سبک زندگی

فرم دادخواست طلاق از طرف زن + راهنمای جامع

سؤالات متداول در خصوص درخواست طلاق از طرف زن به شرح زیر می‌باشد:

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟  مراحل درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟  نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه به چه صورت است؟  دادخواست طلاق از طرف زن به چه نحو است؟  دادخواست طلاق از طرف زوجه چطور است؟  شرایط درخواست طلاق از طرف زن چگونه است؟  درخواست طلاق زن به چه روش است؟  درخواست طلاق توسط زن چه راهکاری دارد؟

زن می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون (خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه ، عسر و حرج و غیبت شوهر بیش از چهار سال) ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. بدین منظور می‌بایست به همراه مدارک و مستندات ، نسبت به تکمیل یکی از برگه‌های مربوطه که در زیر ارائه‌شده است اقدام و به دادگاه تقدیم نماید.

 

سه نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه به دادگاه عمومي به همراه راهنمای تکمیل آن

الف ) فرم دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه

لازم به ذکر است طبق شرایط عقدنامه ، درصورتی‌که مرد در رابطه با شروط زیر به زن وكالت بلا عزل با حق توكیل غیر داده باشد ، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و دریافت حكم از دادگاه خود را مطلقه نماید. لیکن اگر شروط ذیل در عقدنامه نباشد زن می‌تواند در صورت احراز شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون (خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه ، عسر و حرج و غیبت شوهر بیش از چهار سال) ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

۱خودداری شوهر از پرداخت نفقه و سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

۲سوء رفتار یا سوء معاشرت مرد به حدی كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل‌تحمل نماید.

۳ابتلای مرد به امراض صعب‌العلاج به‌نحوی‌که دوام زندگی مشترك برای زن مخاطره‌آمیز باشد.

۴دیوانه بودن مرد درزمانی كه ازنظر شرعی امكان فسخ نباشد.

۵توجه نكردن به دستور دادگاه در مورد منع اشتغال مرد به شغلی كه طبق نظر دادگاه مغایر با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد.

۶محكومیت شوهر به‌حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر و یا به جزای نقدی كه به خاطر ناتوانی پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود.

۷ابتلای مرد به هرگونه مواد مضر و اعتیادآور كه به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی ضرر بزند، مانند اعتیادی كه منجر به بیكاری مرد، فروش اثاثیه خانه و همچنین سلامتی جسمی و روحی زن و فرزند را تهدید كند.

۸مرد بدون دلیل موجه زندگی خانوادگی خود را رها كند و یا این‌که مرد شش ماه متوالی بدون عذر موجه ازنظر دادگاه غیبت نماید.

۹محكومیت قطعی مرد به خاطر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر كه جرم آن مغایر باحیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

۱۰باگذشت ۵ سال از ازدواج، زن از همسر خود به خاطر عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندی نشود.

۱۱غیبت طولانی مرد یعنی این‌که مرد مفقودالاثر شود و مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.

۱۲مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار كند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نكند.

 

راهنمای تکمیل فرم:

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

  اينجانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره       /مورخ       دفترخانه شماره       نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. حاصل اين ازدواج در خلال مدت      ماه/سال تعداد      پسر/دختر به اسم/اسامي      مي‌باشد. نظر به اينكه خوانده از بند/بندهاي     عقدنامه تخلف نموده و  موارد ودلايل ذکرشودو اينجانبه نيز ضمن عقد ازدواج وكيل و وكيل در توكيل به غير در امر طلاق هستم فلذا با عنايت به‌مراتب مذكور ماده 1119 قانون مدني صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي طلاق و ثبت رسمي آن و تعيين تكليف حضانت فرزند/فرزندانم را به انضمام جميع خسارات و هزینه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.

 

ب ) فرم دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه

راهنمای تکمیل فرم:

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

  اينجانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره       /مورخ       دفترخانه شماره   “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. حاصل اين ازدواج در خلال مدت      ماه/سال تعداد      پسر/دختر به اسم/اسامي      مي‌باشد. نظر به اينكه خوانده از پرداخت نفقه اینجانبه خودداری می‌نماید /و اينجانبه نيز ضمن عقد ازدواج وكيل و وكيل در توكيل به غير در امر طلاق هستم فلذا با عنايت به‌مراتب مذكور ماده 1129 قانون مدني صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي طلاق و ثبت رسمي آن و تعيين تكليف حضانت فرزند/فرزندانم را به انضمام جميع خسارات و هزینه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.

ج ) فرم دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عسر و حرج

راهنمای تکمیل فرم:

به انضمام كليه خسارات قانوني

رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اينجانبه با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره  “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم منعقد كرده‌ايم. حاصل اين ازدواج در خلال مدت      ماه/سال      پسر/دختر به اسم/اسامي      مي‌باشد. نظر به اينكه در خلال زندگي زناشويي متوجه ذكر يكي از شرايط مذكور در بندهاي 1 الي 5 ماده 1130 قانون مدني گرديده‌ام به‌نحوی‌که دوام زوجيت موجب عسر و حرج اينجانبه مي‌باشد و اين موضوع با شهادت شهود/ استعلام از … و … قابل اثبات مي‌باشد فلذا به استناد ماده 1130 و تبصره ذيل آن صدور حكم گواهي عدم امكان سازش به علت عسر و حرج به انضمام كليه خسارات و هزینه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.

جهت استفاده از فرم‌های بالا می‌توانید ابتدا تصویر فوق را در رایانه خود ذخیره نموده و سپس بر روی کاغذ سایز A4 پرینت نمایید.