سبک زندگی

فرم دادخواست ضرر و زیان + راهنمای جامع

فهرست

 1. برای مطالبه خسارت سه رکن باید اثبات شود 
 2. نحوه مطالبه ‏خسارت
 3. تعیین میزان خسارت توسط قانون 
 4. تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی 
  1. تعیین میزان ارش
  2. اجرت‌المثل ‏
  3. میزان ضرروزیان ناشی ازجرم
 5. انواع خسارت قابل مطالبه
  1. خسارات دادرسی
  2. هزینه های دادرسی
  3. حق‌ الوکاله وکیل
  4. هزینه‌های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات  دعوا یا دفاع لازم است
  5. حق ‌الزحمه کارشناسی
  6. هزینه تحقیقات محلی
  7. خسارت ممکن الحصول

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منقول) مشخصات

مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل

محل اقامت| شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک – کدملی

خواهان مشخصات

خواندگان | مشخصات ۱- شهرداری ۲- شرکت مخابرات

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خواندگان به جبران خسارات وارده مقوم بر………….. ریال با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست |۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیمه نامه دادخواست ۳) نظر کارشناس تأمین دلیل فتوکپی مصدق نامه شماره……….. ۵) ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان………………………………………..

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد: مقدمتا معروض میدارد:

حسب محتویات پرونده کلاسه………….. به خواسته تأمین دلیل مطروحه در حوزه………………… شورای حل اختلاف……………………. به جهت احراز علت وقوع حادثه و جلب نظر کارشناس، اگر چه در نظریه ابرازی که به شماره……………. ثبت در دفتر شورا گردیده تقصیر را متوجه خواندگان به نحو اشتراک دانسته با ابهامی که در نظریه کارشناس موجود بود در مقام اخذ توضیح در جلسه مورخ……………..این ابهام مرتفع و وقوع حادثه و علت تامه را عدم ترسیم دیواره حوضچه اعلام شده و در صورتی که ترمیم به عمل می آمد خسارات وارده و به اعتبار دیگر، برخورد وسیله خواهان حادث نمی گردید.

نظریه کارشناس تأمین دلیل به نظر با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتی نداشته و برای دادگاه می تواند قابلیت پیروی را داشته باشد.

 

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

با وصف فوق دعوی موکل به دلایل ذیل وارد و واجد اعتبار قانونی است:

۱) با مفروض بودن علت وقوع حادثه و آن عدم ترمیم دیواره حوضچه مخابرات اگر چه حوضچه موصوف از ناحیه مخابرات جهت توسعه منصوبات احداث گردیده و لیکن حسب قرارداد منعقده ما بین خواندگان که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست گردیده ترمیم کانال های مخابراتی پس از تحویل به عهده شهرداری در مورخ ……. در جلسه دادرسی و نامه شماره ……….. شرکت مخابرات به شهرداری همگی مؤید آن است که امر تحویل صورت پذیرفته زیرا شهرداری……. در پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته به شماره ……. ضابطه تحویل را اعلام احداث حوضچه دانسته و به مخابرات اعلام داشته پس از حفاری نتیجه را به شهرداری اعلام تا نسبت به مرمت حوضچه اقدام گردد که در ما نحن فیه این اعلام صورت پذیرفته، مهمتر آنکه نماینده شهرداری علت عدم مرمت را به دلیل وجود نقص در اقدامات شرکت مخابرات که پس از بازرسی کاشف گردیده دانسته است. ۲) رابطه علیت تام بین وقوع حادثه و عدم ترمیم که ناشی از ترک فعل شهرداری بوده موجود است و قرارداد منعقده از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که بین متعاقدین لازم الاتباع می باشد. اگر چه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری و غیره……را که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده میداند و لیکن در همان مقررات هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور می باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه قرار داده شده است.

۳) در ما نحن فیه ترک فعل که منجر به خسارت گردیده انصافا و منطقا نمی توان آن را تقصیر شخص مستخدم تلقی نمود و بین خسارت و شخص خاص نمی توان ارتباط لازم و کافی برقرار کرد و از طرفی خسارت در اثر قوای قهریه و فورس ماژور نیز نبوده در نتیجه جبران به عهده شهرداری |می باشد.

۴) مضافه ماده مرقوم منحصرا افعال کارکنان را که موجب ایجاد خسارت گردیده مسئول آن را  تعیین نموده؛ به معنی دیگر، ترک فعل که موجب ایجاد خسارت گردیده مشمول آن نبوده و از آن  خروج موضوعی دارد . در نتیجه می بایست به عمومات مراجعه نمود و مسئولیت نهایی بر عهده خوانده ردیف اول بوده که به لحاظ عدم انجام تعهد و ترک فعل که در قرارداد منعقده انجام آن شرط گردیده مورد تعهد وی بوده و سبب ایجاد خسارت به موکل را فراهم نموده است.

بناء به مراتب و معنونه در فوق:

و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و به موجب مستفاد از روح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ رسیدگی و استماع خواسته و  در ما نحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

براساس قوانین ایران هرکس بدون مجوز،عمداً یا درنتیجه  بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی  یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که  به‌ موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید  که موجب ضررمادی یا معنوی شخص دیگرشود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود وهمچنین  درصورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد ،ولی او آن را انجام نداده یا درانجام آن تأخیرداشته باشد.                                                    

برای مطالبه خسارت سه رکن باید اثبات شود 

 • • وجود ضرر

 • • ارتکاب فعل زیان بار

 • • ‏رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده

میزان خسارت ازطریق قانون یا مرجع قضائی تعیین می شود .‏

نحوه مطالبه ‏خسارت

شخص زیان دیده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی وارائه ادله ومدارک، دادخواست مطالبه ‏خسارت راثبت ودادخواست به دادگاه ارجاع می شود.‏                                                                  متقاضی باید درشرح دادخواست مطالبه خسارت، دلیل دعوا ومبلغ ‏جبران خسارت را درتاریخ مورد نظریا درخواست تعیین آن توسط کارشناس را قید نماید وهزینه نهایی ‏به هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل اضافه می شود.‏

 • تعیین میزان خسارت توسط قانون 

قانون گذارمیزان خسارت را تعیین کرده است ودادگاه مکلف است به همان مقدارکه درقانون تعیین شده ،محکوم کند ومشخص ومقطوع می‌باشد وتوافق طرفین بیش ازمقدار قانونی آن قابل اجرا نمی باشد. مانند خسارت هایی ناشی از:

 • عدم انجام تعهد یا تأخیر درانجام تعهد
 • خسارت ازباب تسبیب یا ‏مباشرت
 • دیات درقانون مجازات اسلامی
 • تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی 

قانون گذاردرمواردی تعیین میزان خسارت را با جلب نظرکارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است مواردی مانند :

 • تعیین میزان ارش

ارش دیه غیر مقدراست که میزان آن در شرع تعیین نشده است وبراساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ‏ دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت ‏و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده ، با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر ‏کارشناس میزان آن را تعیین می کند.                                                                       قضات باید با در نظر گرفتن نظر کارشناس ‏پزشکی قانونی ومیزان خسارتی که به فرد وارد شده ، مبلغ ارش را محاسبه کند .

 • اجرت‌المثل ‏

اجرت المثل  می تواند بهای کاری باشد که یک فرد انجام داده یا خسارت ناشی از استفاده ازمال شخص دیگر .

 • میزان ضرروزیان ناشی ازجرم

خساراتی که دراثرارتکاب جرم برفرد وارد شده وبزه دیده باید با دلایل ومستنداتی که داردآن را  دردادگاه اثبات کند.شاکی می تواند با تقدیم شکواییه و قبل ازاعلام ختم دادرسی یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند ‏

براساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی «دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن رابا توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد …»

ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی:  در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند ‏میزان ‏خسارت را درمورد زیرتخفیف دهد:‏       

‏1. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده ‏باشد.‏      

‏2. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب ‏عسرت ‏و تنگدستی واردکننده زیان شود.‏ 

‏3. وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن ‏آن ‏کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد. ‏

انواع خسارت قابل مطالبه

 • خسارات دادرسی

 • هزینه های دادرسی

 • حق‌ الوکاله وکیل

 • هزینه‌های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات  دعوا یا دفاع لازم است

 • حق ‌الزحمه کارشناسی

 • هزینه تحقیقات محلی

 • خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد خوانده می تواند در صورت عدم ذی حقی خواهان ادعای خسارت نماید.

 • خسارت ممکن الحصول

منافع  ممکن ‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد.این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند وچنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند و تشخیص ممکن الحصول بودن وقابل مطالبه بودن منافع برعهده قاضی رسیدگی کننده می باشد .                                                                                        براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص  دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم‏  ‏     ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏ ‏

خواسته یا موضوع ‏      مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مقوم به …………… ریال با جلب ‏نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی

دلایل و منضمات ‏         ‏۱- دادنامه کیفری ۲- تأمین دلیل ۳- گزارش پلیس ۴- استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:‏

خوانده طی اقدام مجرمانه‌ای منجر به ورود خسارت………… اینجانب شده است که پس از ‏شکایت اینجانب در دادسرای ناحیه ………….. پرونده‌ای به شماره کلاسه…………… ‏تشکیل و النهایه پس از صدور قرار مجرمیت دادنامه‌ای به شماره ………….. از دادگاه کیفری ‏دو شعبه ………….. محکومیت وی بر جرم …. صادر شده است و این حکم طی دادنامه ‏شماره ………. دادگاه تجدیدنظر ابرام و تأیید شده است.                                                  ‏با وجود اجرای حکم محکومیت کیفری علیه خوانده  ، نظر به اینکه مسبب این نوع خسارات به ‏استناد دادنامه کیفری خوانده می‌باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ‏جبران ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی ‏مورد تقاضا است.‏

 

 

 

مطالب مرتبط


تعیین و مطالبه اجرت المثل ایام…


مشاوره حقوقی ملکی1979 views

وکیل دعاوی ملکی + بهترین + متخ...


وکیل دعاوی ملکی + بهترین + متخ…


مشاوره حقوقی ملکی114 views

توهین به اشخاص یا مقدسات توسط ...


توهین به اشخاص یا مقدسات توسط …


مشاوره حقوقی کیفری134 views

مجازات توهین به رئیس جمهور یا ...


مجازات توهین به رئیس جمهور یا …


مشاوره حقوقی کیفری496 views

نمونه رای دادگاه عمومی / اعسار...


نمونه رای دادگاه عمومی / اعسار…


پرسش و پاسخ حقوقی973 views


مطالبه وجه انجام امور ساختمانی


مشاوره حقوقی ملکی164 views


دادخواست الزام به پرداخت خسارت…


مشاوره حقوقی کیفری245 views


طلاق به لحاظ ابتلاء یکی از زوج…


مشاوره حقوقی خانواده187 views


اولین اقدام در جهت طرح یک دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و دادگاه ها تنظیم و تقدیم دادخواست است. اگر چه مطابق با مواد قانون آیین دادرسی کیفری طرح شکایت نزد دادگاه کیفری به موجب درخواست و بدون فرم خاص دادخواست امکان پذیر است اما در موارد بسیاری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیازمند تقدیم دادخواست و اصول خاص دادخواست نویسی در قانون آیین دادرسی مدنی است.تمامی دعاوی حقوقی برای طرح در دادگاه نیازمند طی مرحله ی نخستین و مهم تقدیم دادخواست هستند.مطابق با قانون منظور از دادخواست برگه مخصوصی است در قالب و فرم چاپی خاص برای طرح دعوای حقوقی توسط شخص خواهان تنظیم می شود. با توجه به اهمیت تنظیم دادخواست در این مقاله قصد داریم شما را با اصول لازم در دادخواست نویسی و اهمیت برخورداری از وکیل برای نوشتن دادخواست آشنا کنیم.

تنظیم دادخواست حقوقی

مطابق با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی به دعوا و یک پرونده حقوقی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و دادگاه بدون تقدیم دادخواست به طرح دعوای اشخاص ترتیب اثر نخواهد داد. به طور کلی دادخواست برگه مخصوصی برای طرح دعوا و درخواست از دادگاه حقوقی صالح است که از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر منطقه قابل تهیه است. تنظیم دادخواست به عنوان اولین گام در طرح دعوای حقوقی از اهمیت به سزایی برخوردار است و لازم است شرایط شکلی خاص و قانونی در تنظیم آن رعایت شود در غیر این صورت دادخواست شما پذیرفته نخواهد شد و چنین امری به معنای طرح مجدد دادخواست و هزینه ی مجدد است به همین جهت است که مشورت با وکیل برای نوشتن دادخواست کاملا ضروری به نظر می رسد.

بخوانید…
مهدور الدم کیست؟

انواع دادخواست

 • برای توضیح و تشریح انواع دادخواست لازم است توجه داشته باشید که دادخواست در معنای خاص خود منحصر به دعاوی حقوقی است و در دعاوی و شکایت های کیفری از درخواست یا شکواییه سخن گفته می شود که به منظور سهولت برای طرح شکایت بزه دیده قانون گذار تنظیم آن را در قالب فرم خاص ضروری ندانسته است. بنابراین پیش از طرح دادخواست لازم است به ابعاد دعوای خود توجه داشته باشید که ماهیتا این دعوا از نوع کیفری است یا حقوقی؟!

تشریح انواع دادخواست

 • طبیعتا برخورداری از وکیل برای نوشتن دادخواست می تواند در شناخت همه جانبه  ابعاد پرونده و تنظیم یک دادخواست صحیح و قانونی نقش مهمی داشته باشد.به طور کلی در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی باید توجه داشته باشید که دادخواست با توجه به نوع مرجع رسیدگی کننده و این امر که دعوا در حال حاضر در چه مرحله ای است، انواع مختلفی داشته باشد.
 • نوع دادخواست حسب مورد با توجه به این امر که مرجع صالح به رسیدگی برای مثال شورای حل اختلاف است یا دیوان عدالت اداری می تواند متفاوت باشد. همچنین دعاوی حقوقی مراحل مختلفی را پشت سر می گذرانند. ممکن است پرونده شما در مرحله تجدید نظر خواهی یا واخواهی یا اعاده دادرسی و… باشد. طبیعتا نوع دادخواست در هر یک از این مراحل کاملا متفاوت از دیگری است. از آن جا که در مراحلی مانند اعاده دادرسی پرونده شما در مرحله ی حساسی قرار دارد و شاید آخرین مرحله برای اعتراض به رای پیشین باشد. مستند سازی و ارائه جهات قانونی لازم در اعاده دادرسی در دادخواست اهمیت فوق العاده دارد‌. بنابراین شاید بهتر است در یک جمله بگوییم تنظیم دادخواست امری کاملا تخصصی است و لازم است از یک وکیل برای نوشتن دادخواست کمک بخواهید.
 •  نوع دیگری از دادخواست که در جریان دعوا اقامه شده تقدیم دادگاه صالح می شود با عنوان دادخواست طاری شناخته می شود و از نمونه های آن می توان به دادخواست ورود ثالث، جلب ثالث و تقابل اشاره کرد که طبیعتا یک وکیل مجرب به سبب آشنایی نسبت به هر یک از انواع دادخواست و محل تقدیم آن ها می تواند نقش مهمی در پیشبرد پرونده شما داشته باشد.

بخش های دادخواست

هر دادخواست حقوقی از بخش های مختلفی تشکیل شده است که در ذیل به طور خلاصه به هر یک اشاره می شود:

 • مشخصات خواهان: خواهان شخصی است که اقدام به طرح دعوای حقوقی در دادگاه می کند. در این بخش از دادخواست بایستی مشخصات خواهان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورت داشتن وکیل نام و مشخصات وکیل قید شود.
 • مشخصات خوانده: خوانده شخصی است که در حقیقت طرف دعوا است و خواهان علیه او نزد دادگاه طرح دعوا می کند. در این قسمت بایستی نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده در دادخواست قید شود.
 • تعیین خواسته: در این قسمت لازم است نوع خواسته به طور دقیق به همراه میزان آن ذکر شود.
 • پیوست مدارک مربوطه و مستندات مربوط به پرونده
 • شرح دادخواست: شرح کامل به همراه جزئیات از موضوع مورد نظر و خواسته خواهان
 • امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

بخوانید…
بررسی مجازات رانندگی در حالت مستی

نحوه تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست حقوقی نیازمند رعایت تشریفات و شرایط خاص قانونی است که در صورت عدم رعایت آن ها دادخواست با قرار های رد یا ابطال دادخواست مواجه می شود. امروزه و با پیشرفت خدمات الکترونیک تنظیم دادخواست از طریق ثبت نام در سامانه ثنا انجام می شود و قواعد ابلاغ دادرسی از این طریق دنبال می شود. علاوه بر رعایت شرایط خاص قانونی رعایت اصول نگارشی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین توصیه می شود پیش از تنظیم دادخواست از یک وکیل برای نوشتن دادخواست کمک بخواهید.

وکیل برای نوشتن دادخواست

امروزه با گسترش خدمات حقوقی در جامعه و توجه به اهمیت تنظیم دادخواست غالب موسسات حقوقی  به ارائه خدمات مشاوره حقوقی تنظیم دادخواست به شیوه ی حضوری و آنلاین می پردازند. چنین امری خود گویای اهمیت دادخواست نویسی و رعایت تشریفات خاص قانونی در تنظیم آن است. بنابراین توصیه می شود پیش از تنظیم دادخواست با یک وکیل برای نوشتن دادخواست مشورت کنید‌. یک وکیل مجرب با آگاهی از شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده می تواند راهنمای خوبی در تنظیم یک دادخواست صحیح و بدون نقص باشد و از اتلاف وقت و صرف هزینه ی دوباره جلوگیری کند.

نتیجه گیری برای همکاری وکیل برای نوشتن دادخواست شما عزیزان

اولین اقدام برای طرح دعوا حقوقی نزد دادگاه تقدیم دادخواست است.تنظیم دادخواست حقوقی بر خلاف شکواییه لازم است در فرم و قالب مخصوص انجام شود و دادگاه در صورت عدم رعایت شرایط خاص قانونی در تنظیم دادخواست به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین لازم است تنظیم دادخواست را به یک وکیل مجرب و متخصص بسپارید. موسسه حقوقی صدرا با برخورداری از وکلای مجرب حقوقی و کیفری آماده خدمت رسانی در امور تنظیم دادخواست و شکواییه به شما می باشد.