سبک زندگی

فرم دادخواست طلاق از طرف زن + راهنمای جامع

سؤالات متداول در خصوص درخواست طلاق از طرف زن به شرح زیر می‌باشد:

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟  مراحل درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟  نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه به چه صورت است؟  دادخواست طلاق از طرف زن به چه نحو است؟  دادخواست طلاق از طرف زوجه چطور است؟  شرایط درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟  درخواست طلاق زن به چه روش است؟  درخواست طلاق توسط زن چه راهکاری دارد؟

زن می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون (خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه ، عسر و حرج و غیبت شوهر بیش از چهار سال) ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. بدین منظور می‌بایست به همراه مدارک و مستندات ، نسبت به تکمیل یکی از برگه‌های مربوطه که در زیر ارائه‌شده است اقدام و به دادگاه تقدیم نماید.

 

سه نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه به دادگاه عمومی به همراه راهنمای تکمیل آن

الف ) فرم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه

لازم به ذکر است طبق شرایط عقدنامه ، درصورتی‌که مرد در رابطه با شروط زیر به زن وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داده باشد ، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم از دادگاه خود را مطلقه نماید. لیکن اگر شروط ذیل در عقدنامه نباشد زن می‌تواند در صورت احراز شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون (خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه ، عسر و حرج و غیبت شوهر بیش از چهار سال) ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

۱خودداری شوهر از پرداخت نفقه و سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

۲سوء رفتار یا سوء معاشرت مرد به حدی که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل‌تحمل نماید.

۳ابتلای مرد به امراض صعب‌العلاج به‌نحوی‌که دوام زندگی مشترک برای زن مخاطره‌آمیز باشد.

۴دیوانه بودن مرد درزمانی که ازنظر شرعی امکان فسخ نباشد.

۵توجه نکردن به دستور دادگاه در مورد منع اشتغال مرد به شغلی که طبق نظر دادگاه مغایر با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد.

۶محکومیت شوهر به‌حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر و یا به جزای نقدی که به خاطر ناتوانی پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود.

۷ابتلای مرد به هرگونه مواد مضر و اعتیادآور که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی ضرر بزند، مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه خانه و همچنین سلامتی جسمی و روحی زن و فرزند را تهدید کند.

۸مرد بدون دلیل موجه زندگی خانوادگی خود را رها کند و یا این‌که مرد شش ماه متوالی بدون عذر موجه ازنظر دادگاه غیبت نماید.

۹محکومیت قطعی مرد به خاطر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که جرم آن مغایر باحیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

۱۰باگذشت ۵ سال از ازدواج، زن از همسر خود به خاطر عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندی نشود.

۱۱غیبت طولانی مرد یعنی این‌که مرد مفقودالاثر شود و مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.

۱۲مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند.

 

راهنمای تکمیل فرم:

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

  اینجانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره       /مورخ       دفترخانه شماره       نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت      ماه/سال تعداد      پسر/دختر به اسم/اسامی      می‌باشد. نظر به اینکه خوانده از بند/بندهای     عقدنامه تخلف نموده و  موارد ودلایل ذکرشودو اینجانبه نیز ضمن عقد ازدواج وکیل و وکیل در توکیل به غیر در امر طلاق هستم فلذا با عنایت به‌مراتب مذکور ماده 1119 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن و تعیین تکلیف حضانت فرزند/فرزندانم را به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

 

ب ) فرم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

راهنمای تکمیل فرم:

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

  اینجانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره       /مورخ       دفترخانه شماره   “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت      ماه/سال تعداد      پسر/دختر به اسم/اسامی      می‌باشد. نظر به اینکه خوانده از پرداخت نفقه اینجانبه خودداری می‌نماید /و اینجانبه نیز ضمن عقد ازدواج وکیل و وکیل در توکیل به غیر در امر طلاق هستم فلذا با عنایت به‌مراتب مذکور ماده 1129 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن و تعیین تکلیف حضانت فرزند/فرزندانم را به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

ج ) فرم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج

راهنمای تکمیل فرم:

به انضمام کلیه خسارات قانونی

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره  “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت      ماه/سال      پسر/دختر به اسم/اسامی      می‌باشد. نظر به اینکه در خلال زندگی زناشویی متوجه ذکر یکی از شرایط مذکور در بندهای 1 الی 5 ماده 1130 قانون مدنی گردیده‌ام به‌نحوی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانبه می‌باشد و این موضوع با شهادت شهود/ استعلام از … و … قابل اثبات می‌باشد فلذا به استناد ماده 1130 و تبصره ذیل آن صدور حکم گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

جهت استفاده از فرم‌های بالا می‌توانید ابتدا تصویر فوق را در رایانه خود ذخیره نموده و سپس بر روی کاغذ سایز A4 پرینت نمایید.