (نمونه دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار می رساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید. باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه مورد استدعاست.

باتشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مطالبه مهریه وتامین خواسته (نمونه دادخواست مهریه)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز وبدواصدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی (مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه و همچنین اتخاذ تصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائر به وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم، که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین و توافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست اتخاذ تصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائر به وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مهریه  (۲)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ ……… باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه می باشد فلذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۷۶ آیین نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به میزان / ریال وفق تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه و جمیع خسارات و هزینه دادرسی درحق اینجانب مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مهریه به قیمت روز

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً اینجانب در تاریخ … به موجب عقدنامه ی شماره ی … به عقد دائم خوانده درآمدم. با عنایت به این که مهریه ی اینجانب مبلغ … ریال تعیین گردیده است، نظر به حدوث نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصره ی الحاقی به ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی و بند ب از ماده ی ۱۰۸ و مادهی ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنایت به احتمال نقل و انتقال اموال از سوی خوانده مستند به بند ب از مادهی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه 

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهی اینجانب مقدار … سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً به استحضار عالی میرسانم اینجانب به موجب عقدنامه ی رسمی شماره ی …. به زوجیت خوانده درآمدم. مبلغ … ریال به عنوان مهریه ام قرار داده شده است. نظر به این که بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغییر شاخص قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریه ام استنکاف ورزیده است مستند به تبصره ی الحاقی به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت مهریه با محاسبه ی آن به قیمت روز بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از پرداخت هزینه ی دادرسی مستند به ماده ی ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت هزینه ی دادرسی دعوای مطروحه را خواستارم.

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی 

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامه ی شماره ی … در تاریخ … با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ … به موجب طلاقنامه ی شماره ی … خوانده را طلاق داده م و نظر به این که در عقدنامه ی مذکور مهریه ی خوانده مقدار … تعداد … سکه بهار آزادی، و یا مبلغ … ریال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در تاریخ … به موجب رسید عادی مورخ … ، گواهی گواهان … ، سند رسمی شماره ی … ، تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کرده ام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق داده ام در حالی که ایشان به موجب ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف مهریه بوده است لذا مستند به ماده ی مرقوم و ماده ی ۲۶۵ قانون استنادی صدور حکم بر محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ … ریال، تأدیه ی مقدار … سکه بهار آزادی را که بدون استحقاق دریافت داشته است، خواستارم.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی ( نمونه دادخواست مهریه)

صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری کرده و تمکین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اکنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه دادخواست پرداخت اقساطی مهریه 

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

با توجه به این که اینجانب به موجب دادنامه ی شمارهی ……. صادرشده از آن دادگاه به پرداخت …… ریال وجه نقد بابت مهریه در حق خوانده محترم محکوم شده ام، نظر به این که اینجانب کارمند اداره …..، کارگر شرکت ……، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ …… ریال است؛ لذا توان پرداخت محکوم به را به صورت یکجا ندارم؛ لذا صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب از پرداخت دفعی محکوم به و صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه به صورت اقساط را درخواست میکنم.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامه شماره ….. صادره در دفتر خانه شماره ………… شهرستان ……………. در تاریخ ………… به عقد دائم خوانده درآمده ام و با توجه به این که مهریه اینجانب مقدار ….. سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است و با توجه به این که خوانده قصد دارد برای فرار از پرداخت بدهی خود به اینجانب مبادرت به انتقال اموال و دارایی خود نماید مستند به ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین مهریه را استدعا دارم. نظر به این که مهریه در معرض تضییع است اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادی درخواست می نمایم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقدیم خواهد شد.

با تشکر

امضاء خواهان

 


نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید
09122805791

با استفاده از نمونه دادخواست مهریه های فوق الذکر می توانید اقدام به نگارش یک دادخواست و ارائه آن به دادگاه کنید و به این ترتیب نسبت به مطالبه مهریه اقدام کنید.

در بسیاری از موارد دادخواست مهریه به دلیل عدم تمایل به ادامه زندگی ارائه می گردد که در ادامه وارد مراحل درخواست طلاق می شود. در این مورد بهتر است که با مراجعه به وکیل خانواده یا وکیل مهریه مناسب نسبت به طی روند صحیح اقدام کنید.

یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای تجربه کافی در پرونده های خانواده است می تواند موکلین را درباره دعاوی پیش آمده به خوبی راهنمایی و حمایت کند.

قدم اول برای مطالبه مهریه چیست؟

برای مطالبه مهریه می بایست نمونه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه محل سکونت یکی از طرفین ارائه شود تا نسبت به بررسی آن اقدام شود.

در نوشتن دادخواست مهریه چه مسائلی مهم است؟

در نوشتن دادخواست مهریه رعایت برخی نکات جزئی و اصلی بسیار قابل توجه و مهم است. از این رو ادبیات و نوشتن دادخواست مهریه اهمیتی دو چندان می یابد.

برای نوشتن یک دادخواست مهریه از چه کسی می توان کمک گرفت؟

برای ارائه دادخواست مهریه می توانید از نمونه های آورده شده در مقاله کمک بگیرید و یا در صورتی که مورد شما جزئیات و نکات بیشتری را در برمی گیرد با مراجعه به وکیل مهریه از وی برای نگارش آن کمک بگیرید.


پس از صدور رای و ابلاغ آن و گذشت مدت اعتراض یا واخواهی و قطعیت یافتن حکم اگر زوج جهت اجرای حکم اقدام ننماید ، زوجه می تواند طی لایحه ای صدور اجرائیه را از شعبه صادر کننده درخواست نماید در این صورت مطابق ماده 6 اجرائیه صادر و به زوج ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید در صورت عدم مراجعه زوج برای اجرای حکم در این مدت ، زوجه کتبا تشکیل پرونده اجرایی را درخواست می کند و اموال وی را معادل مهریه برای توقیف معرفی می نماید .

در این برگ حکم اجرائیه مهریه بررسی شده است اگر به وکیل خانواده مورد اعتماد در این باب نیاز دارید با شماره های مدرج در سایت تهران وکیل تماس بگیرید

  1. مدارک مورد نیاز برای اثبات اعسار شامل :
  2. اعسار دونوع است :

پرونده اجرایی توسط دادورز یا مدیر اجرایی با کلاسه اجرایی تشکیل می شود و ابلاغیه مجدد برای زوج صادر می شود و به زوجه داده می شود تا به کلانتری مربوطه تحویل دهد و ابلاغ صورت گیرد . زوجه باید گزارش کلانتری مبنی بر ابلاغ یا عدم امکان ابلاغ را به دادورز تحویل دهد .

در صورتی که زوج همچنان مراجعه نکرده و اقدام به اجرای حکم نکند به درخواست زوجه اموال وی توقیف شده یا برگه جلب صادر می شود در صورتی که مالی از وی توقیف  شده باشدد به مزایده گذاشتن آن به زوج ابلاغ می شود در این صورت اگر زوج اعتراض نکند طبق قانوون آگخهی مزایده انجام می شود و از مبلغ فروش به میزان مهریه به زوجه پزداخت می شود .

اگر مردی مهریه زن را پرداخت نکند زن به دادگاه دادخواست مهریه را می دهد . دادگاه وارد رسیدگی می شود و حکم صادر می کند . پس از صدور حکم اگر مرد مهریه  را پرداخت نکند  بنا به درخواست زن به دادگاه ماده 2 نحوه محکومیت های مالی را اعمال می کند و زوج را راهی زندان می کند و تا زمانی که به دادخواست اعسار زوج در زندان رسیدگی نشود در زندان باقی می ماند . رسیدگی به دادخواست اعسار مطابق قانون خارج از نوبت و به صورت فوق العاده است

حکم اجرائیه مهریه

مدارک مورد نیاز برای اثبات اعسار شامل :

1 -برگه قضایی دادخواست

2- استشهادیه محلی

3- مدارک اثبات کننده  وضعیت مالی معسر همچون فیش حقوقی یا هر چیز دیگر . کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه .

در فرم دادخواست باید مشخصات زوج و زوجه نوشته شود و شماره پرونده و شماره دادنامه ذکر شود بعد از تنظیم دادخواست باید استشهادیه تهیه شود و امضاء همه افراد شاهد در آن باشد در نظر داشته باشید که به هیچ وجه افراد امضا کننده نباید از فامیل و اقوام  نزدیک معسر باشند .

پس از تکمیل فرم قضایی و استشهادیه مذکور مراتب به امضای می رسد و ضمیمه کردن باقی مدارک برای باطل کردن تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضایی صادر کننده حکم مهریه ارجاع می شود .

پس از این ، وقت رسیدگی تعیین می شود و سپس احضار خواهان و خوانده و شهود مطرح می شود البته معسر می تواند حضور داشته یا لایحه تقدیم دادگاه کند و یا وکیل خود را به عنوان نماینده بفرستد و عدم حضور وی مشکلی پیش نمی آورد اما عدم حضور خواهان یا عدم تقدیم لایحه از طرف وی ، دادخواست خواهان رو خواهد شد پس از صدور حکم و مشخص شدن اقساط ماهیانه یا حتی اثبات اعسار کامل و قطعی شدن حکم دیگر بازداشت فرد معسر امکان پدیر نیست ، اما اگر مبلغ اقساط ماهیانه پرداخت نشود مورد پیگرد اجرای احکام قرار گرفته و ممکن است بازداشت شود .

نکته : بنابر ماده 20 قانون اعسار : مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه صادر کننده رای است که در ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است و دعوای اعسار در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد .

معسر کسی است که به دلیل نداشتن دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به اموال و دارایی ها قادر به پرداخت بدهی اش نیست

حکم اجرائیه مهریه

اعسار دونوع است :

1-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

2- اعسار از پرداخت محکوم به

مطالب مرتبط

زمان لغو حکم تخلیه موجر و مستا...


زمان لغو حکم تخلیه موجر و مستا…


مشاوره حقوقی ملکی359 views

نمونه حکم طلاق / عسر و حرج


نمونه حکم طلاق / عسر و حرج


مشاوره حقوقی خانواده1373 views

گرفتن مهریه چقدر زمان می برد


گرفتن مهریه چقدر زمان می برد


مشاوره حقوقی خانواده23440 views


قرار تأمین خواسته عادی مهریه


مشاوره حقوقی خانواده200 views


ابلاغ حکم قطعی حق کسب و پیشه


پرسش و پاسخ حقوقی210 views


صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت…


مشاوره حقوقی خانواده134 views


رأی وحدت رویه جرم فرار از دین …


مشاوره حقوقی خانواده4991 views


مراحل اعسار مهریه + مدرک + نمو…


مشاوره حقوقی خانواده1750 views


در حال حاضر برای مطالبه مهریه ابتدا بایستی به دفتر ازدواجی که عقد در آن انجام شده است مراجعه نمایید. پس از مراجعه به دفتر ازدواج لازم است فرم تقاضانامه صدور اجراییه مهریه را تکمیل و تحویل دفتر ازدواج نمایید.

 

توجه شما را به نمونه فرم درخواست تقاضانامه صدور اجراییه مهریه جلب می نماییم.

 

 

 فرم تقاضانامه صدور اجراییه مهریه

فرم درخواست اموال و ممنوع الخروجی زوج

 

نمونه تقاضانامه صدور اجراییه مهریه

 

 

 

 

فرم درخواست استعلام اموال و ممنوع الخروجی زوج

 

 

جهت مشاوره در خصوص مهریه و تکمیل اجراییه با ما تماس بگیرید.22350512