سبک زندگی

فرم دادخواست مطالبه خسارت + راهنمای جامع

فهرست

 1. برای مطالبه خسارت سه رکن باید اثبات شود 
 2. نحوه مطالبه ‏خسارت
 3. تعیین میزان خسارت توسط قانون 
 4. تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی 
  1. تعیین میزان ارش
  2. اجرت‌المثل ‏
  3. میزان ضرروزیان ناشی ازجرم
 5. انواع خسارت قابل مطالبه
  1. خسارات دادرسی
  2. هزینه های دادرسی
  3. حق‌ الوکاله وکیل
  4. هزینه‌های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات  دعوا یا دفاع لازم است
  5. حق ‌الزحمه کارشناسی
  6. هزینه تحقیقات محلی
  7. خسارت ممکن الحصول

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی (دعوی مالی منقول) مشخصات

مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل

محل اقامت| شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک – کدملی

خواهان مشخصات

خواندگان | مشخصات ۱- شهرداری ۲- شرکت مخابرات

وکیل یا نماینده قانونی | مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن | الزام خواندگان به جبران خسارات وارده مقوم بر………….. ریال با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست |۱) دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲) فتوکپی مصدق بیمه نامه دادخواست ۳) نظر کارشناس تأمین دلیل فتوکپی مصدق نامه شماره……….. ۵) ثانی دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان………………………………………..

سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد: مقدمتا معروض میدارد:

حسب محتویات پرونده کلاسه………….. به خواسته تأمین دلیل مطروحه در حوزه………………… شورای حل اختلاف……………………. به جهت احراز علت وقوع حادثه و جلب نظر کارشناس، اگر چه در نظریه ابرازی که به شماره……………. ثبت در دفتر شورا گردیده تقصیر را متوجه خواندگان به نحو اشتراک دانسته با ابهامی که در نظریه کارشناس موجود بود در مقام اخذ توضیح در جلسه مورخ……………..این ابهام مرتفع و وقوع حادثه و علت تامه را عدم ترسیم دیواره حوضچه اعلام شده و در صورتی که ترمیم به عمل می آمد خسارات وارده و به اعتبار دیگر، برخورد وسیله خواهان حادث نمی گردید.

نظریه کارشناس تأمین دلیل به نظر با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتی نداشته و برای دادگاه می تواند قابلیت پیروی را داشته باشد.

 

صفحه مخصوص ادامه شرح دادخواست

با وصف فوق دعوی موکل به دلایل ذیل وارد و واجد اعتبار قانونی است:

۱) با مفروض بودن علت وقوع حادثه و آن عدم ترمیم دیواره حوضچه مخابرات اگر چه حوضچه موصوف از ناحیه مخابرات جهت توسعه منصوبات احداث گردیده و لیکن حسب قرارداد منعقده ما بین خواندگان که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست گردیده ترمیم کانال های مخابراتی پس از تحویل به عهده شهرداری در مورخ ……. در جلسه دادرسی و نامه شماره ……….. شرکت مخابرات به شهرداری همگی مؤید آن است که امر تحویل صورت پذیرفته زیرا شهرداری……. در پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته به شماره ……. ضابطه تحویل را اعلام احداث حوضچه دانسته و به مخابرات اعلام داشته پس از حفاری نتیجه را به شهرداری اعلام تا نسبت به مرمت حوضچه اقدام گردد که در ما نحن فیه این اعلام صورت پذیرفته، مهمتر آنکه نماینده شهرداری علت عدم مرمت را به دلیل وجود نقص در اقدامات شرکت مخابرات که پس از بازرسی کاشف گردیده دانسته است. ۲) رابطه علیت تام بین وقوع حادثه و عدم ترمیم که ناشی از ترک فعل شهرداری بوده موجود است و قرارداد منعقده از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که بین متعاقدین لازم الاتباع می باشد. اگر چه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری و غیره……را که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده میداند و لیکن در همان مقررات هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور می باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه قرار داده شده است.

۳) در ما نحن فیه ترک فعل که منجر به خسارت گردیده انصافا و منطقا نمی توان آن را تقصیر شخص مستخدم تلقی نمود و بین خسارت و شخص خاص نمی توان ارتباط لازم و کافی برقرار کرد و از طرفی خسارت در اثر قوای قهریه و فورس ماژور نیز نبوده در نتیجه جبران به عهده شهرداری |می باشد.

۴) مضافه ماده مرقوم منحصرا افعال کارکنان را که موجب ایجاد خسارت گردیده مسئول آن را  تعیین نموده؛ به معنی دیگر، ترک فعل که موجب ایجاد خسارت گردیده مشمول آن نبوده و از آن  خروج موضوعی دارد . در نتیجه می بایست به عمومات مراجعه نمود و مسئولیت نهایی بر عهده خوانده ردیف اول بوده که به لحاظ عدم انجام تعهد و ترک فعل که در قرارداد منعقده انجام آن شرط گردیده مورد تعهد وی بوده و سبب ایجاد خسارت به موکل را فراهم نموده است.

بناء به مراتب و معنونه در فوق:

و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و به موجب مستفاد از روح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ رسیدگی و استماع خواسته و  در ما نحن فیه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

براساس قوانین ایران هرکس بدون مجوز،عمداً یا درنتیجه  بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی  یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که  به‌ موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید  که موجب ضررمادی یا معنوی شخص دیگرشود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود وهمچنین  درصورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد ،ولی او آن را انجام نداده یا درانجام آن تأخیرداشته باشد.                                                    

برای مطالبه خسارت سه رکن باید اثبات شود 

 • • وجود ضرر

 • • ارتکاب فعل زیان بار

 • • ‏رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده

میزان خسارت ازطریق قانون یا مرجع قضائی تعیین می شود .‏

نحوه مطالبه ‏خسارت

شخص زیان دیده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی وارائه ادله ومدارک، دادخواست مطالبه ‏خسارت راثبت ودادخواست به دادگاه ارجاع می شود.‏                                                                  متقاضی باید درشرح دادخواست مطالبه خسارت، دلیل دعوا ومبلغ ‏جبران خسارت را درتاریخ مورد نظریا درخواست تعیین آن توسط کارشناس را قید نماید وهزینه نهایی ‏به هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل اضافه می شود.‏

 • تعیین میزان خسارت توسط قانون 

قانون گذارمیزان خسارت را تعیین کرده است ودادگاه مکلف است به همان مقدارکه درقانون تعیین شده ،محکوم کند ومشخص ومقطوع می‌باشد وتوافق طرفین بیش ازمقدار قانونی آن قابل اجرا نمی باشد. مانند خسارت هایی ناشی از:

 • عدم انجام تعهد یا تأخیر درانجام تعهد
 • خسارت ازباب تسبیب یا ‏مباشرت
 • دیات درقانون مجازات اسلامی
 • تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی 

قانون گذاردرمواردی تعیین میزان خسارت را با جلب نظرکارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است مواردی مانند :

 • تعیین میزان ارش

ارش دیه غیر مقدراست که میزان آن در شرع تعیین نشده است وبراساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ‏ دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت ‏و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده ، با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر ‏کارشناس میزان آن را تعیین می کند.                                                                       قضات باید با در نظر گرفتن نظر کارشناس ‏پزشکی قانونی ومیزان خسارتی که به فرد وارد شده ، مبلغ ارش را محاسبه کند .

 • اجرت‌المثل ‏

اجرت المثل  می تواند بهای کاری باشد که یک فرد انجام داده یا خسارت ناشی از استفاده ازمال شخص دیگر .

 • میزان ضرروزیان ناشی ازجرم

خساراتی که دراثرارتکاب جرم برفرد وارد شده وبزه دیده باید با دلایل ومستنداتی که داردآن را  دردادگاه اثبات کند.شاکی می تواند با تقدیم شکواییه و قبل ازاعلام ختم دادرسی یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند ‏

براساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی «دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن رابا توجه به اوضاع واحوال قضیه تعیین خواهد کرد …»

ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی:  در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند ‏میزان ‏خسارت را درمورد زیرتخفیف دهد:‏       

‏1. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده ‏باشد.‏      

‏2. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب ‏عسرت ‏و تنگدستی واردکننده زیان شود.‏ 

‏3. وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن ‏آن ‏کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد. ‏

انواع خسارت قابل مطالبه

 • خسارات دادرسی

 • هزینه های دادرسی

 • حق‌ الوکاله وکیل

 • هزینه‌های دیگری که به‌ طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات  دعوا یا دفاع لازم است

 • حق ‌الزحمه کارشناسی

 • هزینه تحقیقات محلی

 • خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد خوانده می تواند در صورت عدم ذی حقی خواهان ادعای خسارت نماید.

 • خسارت ممکن الحصول

منافع  ممکن ‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد.این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند وچنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند و تشخیص ممکن الحصول بودن وقابل مطالبه بودن منافع برعهده قاضی رسیدگی کننده می باشد .                                                                                        براساس تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص  دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم‏  ‏     ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏  ‏        ‏ ‏

خواسته یا موضوع ‏      مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مقوم به …………… ریال با جلب ‏نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی

دلایل و منضمات ‏         ‏۱- دادنامه کیفری ۲- تأمین دلیل ۳- گزارش پلیس ۴- استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:‏

خوانده طی اقدام مجرمانه‌ای منجر به ورود خسارت………… اینجانب شده است که پس از ‏شکایت اینجانب در دادسرای ناحیه ………….. پرونده‌ای به شماره کلاسه…………… ‏تشکیل و النهایه پس از صدور قرار مجرمیت دادنامه‌ای به شماره ………….. از دادگاه کیفری ‏دو شعبه ………….. محکومیت وی بر جرم …. صادر شده است و این حکم طی دادنامه ‏شماره ………. دادگاه تجدیدنظر ابرام و تأیید شده است.                                                  ‏با وجود اجرای حکم محکومیت کیفری علیه خوانده  ، نظر به اینکه مسبب این نوع خسارات به ‏استناد دادنامه کیفری خوانده می‌باشد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ‏جبران ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس به انضمام سایر خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی ‏مورد تقاضا است.‏

 

 

 

مطالب مرتبط


دادخواست استرداد جهیزیه


مشاوره حقوقی خانواده124 views


شرایط تعلق گرفتن نفقه به زن


مشاوره حقوقی خانواده5918 views


مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسی…


مشاوره حقوقی ملکی690 views


اجاره محل به نام فروشگاه شرکت …


مشاوره حقوقی قراردادها3 views


رد دعوی مطالبه اجرت المثل زوجه


مشاوره حقوقی خانواده797 views


تقسیم ماترک و مطالبه سهم الارث…


مشاوره حقوقی ملکی957 views


صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت…


مشاوره حقوقی خانواده234 views


توهین به اشخاص یا مقدسات توسط …


مشاوره حقوقی کیفری131 views


مطالبه وجه زمانی به کار می رود که فردی طلبی از دیگری دارد اما بدهکار با وجود اتمام مهلت، وجه را پرداخت نکرده است. بنابراین، طلبکار از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی یا ثبتی می خواهد وجه خود به دست آورد. یکی از راه های مطالبه وجه، دادخواست مطالبه وجه می باشد که به موجب آن طلبکار از راه قانونی و رسمی اقدام به مطالبه مال خود مشروط بر آنکه موعد مطالبه آن رسیده باشد، می نماید.

 

نمونه ای از دادخواست مطالبه وجه را به شرح ذیل مطالعه فرمایید.

 

جهت تنظیم آنلاین دادخواست میتوانید اینجا کلیک نمایید.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه

خواهان: …………… به شماره ملی ……………..

خوانده:1)………………….. به شماره ملی……………

2) ……………….. به شماره ملی……………….. به آدرس ………………………………………………………………………….به شماره تماس …………………………………..

دلایل و مستندات: 1. مبایعه نامه  2. فیش واریز وجه 3. استشهادیه شهود 4. استشهادیه اعسار 5. اظهارنامه قانونی

خواسته: صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ…………………….ریال و بدواً صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه  .

 

شرح خواسته:

 

ریاست محترم دادگاه

باسلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند خانم …………………………به موجب قرارداد شماره …………………..مورخ ……………………. یک واحد آپارتمان  به آدرس ………………………….به قیمت ……….ریال  از آقای …………..خریداری نموده اند.

…………………….ریال از وجه این معامله را پسر بنده ……….. (همسر خانم ………………..) پرداخت نموده است و قرار بوده است ما بقی وجه معامله به میزان …………….ریال را خانم ……………پرداخت نمایند.

با توجه به عدم تمکن مالی ایشان و به درخواست وی (که مورد شهادت شهود است)، اینجانب مبلغ ………………..ریال( به موجب فیش واریزی)  از بدهی ایشان از ثمن معامله  را به حساب فروشنده آقای …………………….. ( خوانده ردیف دوم) واریز نمودم .

بنده هیچ گاه رابطه مالی با آقای ………………………..نداشته ام و صرفا به درخواست خانم …………………………………بدهی ایشان به آقای …………………………را واریز نموده اند.

در همین راستا جهت مطالبه وجه به ایشان مکررا مراجعه نموده و در مورخ ……………………..اظهارنامه ای به خانم ………….ارسال کردم که با وجود دریافت اظهارنامه از عودت وجه استنکاف می نمایند.

لذا با توجه به مراتب فوق ابتدا درخواست قبول اعسار اینجانب از پرداخت هزینه دادرسی و متعاقب آن محکومیت خانم ……………………..به مبلغ ………………….ریال از بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

 

 

دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه به صورت WORD

دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه به صورتPDF

 

جهت مطالعه مقاله ای کامل در خصوص مطالبه وجه اینجا کلیک کنید.

 

 

جهت مشاوره و انعقاد قرارداد در رابطه با دعوا مطالبه وجه با وکیل حقوقی در ارتباط باشید. 22350512